ikonka

Aktuálna verzia aktualizácie systému SEA

sea_wupd.zip
verzia "2021-016"

Najaktuálnejšia verzia Update systému SEA obsahujúca všetky predchádzajúce aktualizácie
Upozornenie: tento Update nebude funkčný pre užívateľov, ktorí nezaplatili ročný poplatok,
                       preto vo "vlastnom záujme" nesťahujte tento Update

01.12.2021                           ( postup pre spracovanie Update: postup_update.pdf )
9 201 806 bajtov                   ( súbor   pre spracovanie Update: sea_update.exe )                                              ( uložte na miesto, kde je umiestnený program sea_win.exe )

".pdf" a ".bmp" súbory pre tlačivá a formuláre - pri pravidelnom spracovávaní update postačuje aktualizácia "sea_wbmp.zip" (súbor "sea_wbmp_S.zip" obsahuje všetky v systéme používané formuláre a jeho aktualizácia je potrebná len pri reinštalácii systému SEA)

sea_wbmp.zip      - 19.01.2021 - 11 119 536 bajtov ( Zoznam formulárov 2019/2020 )

Nové formuláre (ktoré sú už vo verzii 2021 upravené):
- DPH daňové priznanie (verzia2021)
- DPH kontrolný výkaz (verzia2021)

- Daň z príjmu PO (2020)
- Daň z príjmu PO - príloha č.1 (verzia2020)
- Daň z príjmu PO - príloha č.2 (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typA (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typB (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typB - príloha č.1 (verzia2020)
- Ročné zúčtovanie dane (verzia2020)
- Vyhlásenie/Potvrdenie o poukázaní podielu dane (verzia2020)

- SP Registračný list FO (verzia2021)
- SP Mesačný výkaz poistného (2021)
- SP Výkaz poistného a príspevkov (2021)
Formuláre platné pre 2020/2021:
- Daň z príjmu PO (2020)
- Daň z príjmu PO - príloha č.1 (verzia2020)
- Daň z príjmu PO - príloha č.2 (verzia2020)
- Daň z príjmu PO - potvrdenie o podaní (verzia2018)
- Daň z príjmu FO-typB (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typB - príloha č.1 (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typB - potvrdenie o podaní (verzia2018)
- Daň z príjmu FO-typA (verzia2020)
- Daň z príjmu FO-typA - potvrdenie o podaní (verzia2020)
- DPH daňové priznanie (verzia2021)
- DPH súhrnný výkaz (verzia2020)
- DPH kontrolný výkaz (verzia2021)
- Daň zo ZČ - Mesačný prehľad (verzia2019)
- Vyhlásenie/Potvrdenie o poukázaní podielu dane (verzia2020)

- UZPOD-Súvaha a Výkaz ZaS(verzia2014)
- UZMUJ-Súvaha a Výkaz ZaS(verzia2014)
- UZOZN-Oznámenie o schválení UZ(verzia2014)
- UZFO-Výkazy PaV a MaZ(verzia2014)

- Potvrdenie o príjmoch (verzia2019)
- Ročné zúčtovanie dane (verzia2020)
- Daň zo ZČ - Ročné hlásenie (verzia2019)

- SP Registračný list FO (verzia2021)
- ELDP-evidenčný list dôch.poistenia (2016)
- SP Mesačný výkaz poistného (2021)
- SP Mesačný výkaz - príloha (2021)
- SP Výkaz poistného a príspevkov (2021)
- SP Výkaz poistného - príloha (2021)

sea_wbmp_S.zip  - 14.01.2020 - 41 035 897 bajtov ( Info k "Všetky formuláre SEA" )

Tento súbor obsahuje historicky všetky formuláre od roku
2009, ktoré som v systéme SEA použil.
Ak si plynule pri nových Update aktualizujete formuláre,
nie je potrebné súbor "sea_wbmp_S.zip" sťahovať.
Je pripravený pre prípady, ak Vám padne systém a Vy musíte
obnoviť celý systém SEA a Vaše dáta.

sea_wbmpNO.zip - 22.03.2021 -    205 422 bajtov ( Info k "Formuláre neziskovky" )

Tento súbor obsahuje formuláre pre neziskovky.
Ja aktualizovaný len na základe požiadaviek.
Súbor "sea_wbmpNO.zip" nie je potrebné sťahovať,
ak neúčtujete neziskové organizácie.


Beta verzia systému SEA, ktorá je v procese ladenia, resp. úpravy podľa špecifických požiadaviek užívateľa. Je potrebné si uvedomiť, že v danej verzii sa môžu vyskytnúť drobné chyby, preto privítam, ak ma na ne upozorníte.

BETA verzia systému SEA
verzia "2021-016"

sea_wupd.zip

01.12.2021 (čas 09:00)
9 201 806 bajtov

Verzia systému SEA 2020, pre tých, ktorí so systémom SEA_win už v roku 2021 nebudú pracovať a potrebujú si systém SEA preinštalovať,
resp. pre tých, ktorí si ešte nechcú aktualizovať verziu 2021 a poslednú verziu 2020 nemajú aktualizovanú ...

Verzia systému SEA 2020
verzia "2020-012"

sea_wupd.zip

14.12.2020 (čas 09:00)
8 952 660 bajtov

U p o z o r n e n i a ! ! ! - vo vlastnom záujme neprehliadnite obsah nižšie uvedených upozornení

Systém Sklad pri nábehu na nový rok - Inventarizácia stavu zásob

      Postup: postup_inventura.pdf

Nastavenia potrebné pri nábehu na nový rok

      Postup: postup_nastavenia.pdf

Upozornenie pre spracovanie Update systému SEA

V poslednom čase sa viackrát stalo, že niektorí z Vás si omylom spracovávali starší Update. Chcem Vás preto upozorniť, aby ste tejto činnosti venovali zvýšenú pozornosť. Nie je dobré, ak si na Vašom PC nechávate staršie verzie. A tiež je vhodné, ako Vás na to upozorňujem v postupe pre spracovanie Update, aby ste si Update (sea_wupd.zip a sea_wbmp.zip) ukladali vždy na to isté miesto na vašom PC (resp. USB kľúči) a prepísali staršiu verziu. Toto je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol zmeniť systém spracovania Update.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že postupne sa zvyšuje počet FDF súborov (sea_wbmp.zip) pre tlač formulárov. Aby ste nemuseli sťahovať jeden veľký súbor, budem v aktuálnom súbore sea_wbmp.zip udržiavať len formuláre aktuálneho roka. Staršie formuláre budú obsahom súborov sea_wbmpxx.zip, kde "xx" predstavuje rok. Pre bežnú aktualizáciu bude potrebné stiahnutie len aktuálneho súboru, nakoľko obsah starších už máte v systéme aktualizovaný a k ním sa bude potrebné vrátiť len v prípade nejakej poruchy na Vašom PC.
Preto je potrebné, aby ste si aktualizovali program sea_update.exe a preštudovali nový postup spracovania Update postup_update.pdf.
Chcem Vás upozorniť, že aj bez tejto aktualizácie je možné starým spôsobom vykonať aktualizáciu (update) systému SEA.


Najnovšie úpravy, doplnenia a rozšírenia systému SEA


01.12.2021 - verzia 2021-016

 • Majetok - úpravy
  1. úprava sa týka zaokrúhľovania odpisov na 2 desatinné miesta v zmysle platného zákona (minulý rok som na toto nejako pozabudol).

  2. úprava sa týka zmeny spôsobu odpisovania pre tzv. "mikrodaňovníkov", ktorí môžu majetok voľne odpisovať, pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v zákone.
  Aby ste mohli tento spôsob odpisovania použiť, je nutné v činnosti =Odpisové skupiny=, cez tlačítko [Doplnenie], doplniť odpisovú skupinu 9. Pre uľahčenie som vytvoril vedľa poľa pre číslo odpisovej skupiny tlačítko [9]. To sa zobrazí, len ak evidujete tabuľku pre roky 2021 a vyššie a ak ste mikroúčtovnou jednotkou.
  Pre odpisovú skupinu 9 (pri jej doplnení) platí, že doba odpisovania je 1 (jeden rok), čo ale neznamená, že daný majetok bude odpísaný v 1.roku. Ostatné polia (parametre pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie) nevyplňujte.
  Pri zaradení majetku postupujete rovanko (ako doteraz), vyberiete si odpovedajúcu "Klasifikáciu" a systém Vám prednastaví k nej odpovedajúcu odpisovú skupinu (0-6). Ak chcete zaevidovať majetok pre "voľné" odpisovanie, zmeňte túto hodnotu na "9".
  Pri samotnej činnosti =Ročný (daňový) odpis=, v prípade, že zaradíte majetok s odpisovou skupinou 9, systém nastaví do odpisu celú hodnotu majetku (v ďalších rokoch celú zostatkovú hodnotu), pričom sa Vám v hornej časti formulára zobrazí tlačítko [ Sk[9] ]. Po jeho potvrdení v novootvorenom formulári máte možnosť voľnej úpravy odpisu na daný rok do výšky zostatkovej ceny. V prípade, že máte pre daný majetok zadané %-tuálne rozdelenie odpisov na daňové a nedaňové, zadajte vždy celkovú hodnotu odpisu.
 • Fakturácia - upozornenie
  Viacerí ste mi už telefonovali, niektorí možno ešte budete, ohľadom nezobrazenia Vašich firemných údajov (vľavo hore) na faktúre. Dôvodom je skutočnosť popísaná vo verizii 2021-014, kde som informoval o zmene systému zobrazovania "Logo" na faktúre, ktoré ste niektorí buď ani nečítali, resp. ste to nepochopili.
  Zjednodušene a pre ľahké pochopenie, ak nemáte vytvorené vlastné firemné "Logo" pre tlačivo faktúry, NESMIETE mať v =Implicitných nastaveniach= pre =Odberateľské faktúry= v poli "Logo" parameter. Ak tam máte hodnotu "A" alebo "V", vymažte ju a problém je vyriešený.
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= za predpokladu, že ste Obnovu štruktúr vykonali vo verzii 2021-015.

15.11.2021 - verzia 2021-015

 • Mzdy - úpravy týkajúce sa RLFO
  SP prichystala od 01.01.2022 jednu veľkú zmenu. Doplňuje sa nový fond pre odvody do SP a to tzv. "PFP" (poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce), z dôvodu účinnosti zmeny zákona od 1.1.2022 v časti "KurzArbeit".
  Vyberám popis z usmernenia od SP:
  === začiatok popisu SP === (tu nezodpovedám za chyby v texte)
  Nové poistné "PFP" bude odvádzať len zamestnávateľ (za zamestnanca – pravidelný príjem) a len za takého zamestnanca (typ 1 – ZEC),
  ktorý je v jednom z týchto právnych vzťahoch:
  - Pracovný pomer (hodnota 2)
  - Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (hodnota 3)
  Zamestnávateľ, ktorý platí PFP, tak rozdelí poistné medzi PvN a PFP – namiesto 1% do fondu PvN platí 0,5% a do PFP platí 0,5%.
  Ak je zamestnanec v jednom z týchto dvoch právnych vzťahoch:
  - Štátnozamestnanecký pomer (hodnota 1)
  - Iný právny vzťah (hodnota 4)
  zamestnávateľ neodvádza do PFP ale len do PvN a to 1% (ako doteraz).
  === koniec popisu SP ===
  Teda ak v systéme potvrdíte "SP-typ zamestnanca: = ZEC", bude nutné zadať jeden zo 4 príznakov pre údaj "Typ pracovného pomeru:"
  Doteraz boli len 2 druhy PP, pričom neboli povinné a ja som Vás "nútil" zadať typ PP len v prípadoch, ak ste si zadali "Evidenčný stav=0".
  Teraz je to viazané na typ zamestnanca z pohľadu SP, teda na "ZEC".
  Na základe uvedeného som prehodil pole "Typ zamestnanca" pred "Typ prac.pomeru" a "Typ prac.pomeru" som rozšíril o nové hodnoty 3 a 4
  a zároveň som zmenil formu kontroly. Hodnotu "3" je ale možné použiť až od 01.01.2022, lebo až od vtedy ja zákon platný.
  Tieto zmeny sa prajavia pri zadávaní (úprave) v "Mzdové údaje" a v "Registračné listy - RLFO" v časti "Prihláška" a "Zmena".

  Aj keď podstata zmeny, ktorá sa prejaví vo výpočtoch, výkazoch a odvodov do SP, je až od 01.01.2022, SP nasadila túto zmenu v evidencii
  RLFO už od 16.11.2021 (nasadenie 17.11.2021) a to z dôvodu, aby ste všetkých nových zamestnancov pri prihláške už správne evidovali, resp. aby ste si urobili úpravy v prípadoch (asi formou "Zmena" v RLFO, ale to si overte priamo u SP), ak ste doteraz nemali tento údaj definovaný správne.
  Znova vyberám popis z usmernenia od SP (kde odôvodňuje nasadenie tejto zmeny v takomto predstihu):
  === začiatok popisu SP === (tu nezodpovedám za chyby v texte)
  Aby v dostatočnom časovom predstihu mohol zamestnávateľ oznámiť pre existujúce právne vzťahy typ právneho vzťahu, ale najmä ak prihlasuje
  v roku 2021 zamestnanca – pravidelný príjem na rok 2022 resp. poistenie v roku 2021, ktoré bude trvať aj v roku 2022:
  - oznámiť o aký typ právneho vzťahu ide vo vzťahu ku „KurzArbeit“.
  Tzn. zamestnávateľ, ako aj SP sa tak vyhne náporu pred podaním prvého mesačného výkazu poistného a príspevkov (za obdobie 01/2022)
  a bude už zrejmé v dostatočnom časovom predstihu – do akého fondu má za daného zamestnanca odvádzať / ako má SP kontrolovať správnosť
  vyplnenia mesačného výkazu poistného a príspevkov.
  Inak povedané:
  Pre existujúce právne vzťahy (ZEC), ktoré sú už v súčasnosti prihlásené a budú prihlásené aj v čase nasadenia novej verzie RLFO,
  kde je predpoklad, že budú trvať aj po 31.12.2021 platí:
  - zamestnávateľ môže zaslať RLFO, zmena (ZEC) a uviesť jeden z typov právneho vzťahu (1, 2 alebo 4).
  Okrem tejto možnosti bude mať k dispozícii od 1.12.2021 do 31.12.2021 špeciálny prehľad, kde Sociálna poisťovňa predvyplní príznak 2
  (pracovný pomer) pre poistenia (ZEC), ktoré nemajú zadaný žiadny príznak.
  Zamestnávateľ bude vedieť situáciu potvrdiť alebo zmeniť na iný príznak a začiatkom januára 2022 Sociálna poisťovňa toto zohľadní
  (nebude nutné zasielať inou formou – napr. RLFO, zmena). Detaily budú zverejnené dodatočne.
  Pre právne vzťahy (ZEC), ktoré vzniknú po nasadení novej verzie RLFO platí:
  - na prihláške RLFO (ZEC) bude povinné uviesť aspoň jeden z príznakov pre právny vzťah.
  === koniec popisu SP ===

  Podstatnou zmenou od 01.01.2022 je aj ukončenie odvodovej úľavy pre zamestnancov - dlhodobo nezamestnaných a z najmenej rozvinutého okresu,
  čo som zohľadnil aj pri vyššie popísaných úpravách.
  Znova vyberám popis z usmernenia od SP
  === začiatok popisu SP === (tu nezodpovedám za chyby v texte)
  Zrušenie zamestnanca ZECDN (14) / ZECNRO (18) od 1.1.2022
  V súvislosti s ukončením odvodovej úľavy pre zamestnancov - dlhodobo nezamestnaných a z najmenej rozvinutého okresu budú od nasadenia novej
  verzie RLFO nasledovné kontroly:
  - RLFO, prihláška pre typ zamestnanca 14 (ZECDN) / 18 (ZECNRO) – nebude možné zadať dátum vzniku poistenia rovný alebo väčší ako 1.1.2022.
  Tzn. stále bude možné zadať dátum vzniku poistenia menší ako 1.1.2022.
  Obdobne budú obmedzené ostatné typy RLFO pre tieto typy zamestnanca, tak aby sa dali plniť povinnosti do minulosti (pred účinnosť zákonu od 1.1.2022).
  - RLFO, prihláška typ zamestnanca 16 (ZECDNNPDPPVN) – nebude možno zadať dátum vzniku poistenia rovný alebo väčší ako 2.1.2022.
  Dátum vzniku poistenia 1.1.2022 bude možné zadať, nakoľko zamestnávateľ má novú povinnosť – do 2.2.2022 doprihlásiť všetky povinné poistenia
  zamestnanca (NP, DP a PvN), ak právny vzťah trvá aj po 31.12.2021, tzn. ak trvá typ zamestnanca 14 alebo 18.
  - Ostatné typy RLFO a typy zamestnanca (ZECDNNPDPPVN, ZECDNSDP, ZECDNDP) budú obdobne obmedzené, tak aby sa dali plniť povinnosti do minulosti
  (pred účinnosť zákonu od 1.1.2022).
  === koniec popisu SP ===

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= za predpokladu, že ste Obnovu štruktúr vykonali vo verzii 2021-014.

26.10.2021 - úprava vo verzii 2021-014

 • DPH - úpravy v systéme OSS - One Stop Shop
  Možno ste si niektorí všimli, že Vám portál FS vo formulári OSS natiaol sadzbu Dph nie do poľa "Štandardná", ale do poľa "Iná sadzba",
  čo bolo spôsobené tým, že nie vždy platí rovnosť (beriem ako príklad CZ základnú sadzbu) "21.0 = 21".
  Nič podstatné sa tým neudialo, ale v tejto úprave som to už dl na správnu mieru ...
  Ak ste si už stiahli verziu 2021-014 a urobili "Obnova štruktúr súborov", tak po Update tejto "drobnej" úpravy to už nemusíte robiť.

25.10.2021 - verzia 2021-014

 • DPH - úpravy a doplnenia
  - oprava v systéme OSS - One Stop Shop - špeciálny režim DPH v EÚ - omylom som do celkového výpočtu nezahrnul dobropisy
  upozorňujem, že DP-DPH-OSS sa podáva k poslednému dňu štvrťroku, teda za 3/2021 do 29.10.2021 (neplatí posun, ak posledný
  deň pripadá na víkendy, resp. sviatok) a do konca mesiaca musí prebehnúť aj úhrada ...
  Upozornenie pre úhradu dane v systéme OSS: nie je možné použiť PP, resp. XML pre úhradu zo systému, nakoľko úhrada dane musí byť
  označená v správe pre prijímateľa jedinečným referenčným číslom, ktoré FS pridelí až po podaní DP-DPH-OSS a nájdete ho na portáli FS
  v časti =Schránka správ - Správy=
  - zmenil som indexáciu súboru DPH ... zmenu je ale vidno len v prípade, ak ste v priebehu roka prechádzali zo štvrťročného na mesačného plátcu DPH ...
 • Odberateľské faktúry - úpravy a doplnenia
  - upravil som spôsob zobrazenia "Logo" a "Pečiatka s podpisom" na faktúrach pre tých, ktorým som to vytváral. Vy zmenu nezbadáte, ide len o techniku spracovania, ktorá mi ale umožnila to, že je možné použiť "Logo" a "Pečiatka" aj vo viacužívateľskej verzii.
  V sólo verzii musí byť logo s "prefixom" evidenčného čísla firmy v systéme (teda Logo_xxx.bmp resp. Peciatka_xxx.bmp) a vo viacužívateľskej verzii tam musí byť zapracované číslo Vášho užívateľa (teda Logo_UZxxx.bmp resp. Peciatka_UZxxx.bmp) ...
  V prípade záujmu a nepochopenia textu ma môžete kontaktovať, vysvetlím Vám to. Podmienkou ale je, že kto má vytvorené logo, musí mať v poli "Logo" hodnotu "A" alebo "V" a kto logo nemá, musí mať pole "Logo" prázdne (resp. "N") ...
  - doplnil som možnosť tlačenia QR kódu (pre platenie faktúr - pay by squere) na faktúrach. Nakoľko v tomto prípade neide o jednoduchú a lacnú záležitosť a musel som si pre túto činnosť dať vyrobiť externý program, bude táto funkcionalita bezplatne sprístupnená pre VIP klientov (ktorí si uhrádzate ročný poplatok pre "All inclusive", resp. ste VIP klientami z iného titulu) a pre ostatných spoplatnená jednorázovým poplatkom 20,-€ bez Dph. V prípade záujmu (či už s poplatkom alebo bez poplatku) je nutné kontaktovať ma, nakoľko Vám budem musieť do systému nainštalovať externý program ...
 • Mzdy - úprava tlačiva "Potvrdenie o príjme za 2021" z dôvodu zmeny vyplácania daňového bonusu od 07/2021
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

08.09.2021 - verzia 2021-013

 • DPH - úpravy a doplnenia v systéme OSS - One Stop Shop - špeciálny režim DPH v EÚ
  Tieto úpravy sa týkajú len tých z Vás, ktorí spadáte pod režim OSS, teda robíte dodanie do členských štátov EU pre neplatcov Dph v týchto štátoch
  a ste na Finančnej správe registrovaný pre tento režim.
  Všetky informácie nájdete v Info_OSS_2 (pdf)

18.08.2021 - verzia 2021-012

 • Odberateľské faktúry - verzia 2021-012 sa týka len úprav Importu OF pri prechode na režim OSS a týka sa len konkrétnych klientov, ktorí o to požiadali.

19.07.2021 - úpravy vo verzii 2021-011

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

02.07.2021 - úpravy vo verzii 2021-011

 • Systém - vplyvom úprav pre režim OSS som urobil drobnú chybičku, pre ktorú nebolo možné vytlačiť spätne "Opis faktúry",
  nemalo to ale nijaký vplyv na tvorbu faktúr a správnosť zapísaných údajov ... chyba je odstránená

29.06.2021 - verzia 2021-011

 • DPH - systém OSS - One Stop Shop
  Od 01.07.2021 pre hlavne Internetové predaje, E-shop predaje a pod. do členských krajín EU súkromným osobám a neplátcom DPH, pri prekročení zákonom stanoveného obratu, je zavedený tzv. systém OSS. Predpokladám, že ste si zákon naštudovali a do systému OSS sa cez prihlasovací formulár na portáli FS aj prihlásili - samozrejme Tí, ktorých sa to týka ... koho sa to netýka, tak tento text a aj Update, sú bezpredmetné ...

  Ak ste v systéme OSS je potrebné v novovytvorenej činnosti v podsystéme "DPH - Režim OSS - Nastavenia" doplniť požadované parametre:
  - Štát (zadal som v troch tvaroch, ako to uvádza štatistický úrad Alfa-3, Alfa-2 a číselný kód, lebo zatiaľ neviem, ktorý z týchto údajov sa bude na Daňovom priznaní k OSS uvádzať)
  - % základnej sadzby DPH daného štátu
  - % zníženej sadzby1 DPH daného štátu
  - % zníženej sadzby2 DPH daného štátu
  - účet pre DPH (343xxx) - musíte zadať, kde použijete špecifickú analytiku k účtu 343, nie tú, ktorú používate pre Slovenské sadzby DPH (myslím si, že nie je potrebné zadať pre každú krajinu inú sadzbu, nakoľko sa bude podávať jedno DP a odvádzať jedna suma DPH, ale tu už je na Vás, ako sa rozhodnete ... potom by ste ale úhradu cez bankový účet museli rozdeliť na jednotlivé čiastky DPH každého štátu ...)
  - účet pre výnosy (60Xxxx) - nie je povinný, ale ak vysoké percento týchto predajov účtujete na jeden účet, je výhodné zadať ho a systém Vám uľahčí účtovanie ...

  Činnosť "Evidencia faktúr"
  Ideálne bude, ak z Vašich E-shop systémov viete zabezpečiť export faktúr v XML súbore a po dohode so mnou Vám pripravím Import do účtovníctva
  a uľahčím Vám celý tento proces. Mnohí z Vás už Import FA využívate. Pri systémoch OSS ho ale bude potrebné upraviť a preto ma kontaktujte.
  Pre tých, ktorí tento systém Importu FA nevyužívate to dávam do pozornosti. Jednorazová cena za jedného Vášho klienta pre prípravu Importu Faktúr je 30,-€ bez Dph.
  Pri samotnej evidencii FA v systéme OSS postupujete rovnako, ako pri evidencii každej inej odberateľskej FA. Podmienkou je, že odberateľ je súkromná osoba, alebo neplátca DPH v danom štáte. V takomto prípade si zvolíte nový kód DPH="91" (pozor!!! - nesmiete použiť kód "14", ten je pre činnosť "Fakturácia"). Zadáte čiastku (v EUR, resp. v cudzej mene), tá sa presunie do 0% sadzby DPH. Následne klikáte na nové tlačítko [OSS]. To sa zobrazí len v prípade, že máte splnené 3 podmienky:
  1. máte zadefinované vyššie uvedené nastavenia pre jednotlivé štáty
  2. odberateľ je súkromná osoba alebo neplátca DPH v danom štáte
  3. kód DPH = "91"
  Po potvrdení tlačítka [OSS] sa Vám zobrazí formulár, vyberiete si štát (jeden z tých, ktoré ste si v nastavení zadefinovali), po výbere štátu sa Vám zobrazia riadky so sadzbami daného štátu a Vy do príslušného riadku vpíšete čiastku "bez DPH" a čiastku "DPH" v danej sadzbe DPH a v mene,
  v ktorej je daná faktúra vystavená, tak, ako je to na origináli konkrétnej faktúry. Keď vyplníte všetky údaje, potvrdíte [Zápis].
  Následne pokračujete v klasickom evidovaní a zaúčtovaní. Systém Vám ale prácu uľahčí a na základe preddefinovaných účtov pre DPH a Výnosy, Vám tabuľku vyplní - Vy to potvrdíte, resp. ak je konkrétny výnos na inom účte, tak si to upravíte ...

  Činnosť "Fakturácia"
  Veľmi nepredpokladám, že sa pre režim OSS bude táto činnosť používať, nakoľko na túto činnosť máte Vy, resp. Vaši klienti, ktorých účtujete, samostatné fakturačné systémy a vy použijete buď Import FA alebo Evidenciu FA.
  Ak ale predsa len chcete používať aj môj fakturačný program pre režim OSS, je potrebné, aby ste ma kontaktovali, a ja Vám všetko vysvetlím. Faktúra sa bude vystavovať v tom istom systéme ako teraz, pričom musia byť uvedené všetky vyššie popísané podmienky. Jedinou výnimkou je (ako som to už písal pre činnosť Evidencie FA), že sa nepoužije kód "91", ale kód DPH="14". Systém Vás síce upozorní, že idete použiť nie Slovenské sadzby DPH, potvrdením [OK] postupujete ďalej. Ak Vaša účtovníčka preberá cez systém Export/Import FA Vaše faktúry v podvojnom účtovníctve, dohodnite sa s ňou na doplnením nového účtu s odpovedajúcou analytikou pre účet 343xxx ...

  V podsystéme "DPH - Režim OSS - Prehľady" si viete vyfiltrovať za požadované obdobie súpis dokladov v režime OSS, viete si to vyfiltrovať za požadovaný štát, viete si urobiť prepočet kurzom ku koncu zúčtovacieho obdobia. Ako som totiž vyššie spomínal, ak bola FA vystavovaná (resp. ju Vy fakturujete) v cudzej mene, musia byť v systéme pre DPH-OSS čiastky v danej mene ... ja to priebežne prepočítavam aj kurzom z dátumu dodania, ale vo finálnej fáze, pri podaní DP, čo by mal byť posledný deň následujúceho mesiaca (teda za obdobie 2021/07 - 2021/09 sa bude DP podávať do 31.10.2021 a neplatí tu výnimka najbližšieho pracovného dňa) sa to bude prepočítavať kurzom posledného dňa daného obdobia (teda za obdobie 2021/07 - 2021/09 kurzom k 30.09.2021).
  V danej činnosti si viete tiež urobiť Sumárny prehľad, kde dostanete sumárne čísla za daný štát a v sadzbách daného štátu a celkovú sumu úhrady DPH ... ja to budem uvádzať aj prepočítané kurzom k dátumu dodania a aj prepočítané kurzom posledného dňa daného obdobia ... z tohoto vyplýva, že bude nutné pri podaní DD zaúčtovať aj kurzové rozdiely, aby ste na špecif.analytike účtu "343xxx", mali sumu, ktorú štátu aj odvediete ...
  Čo sa týka samotného daňového priznania DPH pre režim OSS, tak zatiaľ nie sú zverejnené presné informácia, ani pre tlačivo (ťažko povedať, či bude štrukturovaný PDF formulár) a ani pre XML súbor ... ešte je na to asi z pohľadu štátu dostatok času. Ja to budem sledovať a ak budem mať zo strany FS potrebné informácie, tak to doplním v ďalšom Update ...
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

25.05.2021 - úpravy vo verzii 2021-010

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

18.05.2021 - verzia 2021-010

 • Mzdy - nová štruktúra pre elektronický XML registračný list FO (RLFO)
  Do systému som zapracoval 2 nové typy prerušenia pod číslami 12 a 13, toré sa týkajú prerušení spojených s koronou ...
  Do večera 18.05.2021 by mala platiť verzia 2021 a od 19.05.2021 verzia 2021_1, čo je doplnené pod novým tlačitkom pri XML-ku k RLFO.
  Všetky testy mi prešli dobre, ale pri inštitúcii SP (Sociálna poisťovňa) nie sme si nikdy a v ničom istí, takže ak by bol problém, prosím okamžité spätné info ...
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, ak ste si Obnovu štruktúr urobili po Update
  verzie 2021-008, resp. 2021-009. Ale aj "zbytočným" spustením tejto činnosti nikdy nič nepokazíte, len to hlavne v Multi-verziách trochu trvá ...

13.05.2021 - úpravy vo verzii 2021-009

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

03.05.2021 - úpravy vo verzii 2021-009

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

19.04.2021 - verzia 2021-009

 • Registračná pokladňa - úprava k E-kase
  Do systému som doplnil testy na kontrolu platnosti certifikátu pre E-kasu
  Informácie k aktualizácii certifikátu Info k certifikatu.pdf
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

31.03.2021 - oprava vo verzii 2021-008

 • Podvojné účtovníctvo - pri tvorbe účtovnej závierky pre neziskové organizácie som nechtiac urobil chybu pri prepočte súčtových riadkov pri tvorbe Výsledovky pre klasické organizácie ... chyba je odstránená, zároveň sa ospravedlňujem za spôsobené problémy ...

28.03.2021 - verzia 2021-008

 • Mzdy - príspevok na stravu platný od 01.03.2021
  Do systému som doplnil 3 nové odchýlky:
  S01 - príspevok na stravu v zmysle zákona (55%) (bez dane a odvodov) - názov premennej pre zaúčtovanie: "stravne_l" (527xxx/331xxx)
  S02 - príspevok na stravu zo sociálneho fondu (bez dane a odvodov) - názov premennej pre zaúčtovanie: "stravne_f" (472xxx/331xxx)
  S03 - príspevok na stravu od zamestnávateľa (daň a odovody) - názov premennej pre zaúčtovanie: "stravne_d" (528xxx/331xxx)
  V činnosti = Užívateľské kontrolné súbory - Parametre = je nové tlačítko [Stravné - fin.príspevok], kde si môžete implicitne nastaviť hodnotu
  pre jednotlivé odchýlky, čo Vám potom uľahčí samotné zadávanie odchýlok. Pri ich evidencii môžete zadať priamo čiastku, resp. zadáte počet dní
  a hodnotu stravného na deň, čo Vám môže uľahčiť prepočet.
  V činnosti = Užívateľské kontrolné súbory - Parametre pre zaúčtovanie = je nutné dopniť parametre pre zaúčtovanie týchto odchýliek ...
 • Podvojné účtovníctvo - účtovná závierka pre neziskové organizácie - spracovanie a formuláre
  Na základe požiadavky konkrétneho klienta som doplnil do systému aj túto činnosť.
  Činnosť je ale prístupná len za extra príplatok po dohode s autorom systému.
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

12.03.2021 - verzia 2021-007

 • Mzdy - úprava v prepočte VZ do SP pri nepravidelnom príjme (NP)
  Úprava bola robená kvôli konkrétnemu klientovi, ale všetci, čo si spracujete túto verziu a máte zamestnancov s NP, musíte po aktualizácii spustiť
  činnosť =Obnova štruktúr súborov= ...
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

25.02.2021 - verzia 2021-006

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

17.02.2021 - úpravy vo verzii 2021-005

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

06.02.2021 - úpravy vo verzii 2021-005

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update k dnešnému dňu ...

04.02.2021 - verzia 2021-005

 • DPH - oprava
  V podsystéme DPH boli 2 chyby. Aby ste sa nezľakli, nesúviseli s výpočtopm DPH a výstupmi, čo sa týka DP-DPH a KV-DPH.
  Chyby som mal v činnosti =Zaúčtovanie DPH= a =Prevodný príkaz pre úhradu DPH=, kde som preberal údaje z riadkov DP, ktoré platili do roku 2020.
  Nakoľko v tomto prípade ide o programovú úpravu a nemenila sa štruktúra súboru, nie je nutné v systémoch spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= za predpokladu, že ste ju vykonali v čase a verzii, keď to bolo nutné. Len pre ujasnenie, spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= (aj keď zbytočné) nemá nikdy negatívny vplyv na systém, len zdržuje ...

03.02.2021 - úpravy vo verzii 2021-004

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update k dnešnému dňu ...

28.01.2021 - verzia 2021-004

 • Podvojné účtovníctvo - oprava DPPO pre rok 2020
  Opravil som jednu formálnu chybu pri tvorbe XML súboru, v dôsledku čoho (ak ste už skúšali podávať DPPO) Vám portál FS hlásil chybu
  na riadku 560, aj keď sa Vám a aj mne zdalo, že to nemá logiku. Všetky riadky v tabuľkách, na ktoré sa chyba odvolávala mali nulu.
  V IT totiž nula a nič nie je to isté ...
  Nakoľko v tomto prípade ide o programovú úpravu a nemenila sa štruktúra súboru, nie je nutné v systémoch PU spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

26.01.2021 - verzia 2021-003

 • Jednoduché účtovníctvo - oprava DPFO-B pre rok 2020
  Opravil som chybnú štruktúru pracovného súboru, z ktorého sa tvorí PDF tlačivo DPFO-B a XML súbor.
  Mal som tam zle zadefinované označenie riadku a z tohoto (aj keď zdanlivo maličkého) dôvodu nebolo možné imporotvať XML súbor na stránke FS ... v podstate neide o programovú úpravu, ale o opravu štruktúry súboru a preto je nutné v systémoch JU spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
  Definoval som to ako novú verziu len z toho dôvodu, aby bolo jasné, že pre tvorbu DPFO-B je nutná verzia 2021-003.
 • Mzdy - XML výkazu pre VPP (nepravidelný príjem)
  Po dnešných komplikovaných úpravach výstupného XML súboru pre VPP a po jeho ladení u konkrétneho klienta som už nevedel, čo ďalej. V popoludňajších hodinách mi prišla správa z IT oddelenia SP, že ostrá verzia na stránke SP bude "chodivá" až od dnešného večera "26.01.2021 - 18:00", takže vpodstate momentálne stále ešte nie je možné podať VPP. A že chyby, ktoré systém hlásil už po nasadení ostrej verzie nebudú. Len nechápem, prečo to SP vôbec na ich stránke dovolila posielať, keď to nebolo funkčné . Spolupracovať so SP je doslova radosť.

20.01.2021 - úpravy vo verzii 2021-002

 • Mzdy - opravy
  - XML výkazu pre VPP (nepravidelný príjem)
  Ak je obdobie v záhlaví 2021/01 (teda mzda napr. za december, ale vyplatená v januári), musí byť výkaz vo [Verzia 2021] ale jednotlivé riadky prílohy majú obdobie 2020/12, 2020/11 ... tieto podmienky som mal dodržané.
  Avšak v prípadoch, ak je obdobie prílohy rok "2020", nesmie byť v XML výkaze uvedený údaj "IČPV", čo som nemal správne a opravil som to. - RZD pri tvorbe DPFO-A bola tiež drobná chybička ... je opravená

19.01.2021 - verzia 2021-002

 • Mzdy - úpravy a doplnenia - zmeny v Mzdy pre rok 2021 by týmto mali byť ukončené pre aktuálne platné zákonne úpravy
  - ročné zúčtovanie za rok 2020 a DPFO-2020 "A" - nové funkcie a spresnenie prepočtu a kontroly nezdaniteľnej časti pre daňovníka dôchodcu,
     pre manželku, pre prepočet daňového bonusu a úľavy za kúpeľnú starostlivosť
  - ročné Hlásenie - ostáva v platnosti Verzia2019 aj pre rok 2020
  - mesačný prehľad zo ZČ - ostáva v platnosti Verzia2019 aj pre rok 2021
  - potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2020 ostáva v platnosti to, ktoré je už v systéme celý rok
  - už doplnené potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2021
  - vo výpočte mzdy pre 2021 sú upravy:
     - prepočet pre stanovenie minimálnej mzdy na základe zmeny výpočtu pre jednotlivé koeficienty min.mzdy podľa zákonnej úpravy
        (mám to správne, ale bolo by dobré z Vašej strany naštudovať si to)
     - je upravená hodnota a systém príplatkov za soboty, nedele, nočné a pod. (pri evidencii jednotlivých odchýlok 203/204/206/208/209 budete
        o zmene informovaní, ale tiež doporučujem vo vlastnom záujme naštudovať)
     - sú vykonané zmeny pri 13. a 14. plate, kde boli zrušené daňové a odvodové zvýhodnenia
     - bol upravený prepočet daňového bonusu (platný od 01.07.2021) pre deti 0 až 6 / 6+ až 15 / 15+ až 25 rokov
     - upravil som zostavu "Prekážky v práci - korona", kde som doplnil údaje potrebné pre ľahšie vyplnenie žiadosti o dávky na ÚP
     - a iné, menej podstatné, zmeny ...
  - doplnené nové XML súbory pre RLFO, MV (mesačný výkaz) a VPP (nepravidelný príjem) do SP (sociálna poisťovňa), kde podstatnou zmenou bolo zavedenie IČPV (viď popis k Verzia 2021-001);
  pritom pre výkazy MV zo spracovania miezd za 2020/12 je potrebné použiť ešte pôvodnú [Verzia 2019], za obdobie 2021/01 už výkazy vo [Verzia 2021], ale pre výkazy VPP (pri nepravidelnom príjme) pri mzde za 2020/12, kde je v záhlaví XML súboru už obdobie 2021/01, je potrebné použiť už nové výkazy vo [Verzia 2021] - tie doteraz neboli zo strany SP vytvorené, takže ste ich doteraz nemohli podať, ale termínom podania takýchto výkazov je až dátum do 08.02.2021, takže ostávame v pohode a podáme teraz...
  - vo výkaze pre ZP (zdravotné poisťovne), kde výkazy neboli menené, som urobil jednu zaujímavú úpravu a troška je mi ľúto, že som ju neurobil už dávno, lebo som si myslel, že ZP pri importe to nebudú akceptovať, ale pritom som si to ani neodskúšal ... takže výkazy už nebudú pod spoločným menom súboru N514RrMm.001, ale každá ZP bude mať svoj súbor podľa prvého písmena názvu poisťovne - V_N514RrMm (VšZP) / U_N514RrMm (Union) / D_N514RrMm (Dôvera)

 • DPH - úpravy a doplnenia - zmeny v DPH pre rok 2021 by týmto mali byť ukončené pre aktuálne platné zákonne úpravy
  - bol doplnené nové PDF "Potvrdenie o podaní DP-DPH", ktoré sa zmenilo na základe zmeny riadkov DP-DPH

 • Jednoduché účtovníctvo - úpravy a doplnenia - zmeny v DPFO-B pre rok 2020 by týmto mali byť ukončené
  DPFO-B 2020 - 1. skúšobná (osobne si myslím, že ostrá) verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie.
  Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme.
  V tlačive a vo výpočte, je niekoľko podstatných zmien, ktoré sa týkajú:
  - uplatnenie odpočtu daňovej straty (riadky 49 / 50 / 51 /52), kde sa "totálne" zmenilo ich vypĺňanie a prepočet
  - iný spôsob prepočtov odpočtu nezdaniteľnej časti a samostatné spracovane ZD (základ dane) a výpočtu dane pre § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7, § 8
     a samostatné pre § 6 ods. 1 a 2 (len pre túto časť sa vzťahuje možné zníženie % sadzby dane na 15%)
  - stanovenie % sadzby dane:
     - 15% - pri sume výnosov v riadku 95 do 100.000,-€ včítane
     - 19% - pri sume výnosov v riadku 95 nad 100.000,-€
     - doplnené tlačítka s obsahom poučenia pre vypĺnenie DPFO-B
  - upravený spôsob zaokrúhľovania matematickým spôsobom vo všetkých prepočtoch a aj v medzivýsledkoch (spôsob postupného zaokrúhľovania)
  Samotný spôsob výpočtu je v podstate zhodný s tým minuloročným.
  Upozornenie: nakoľko údaje z príloh 1 a 2 vstupujú do výpočtu oddielov VI a IX, je potrebné najprv vyplniť prílohy a potom potvrdiť výpočet
  daných oddielov.
  Prílohy č.1, č.2 a č.3 sú v podstate bez podstatnej zmeny a naďalej ako súčasť základného tlačiva DP.

  Výkaz účtovnej závierky pre rok 2020 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.

 • Podvojné účtovníctvo - úpravy a doplnenia - zmeny v DPPO pre rok 2020 by týmto mali byť ukončené
  DPPO 2020 a Poznámky 2020 - 1. skúšobná (osobne si myslím, že ostrá) verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie.
  Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme.
  V tlačive a vo výpočte, je niekoľko podstatných zmien, ktoré sa týkajú:
  - uplatnenie odpočtu daňovej straty (oddiel III. tabuľka B), kde sa "totálne" zmenilo ich vypĺňanie a prepočet
  - stanovenie % sadzby dane:
     - 15% - pri sume výnosov v riadku 560 do 100.000,-€ včítane
     - 21% - pri sume výnosov v riadku 560 nad 100.000,-€
     - doplnené tlačítka s obsahom poučenia pre vypĺnenie DPPO
     - tak, ako je to uvedené v poučení, ak sa tlačivo použije pre DPPO v priebehu roku 2021, bude kritériom pre posúdenie sadzby 15% suma
       výnosov do 49.790,-€ (už ale len zo zdaniteľných príjmov), platná pre rok 2021 (definovanie tzv. mikrodaňovníka)
  - upravený spôsob zaokrúhľovania matematickým spôsobom vo všetkých prepočtoch a aj v medzivýsledkoch (spôsob postupného zaokrúhľovania)
  Samotný spôsob výpočtu je v podstate zhodný s tým minuloročným.
  Poznámky k účtovnej závierke - postup ostal totožný s minulým rokom.

  Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2020 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky
  a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky.

 • Registračné pokladne - úpravy a doplnenia
  V systéme ORP - eKasa som urobil jednú podstatnú zmenu. Pri potvrdení tlače bločku nastáva systémovo nasledovný proces. Program pošle Vami zadané údaje (položky, množstvá a ceny) na eKasu v dohodnutej štruktúre, eKasa údaje spracuje a pošle na Server FS, odtiaľ sa po zápise údajov na Serveri FS vráti "elektronický podpis" UID danej transakcie, eKasa vytlači bloček a pošle programu informáciu a vykonaní (správnom/nesprávnom) danej operácie. Celý tento proces je otázkou možno 1-2 sekúnd, čo záleží od veľkosti bločku, od rýchlosti internetu a od aktuálneho zaťaženia Servera FS.
  Sporadicky sa stávalo, že sa táto operácia z neznámych príčin spomalila a neprebehlo všetko, čo malo. Ak to "pohorelo" priamo na Serveri FS a eKasa ani nevytlačila bloček, tak to bol ten lepší prípad. Horšie bolo, ak Server FS bloček zapísal a "ľahlo" to v komunikácii medzi eKasou a programom, pričom sa už vyskytla situácia, že eKasa aj vytlačila bloček, ale programu nedala informáciu o tom, že oerácia prebehla. V eKase je podľa zákonana na to stanovený limit 2 sekúnd. Výsledkom bola nezhoda reportu na Serveri FS s denným (mesačným) prehľadom v programe.
  Urobil som zmenu v tom (čo ale Vy nezbadáte), že pri každom potvrdení tlače bločku systém uloží obsah bločku do novovytvoreného súboru. Ak by nastal vyššie uvedený problém, v "Mesačnom prehľade" by nastala "diera" v číslovaní dokladov (teda číslo problematického bločku by bolo vynechané). Na túto skutočnosť som urobil test a ak by problém nastal, upozorním Vás na to a aj na spôsob, ako ďalej postupovať a dostať problematický bloček do "Mesačného súboru".

 • Majetok - pripravované zmeny
  Pre skupinu tzv. mikrodaňovníkov sa "totálne" mení spôsob odpisovania majetku zakúpeného v roku 2021.
  Definícia mikrodaňovníka pre rok 2021 je daná výškou zdaniteľných príjmov (výnosov) do sumy 49.790,-€
  Zatiaľ zbieram informácie a k úpravám pristúpim niekedy v priebehu marca.
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Túto verziu nech si stiahnú tí z Vás, ktorí to ozaj už potrebujú, nakoľko v priebehu januára bude ešte viacero zmien..
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

07.01.2021 - úpravy vo verzii 2021-001

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update k dnešnému dňu ...
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

12.01.2021 - úpravy vo verzii 2021-001

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update k dnešnému dňu ...

30.12.2020 - verzia 2021-001

 • Systém - všeobecné informácie k Update 2021
  Úpravy, ktoré už sú vykonané, resp. ktoré budú v priebehu najbližších týždňov vykonané, by som rozdelil do 3 skupín.
  1) zmeny, na základe ktorých museli byť úpravy pripravené hneď k používaniu od 01.01.2021
  - tu sa to týka hlavne zmeny v RLFO pre SP a zavedenia nového pojmu IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu), na základe ktorého sa mení tlačivo RLFO (následne aj MV a VPP) a už od 31.12.2021 musí byť RLFO (prihlášky, zmeny a odhlásenia) podaný v novej verzii RLFO2021
  - zmena DPH vyplývajúca z nových zmien zákona, na základe ktorých sa mení tlačivo DP-DPH a KV-DPH, kde pribúdajú nové riadky v dôsledku špecifickej evidencie dokladov na vstupe a výstupe pre nevymožiteľné pohľadávky, a teda počnúc 01.01.2021 som musel urobiť úpravy, aby takéto doklady už bolo možné evidovať ...
  2) úpravy, ktoré sú nutné pre uzatvorenie mesiaca 01/2021, čo sa týka výpočtu miezd a výpočtu DPH, na čo je ešte dostatok času v priebehu mesiaca január
  - Mzdy - tu je veľmi veľa zmien, o ktorých budem potom informovať, ale ktoré do konca januára určite v pohode zvládnem
  - DPH - na základe vyššie popísaného sú už všetky úpravy urobené, čo sa týka evidencie dokladov a aj výpočtu DPH pre rok 2021
  3) úpravy, ktoré sa týkajú uzatvorenia roku 2020, daňové priznania, účtovná závierka, hlásenie z miezd a pod. ktoré musia byť vykonané minimálne do termínu ich podávania ... všetky podklady pre tieto úpravy už, či z FS alebo SP, mám a určite budú do konca januára pripravené
 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2020 - vytvorené
  - systémové zákonné sadzby pre rok 2021 - nezabudnite si aktualizovať systém cez činnosť "Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby" => [Systémové sadzby]
  - tabuľka ročnej a preddavkovaj dane pre rok 2021
  - ročné zúčtovanie za rok 2020 a DPFO-2020 "A" - činnosť rozpracovaná
  - ročné Hlásenie - ostáva v platnosti Verzia2019 aj pre rok 2020
  - mesačný prehľad zo ZČ - ostáva v platnosti Verzia2019 aj pre rok 2021
  - vo výpočte mzdy pre 2021 sa bude meniť prepočet pre stanovenie minimálnej mzdy na základe zmeny výpočtu pre jednotlivé koeficienty min.mzdy, mení sa hodnota a systém príplatkov za soboty, nedele nočné a pod., sú zmeny v 13. a 14. plate ... atď - činnosť rozpracovaná

  - podstatnou zmenou je zavedenie nového pojmu IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu), viac o tomto novom pojme sa dozviete v novovytvorenej činnosti: = Mzdy - Mesačné výstupy - Sociálna poisťovňa - Kontrola IČPV = pod tlačítkom [info k IČPV] ... s tým súvisia úpravy:
  - v evidencii mzdových údajov je nové pole "IČPV:", ktoré je potrebné doplniť v čase, keď ho Vašim zamestnancom SP pridelí
  - na portáli SP, v záložke Register budú zverejnené IČPV zamestnancov (doterajších) a bude vytvorený aj CSV súbor, ktorý bude možné spracovať
  automatizovane v novovytvorenej činnosti =Kontrola IČPV=
  - pri prihlasovaní zamestnanca sa IČPV ešte nezadáva (teda v prvotnom zaradení zamestnanca do kmeňového súboru), nakoľko ho ešte neviete ... až po spracovaní prihlášky na strane SP Vám SP vygeneruje IČPV prihláseného zamestnanca (o čom budete znova informovaní len prostredníctvom portálu SP) a následne ho do kmeňového súboru doplníte a v ďalších spracovaniach, či už ohľadom zmien v RLFO, resp v mesačných MV a VPP, sa bude používať ako kľúčový údaj zo strany SP
  - ďalšou zmenou, ktorá už je zapracovaná (ale len v tom, že Vás na to program upozorní) je, že RLFO sa už nepodáva pre začiatok a koniec MD, resp. RD
 • DPH - úpravy a doplnenia
  - evidencia dokladov Vstup (DF) aj Výstup (OF) pri nevymožiteľných pohľadávkach
  v evidencii DF aj OF do pozície "Typ dokladu:", kde bola doteraz možnosť výberu [F-faktúra/D-dobropis/T-ťarchopis], pribudol nový parameter [N-nevymožiteľná pohľadávka] ... ak takýto doklad OF vystavujete, je vlastne v pozícii dobropisu a dáte znamienko mínus, ak by ste takýto doklad museli opraviť (ak napr. časť nevymožiteľnej pohľadávky, ktorá už bola dobropisovaná Vám bola uhradená), už bude v pozícii akoby ťarchopisu, zadáte parameter "N", ale čiastku zadáte plusom ... podobne budete postupovať pri evidencii DF ...
  - bolo upravené tlačivo a elektronický XML súbor pre DP-DPH a KV-DPH práve z vyššie uvedených dôvodov, pribudli nové riadky, tiež použitie kódu DPH 26 na výstupe bolo presunuté do spoločného riadku s kódom DPH 25 ... všetky tieto skutočnosti sú už z mojej strany ukončené a teda nový výpočet a nové výstupy pre DPH sú plne spracované
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2021 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Túto verziu nech si stiahnú tí z Vás, ktorí to ozaj už potrebujú, nakoľko v priebehu januára bude ešte viacero zmien..
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

21.11.2020 - verzia 2020-012

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

06.05.2020 - verzia 2020-010

 • Mzdy - úpravy a opravy ... niekoho KORONA trápi zdravotna, mňa pracovne ...
  - táto verzia je len opravou chýb vo verzii 2020-009 (nie je tam nič nové), ale dal som ju pod novým číslom 2020-010, aby bola istota,
  že používate tú správnu verziu ... teda ak robíte výpočet miezd za 04/2020 a v mesiaci 03/2020 ste použili odchýlku 902 (100% náhrada),
  resp. v mesiaci 04/2020 ste použili odchýlky 902 a 903 (80% náhrada), je potrebné vypočítať mzdy v novej verzii 2020-010, prípadne,
  ak ich máte už vypočítané vo verzii 2020-009, je vysoký predpoklad, že ich budete musieť nanovo prepočítať ...
  Ak ste za obdobie 03/2020 a 04/2020 nepoužívali odchýlky 902 a 903, je všetko v poriadku a tiež nenastal problém, ak ste za 03/2020
  nepoužili odchýlku 902 a za 04/2020 pri použití odchýlky 903 nemal zamestnanec sprátenú pracovnú dobu ...
  Vo verzii 2020-009 boli 2 chyby:
  1) priemerka za 1.štvrťrok 2020 bola vplyvom odchýlky 902 zle vypočítaná, do hrubej mzdy som totiž omylom zahrnul aj mzdovú náhradu za 902,
       čím bol ovplyvnený výpočet náhrad "priemerkou" v mzde za 04/2020 ...
  2) výpočet mzdy za 04/2020 pri použití odchýlky 903 a doplatku do min.mzdy bol chybný v prípade, ak išlo o zamestnanca so skrátenou
       pracovnou dobou ...
  Ospravedlňujem sa za spôsobené problémy a dúfam, že nenarazím na iné chyby ...
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= v prípade, že ste obnovu štruktúr urobili vo verzii 2020-009

04.05.2020 - úprava vo verzii 2020-009

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - pre novú odchýlku "903" - som uravil výpočet v dôsledku doplatku do minimálnej mzdy. Pri výpočte som totiž vychádzal z minimálnej mzdy prepočítanej koeficientom stupňa náročnosti práce, ale podľa posledných informácii sa pre prepočet 80% mzd.náhrady vychádza len z "holej" min.mzdy, teda 580€/mes, resp. 3,333€/hod, bez prepočtu koeficientom ...
  Príklad:
  Obdobie 04/2020 - fond 22 dní - 20 pracovných + 2 sviatky
  Zamestnanec má "priemerku" pre náhradu 28€/deň, resp. 3,50€/hod a má odchýlu 903 10dní (80hod) PPK80%
  Náhrada = 28*10*0,8 = 224€
  Náhrada je ale ovplyvnená min.mzdou - min.náhrada teda musí byť 580/22*10=263,64 (pri mes.mzde), resp. 80*3,333=266,64 (pri hod.mzde)
  Teda pre náhradu vzniká doplatok do min.mzdy 263,64-224=39,64€
  T.z. doplatok do minimálnej mzdy sa môže skladať z dvoch čiastok, z doplatku z dôvodu použitia odchýlky 903 (doplatok do základnej min.mzdy)
  a z doplatku z ostatných údajov miezd, kde je ale doplatok do min.mzdy ovplyvnenej koeficientom stupňa náročnosti práce.

  Troška zložitejšie, treba si to nechať prejsť hlavou ... a dúfam, že som to nedoplietol ja ... pre tých, ktorý nepoužijete odchýlku 903
  sa nič nemení a program pracuje tak, ako doteraz, takže žiadne obavy ... pre tých, ktorý ju použijete doporučujem prebehnúť si výsledok
  výpočtu a v prípade nejasností ma kontaktujte ... ďakujem za porozumenie ...

28.04.2020 - verzia 2020-009

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - do systému som doplnil novú odchýlku "903" - prekážky v práci zo strany zamestnávateľa s 80% náhradou z priemernej mzdy;
  Hodnota mzdovej náhrady bude v premennej "mzprekp80" a hodnota počtu dní v premennej "pdprekp80" (čo si viete pozrieť v činnosti "Kódy odchýliek"). Preto nezabudnite v systémoch podvojného účtovníctva na doplnenie nového poľa do "Parametre pre zaúčtovanie" s kontáciou "521xxx/331xxx" a hodnotou "Pole1"="mzprekp80", resp, doplnťe premennú "mzprekp80" do polí "Pole2 až Pole5" v hociktorom riadku, ktorý Vám s kontáciou vyhovuje. Urobil som tu aj opravu, nakoľko bol problém so zaúčtovaním aj odchýlky "902".
  Nezabudnite na =Obnova štruktúr súborov=, nakoľko až touto činnosťou sa Vám vytvorí nová odchýlka a priestor pre zápis vypočítaných hodnôt.

  - urobil som úpravu pri OČR, kde systém chybne dopočítaval doplatok do minimálnej mzdy (ak bol nastavený stupeň náročnosti)

  - doplnenie novej verzie "2019" platnej pre výpočet miezd od 2020/04 pre mesačný výkaz a aj pre výkazy pri nepravidelnom príjme, na čo som upozorňoval už v komentári k verzii 2020-007
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

15.04.2020 - úprava vo verzii 2020-008

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - pre novú odchýlku "902" - prekážky v práci zo strany zamestnávateľa so 100% náhradou z priemernej mzdy - som doplnil možnosť zadávania aj počtu hodín - v kombinácii "počet dní" + (plus) "počet hodín" ...
  napr. ak má niekto prekážku (pre príklad 8hod/deň) 10dní a 4 hod, tak je to možné zadať ako: Dni: 10 + Hod: 4 alebo: Dni: 0 + Hod: 84 a pod.
  - v činnosti "Sumár miezd" som pre túto odchýlku doplnil aj informáciu o počte hodín
  - v činnosti "Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá" som vytvoril samostatnú zostavu [Prekážky v práci - korona] zatiaľ pre odchýlku 902
  je predpoklad, že v pripravovanej verzii 2020-009 bude doplnená odchýlka 903 pre 80% náhradu, ktorá by ale mala platiť až od obdobia 04/2020
 • Poznámka: Pre túto úpravu verzie NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

07.04.2020 - verzia 2020-008

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - do systému som doplnil novú odchýlku "902" - prekážky v práci zo strany zamestnávateľa so 100% náhradou z priemernej mzdy;
  (ospravedlňujem sa, že som niektorých z Vás pomýlil informáciou, že pre tento prípad môžete použiť odchýlku "02 ", síce výsledok výpočtu je v oboch prípadoch rovnaký a nemá žiadny vplyv na výkazy voči DÚ a poisťovniam, nie je ale možné z danej odchýlky urobiť jednoznačný výstup pre žiadosť o 80% štátnu dotáciu na zamestnancov, nakoľko by bol výstup na výpl.páske a v sumáre miezd zosumarizovaný spolu s hodnotami odchýliek "02a" a "02b" ...)
  Pri použití odchýlky "902" bude hodnota samostatne vyčíslená čo sa týka počtu dní, vyplatenej náhrady a v sumáre miezd aj v počte zamestnancov. Preto doporučujem aj tým, ktorý ste už vykonali výpočet a použili odchýlku "02 " zmeniť to na odchýlku "902" a nanovo prepočítať mzdy. Pritom nie je potrebné nanovo robiť výstupy, len si nanovo vytlačte "Sumár miezd".
  Hodnota mzdovej náhrady bude v premennej "mzprekp_k" a hodnota počtu dní v premennej "pdprekp_k" (čo si viete pozrieť v činnosti "Kódy odchýliek"). Preto nezabudnite v systémoch podvojného účtovníctva na doplnenie nového poľa do "Parametre pre zaúčtovanie" s kontáciou "521xxx/331xxx" a hodnotou "Pole1"="mzprekp_k", resp, doplnťe premennú "mzprekp_k" do polí "Pole2 až Pole5" v hociktorom riadku, ktorý Vám s kontáciou vyhovuje.
  Nezabudnite na =Obnova štruktúr súborov=, nakoľko až touto činnosťou sa Vám vytvorí nová odchýlka a priestor pre zápis vypočítaných hodnôt.

  Ak si chcete urobiť aj menovitý zoznam o náhrade za odchýlku "902", máte možnosť použiť "všeobecnú" činnosť pre prehľady za odchýlky
  "Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá" => [Zostavy] => [Prehľad podľa kódov odchýliek] - zadajte požadované obdobie a zadajte "kód:"="902"
  a potvrďte [Spracovanie] - systém Vám ponúkne sumár za počet dní "pdprekp_k" a za náhradu mzdy "mzprekp_k" tak, ako to je aj v Sumáre miezd, navyše ale ak potvrdíte [prehľad] alebo [zostava], viete dostať aj položkovitý prehľad ...

 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

30.03.2020 - verzia 2020-007

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - od 01.04.2020 je zmena v odovodoch do Soc.poisťovne u úzkej skupiny zamestnancov na pozícii mestskej a obecnej polície.
  Aj keď ja nemám systém prispôsobený pre vedenie účtovníctva obcí a miest, aj tak je nutná úprava XML výstupov z titulu novej štruktúry, Vy ale nebudete robiť nič navyše, len vytvárať XML výstupy v novej verzii.
  Zmena platí od 01.04.2020 (nech Vás nepomýli to, že SP to uvádza ako verziu 2019, ono asi zákon je z roku 2019, len teraz začína jeho účinnosť). Teda od 01.04.2020 je zmena v registračných listoch (prihlášky, odhlášky, zmeny, prerušenia ...) a od 01.05.2020 sa bude zmena týkať aj mesačných výkazov za výplaty od obdobia 04/2020, k tomu ale SP ešte nedodala podklady, takže koncom apríla bude určite nový Update.
  - z titulu vládnych opatrení (v týchto ťažkých časoch) som do systému doplnil novú odchylku "04K", ktorú použijete v prípadoch PN, ak nemocenské dávky platí od 1.dňa SP. Pri použití tejto odchýlky bude systém túto PN-ku evidovať tak, ako je to doteraz od 11.dňa PN-ky pri odchýlke "04". Pritom je možné navzájom kombinovať obidve odchýlky, aj "04 ", aj "04K", ak k takejto situácii dôjde.
  Pre používateľov viacužívateľských verzií chcem poznamenať, že ak sa vám "nechce" robiť obnovu štruktúr všetkých klientov, je možné v činnosti [Zamestnanec-odchýlky]=>[Doplnenie] doplnenie tejto novej odchýlky počas nahrávania PN-ky. Ak zadáte odchýlku "04" a Váš systém ešte nepozná novú odchýlku "04K", zobrazí sa Vám nové tlačítko [doplnenie 04K] a po jeho potvrdení ju systém doplní.
  - Upozornenie: V týchto ťažkých časoch bude postupne dochádzať k viacerým zmenám tak, ako vláda a parlament budú meniť zákony. Preto je z Vašej strany potrebné častejšie sledovať moju stránku a podľa potreby robiť pravidelné Update, nakoľko vynechanie (preskočenie) niektorej verzie môže vo Vašich systémoch spôsobiť problémy v nepresnosti výstupov.
  Tiež chcem aj Vás poprosiť o spoluprácu, o Vaše postrehy, nápady, rady a hlavne o trpezlivosť, nakoľko tých zmien bude asi veľmi veľa, bude určite mnoho nejasností a všetky úpravy bude potrebné robiť veľmi rýchlo, bez možnosti ich dôkladného odladenia.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= ... je ale možné obísť túto činnosť podľa vyššie uvedenéj informácie.

01.03.2020 - oprava vo verzii 2020-006

 • Pohľadávky a Záväzky
  V snahe upraviť program podľa špecifickej požiadavky jedného klienta som nechtiac vyvolal chybu pre všetkých ostatných, pri tlači pohľadávok a záväzkov ... v tomto Update je to opravené.
  Poznámka: preto vždy veľmi zvažujem, či vyhovieť alebo nevyhovieť, ak po mne chcete nejakú úpravu, každý vstup do zabehnutého systému môže mať totiž aj takéto dôsledky ...

28.02.2020 - verzia 2020-006

 • Mzdy - úpravy pre výpočet miezd od 2020/02
  - na základe novelizácie zákona o dani z príjmu, sa mení zaokrúhľovanie aj dane zo závislej činnosti; doteraz bola daň zaokrúhľovaná na centy nadol, od roku 2020 je zaokrúhľovaná matematicky.
  Upozornenie: Je nutné, aby ste výpočet miezd za obdobie 2020/02 vykonali vo verzii 2020-006
 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

18.02.2020 - úpravy vo verzii 2020-005

 • DPH - počas ladenia nového tlačiva pre "Suhrnný výkaz DPH" som "natvrdo" doplnil do výkazu položky typu "CZ 44 / CZ 55 ..." ... opravil som to.

05.02.2020 - verzia 2020-005 - úprava sa týka len firiem, ktoré vyplácali 13. a 14. plat

 • Mzdy - úprava 13.plat a a 14.plat
  - tak legislatívne zmeny z dielne nemenovaného kapitána nedajú spávať ... na základe včerajšieho školenia p.Mihála sa v "Potvrdenie o príjmoch ..." do riadku "01" uvádzajú príjmy ponížené o čiastku 13. a 14. platu, ktoré nepodliehajú dani z príjmu ...
  asi to má logiku, len je zaujímavé, že v roku 2018 bola situácia podobná a výklad k tomu iný ... ale vieme, kde žijeme ...
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= v prípade, že ste obnovu štruktúr urobili vo verzii 2020-002, resp. už vo verzii 2020-004 ... ale opakované spustenie tejto činnosti nespôsobí nič zlé, len Vás oberie o trochu času ...

01.02.2020 - úpravy vo verzii 2020-004 - úprava sa týka len firiem, ktoré vyplácali 13.plat a používajú podsystém Mzdy

 • Mzdy - úprava 13.plat
  - ako som naposledy spomínal ohľadom uplatnenia zníženia základu dane zamestmnanca z výšky odovodov do SP z čiastky oslobodenej od dane, tak odpoveď s FS je taká, že výška odovodu z nezdaniteľnej časti 13.platu nesmie ísť do výpočtu pre základ dane ...
  vzhľadom na to som upravil "Potvrdenie o príjmoch ...", kde muselo dôjsť ku korekcii v časti "Poistné a príspevky" a v časti "Čiastkový základ dane"; (teda ak bola napr. výška 13.platu 500,-€, musel som Poistné do SP v tlačive ponížiť o 47,-€ a ČZD naopak povýšiť o 47,-€);
  takisto som zmenil výpočet "RZD" - pri výpočte RZD (ročné zúčtovanie dane) som hodnotu odvodu SP, ktorá sa nemôže uplatniť, uviedol do tretieho stlpca, ako "Korekcia" ... a upravil (ponížil) odvod do SP a vypočítal daň z príjmu z takto nanovo stanoveného základu dane, t.z. daň sa zamestnancovi zvýši oproti zaplateným preddavkom (v prípade spomínaného 13.platu vo výške 500,-€ a neuplatneného odovodu 47,-€, bude rozdiel 8,93€ v neprospech zamestnanca) a bude súčasťou odchýlky z RZD vo Vami zvolenom období ...
  - a ešte oprava jednej chyby v Ročnom hlásení 2019 ... viď popis 30.01.2020 ... PDF tlačivo bolo dobré, ale XML nie ...
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= v prípade, že ste obnovu štruktúr urobili vo verzii 2020-002, resp. už vo verzii 2020-004 ... ale opakované spustenie tejto činnosti nespôsobí nič zlé, len Vás oberie o trochu času ...

30.01.2020 - verzia 2020-004

 • Mzdy - podstatnejšie opravy a úpravy verzie 2020-001
  - opravil som chybu, ktorá bola v Ročnom hlásení 2019 ohľadom počtu detí a mesiacov vyplácania daňového bonusu (jedná sa o prílohy hlásenia IV
  a V), zabudol som zmeniť pôvodný algoritmus výpočtu, nakoľko ten sa podstatne zmenil v dôsledku dvojnásobného daňového bonusu pre deti do 6 rokov ...
  - tiež sa mi troška vymkla zpod kontroly "dankova" konštanta z rekreačných poukazov v prípadoch, keď ste mali príspevok u zamestancov vyplatený a tlačili ste hromadne "Potvrdenie o príjmoch ..." a "Mzdové listy", resp. ak ste robili "Sumár miezd ..." s výberom len niekoľkých zamestnancov ...
  - ešte jedno upozornenie pre tých, ktorí ste vyplácali 13.plat ... momentálne riešim jednú polemiku ohľadom uplatnenia zníženia základu dane zamestmnanca z výšky odovodov do SP z čiastky oslobodenej od dane (troška krkolomná definícia) ... takže ak ste vyplácali 13.plat, chvíľku ešte počkajte so spracovaním RZD (ročné zúčtovanie dane), nakoľko, ak sa to potvrdí, budem túto korekciu v tejto časti výpočtu zohľadňovať ...
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2020 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= v prípade, že ste obnovu štruktúr urobili vo verzii 2020-002 ... ale opakované spustenie tejto činnosti nespôsobí nič zlé, len Vás oberie o trochu času ...

27.01.2020 - úpravy vo verzii 2020-003

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2020 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.

22.01.2020 - verzia 2020-003

 • Systém - vyhľadávanie v súboroch odberateľských faktúr
  Chytila ma minulosť s prechodom rokov 1999/2000 - vtedy som menil spôsob vyhľadávania a zabudol som na rok 2020, keď do hry vstupuje 2x číslo "20" ... v tejto verzii je to upravené ...

21.01.2020 - úpravy vo verzii 2020-002

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2020 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.

14.01.2020 - verzia 2020-002

 • Jednoduché účtovníctvo - DPFO-B 2019 - 1. skúšobná (osobne si myslím, že ostrá) verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie.
  Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme.
  V tlačive je len niekoľko zmien. Nie sú tam už "natvrdo" dané roky pre odpočet daňovej straty a teda aj systém ich do DP uvedie len vtedy, ak si daňovú stratu budete aj uplatňovať.
  Upravený prepočet daňového bonusu na deti - od 04/2019 dvojnásobný DB pre deti do 6 rokov.
  Upravený prepočet pre nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a manželku (podľa platných konštánt pre rok 2019).
  Doplnené sú nové údaje o uplatnení výdavku na kúpeľnú starostlivosť (zaškrtávacie políčko) a o jej výške.
  Upozornenie: nakoľko údaje z príloh 1 a 2 vstupujú do výpočtu oddielov VI a IX, je potrebné najprv vyplniť prílohy a potom potvrdiť výpočet
  daných oddielov.
  Prílohy č.1, č.2 a č.3 sú v podstate bez podstatnej zmeny a naďalej ako súčasť základného tlačiva DP.

  Výkaz účtovnej závierky pre rok 2019 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.

 • Podvojné účtovníctvo - DPPO 2019 a Poznámky 2019 - 1. skúšobná (osobne si myslím, že ostrá) verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie.
  Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, vo výpočte je niekoľko úprav v oddieloch III.časti, u väčšiny z Vás nebudú využívané.
  Asi najpodstatnejšou zmenou je zrušenie riadkov 810 a 820, ktoré sa týkali daňovej licencie. Tá sa v tlačive uvádza na riadku 900 (v roku 2018 to bolo na riadku 810) a používa sa len v prípade zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období. Teda ak sa zápočet neuplatňuje (tabuľka "K" a riadok 920), výška daň.licencie sa v DP vôbec neuvádza.
  Tak ako minulý rok je započítanie možné len v prípade, že Vaša daň je vyššia ako hodnota daňovej licencie (480, 960, 2880) a započítava sa len do výšky kladného rozdielu "Daň (r.800) - Daň.licencia(r.900)".

  Poznámky k účtovnej závierke - postup ostal totožný s minulým rokom.

  Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2019 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky
  a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky.

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2020 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

30.12.2019 - verzia 2020-001

 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2019 a už aj nové tlačivo pre rok 2020
  - systémové zákonné sadzby pre rok 2020 - nezabudnite si aktualizovať systém cez činnosť "Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby" => [Systémové sadzby]
  - tabuľka ročnej a preddavkovaj dane pre rok 2020
  - ročné zúčtovanie za rok 2019 a DPFO-2019 "A"
  - ročné Hlásenie-2019
  - do systému výpočtu miezd bol doplnený - príspevok na športovú činnosť dieťaťa - maximálne do sumy 275€ (podobne, ako to bolo pri rekreačných poukazoch), može byť čerpaný viackrát v priebehu roka, vytvoril som novú odchýlku "R02", pri jej evidencii je kontrola na hodnotu max.možnej sumy 275€, táto hodnota potom vstupuje do nového potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2020
  nezabudnite si v "Parametre pre zaúčtovanie" doplniť nový riadok s kontáciou "521xxx/331xxx" a hodnotou "Pole1"="detisport"
  - pri evidencii odchýlky "R01" - rekreačné poukazy - som doplnil parameter [_/M], ak "M", ide o príspevok z predchádzajúceho roka, uplatnený v danom roku, táto hodnota potom vstupuje do nového potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2020
 • DPH - úpravy a doplnenia
  - nové tlačivo pre DPH verzia 2020 - v podstate ostávajú tie isté riadky, ako v predchádzajúcej verzii, len význam niektorých sa zmenil
  - nové tlačivo pre Súhrnný výkaz DPH verzia 2020 - podstatne sa zmenila 2.strana tlačiva, ide o evidenciu "Call-off stock" (pre viac informácii si pozrite kompletné znenie zákona, hlavne, či sa to bude týkať aj Vás) - v tejto verzii ja zatiaľ možné len "ručne" vyplniť zákonom požadovanú tabuľku;
  v systéme sú už "pozične" umiestnené funkcie pre evidenciu "Call-off stock" a pre import dát do výkazu, ak z Vašich reakcií usúdim, že to budete viacerí využívať, doplním to
 • Jednoduché účtovníctvo - je nová verzia pre DPFO-B 2019 - podklady z FS už mám, predpokladám, že v polovici januára to bude pripravené
 • Podvojné účtovníctvo - je nová verzia pre DPPO 2019 - podklady z FS už mám, predpokladám, že v polovici januára to bude pripravené
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2020 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Túto verziu nech si stiahnú tí z Vás, ktorí to ozaj už potrebujú, nakoľko v priebehu januára bude ešte viacero zmien..
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

17.12.2019 - verzia 2019-010

 • Registračná pokladňa - finálne úpravy pre ON-LINE RP (eKasa)

13.11.2019 - úprava vo verzii 2019-009

 • Registračná pokladňa - upravená verzia pre napojenoe ON-LINE RP (eKasa)
  - odstránil som chybu v časti "Storno/Vrátenie položky" - ak sa zadal doklad z predchádzajúcich mesiacov, systém nenašiel odpovedajúce UID/OKP
  - odstránil som chybu v časti "Výber/Odvod tržby" - ak sa zadalo viac, ako 20 znakov textu, systém vytvoril doklad VKLAD s nulovou čiastkou
    dovolil som zadať len dovolených 20 znakov

07.11.2019 - verzia 2019-009

 • Registračná pokladňa - doplnená verzia pre napojenoe ON-LINE RP (eKasa) v systémoch MOP, Reštaurácia, Zákazky
  UPOZORNENIE: túto verziu pre systémy napojené na registračné pokladne musím prvý-krát inštalovať JA, neinštalujte si ju sami.
  UPOZORNENIE: túto verziu neinštalujte pri používaní ešte dobiehajúcich ERP.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre systémy s eKasou ORP.

03.09.2019 - verzia 2019-008

 • Registračná pokladňa - verzia pre napojenoe ON-LINE RP (eKasa) v systémoch MOP, Reštaurácia, Zákazky
  UPOZORNENIE: túto verziu pre systémy napojené na registračné pokladne musím prvý-krát inštalovať JA, neinštalujte si ju sami
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

13.06.2019 - verzia 2019-007

 • Podvojné účtovníctvo - výkazy pre rok 2019
  - v tejto verzii už bude možné robiť priebežné výkazy (Súvaha + Výsledovka) pre rok 2019, ktoré som začiatkom roka omylom zablokoval
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • UPOZORNENIE: Odporúčam, aby ste si túto verziu nesťahovali pre systémy napojené na registračné pokladne, nakoľko táto časť programu je kvôli prechodu na eKasy rozpracovaná.
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, ak ste ju urobili pri verzii 2019-004.

08.03.2019 - verzia 2019-006

 • Dodávateľské faktúry - úprava pri prenesenej DP
  - pri evidencii DF s prenesenou DP nastal malý problém, ak v nulovej sadzbe Dph boli aj položky, ktoré spadali do prenesenaj DP, ale aj položky, ktoré boli v nulovej sadzbe bez prenesenej DP ... takže v tejto úprave je daný problém odstránený, ale s tým, že len upozorním na možnú nezhodu (doteraz som to blokoval) rozdielu medzi sumou čiastky s prenesenou DP a sumy v nulovaj sadzbe Dph.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, ak ste ju urobili pri verzii 2019-004.

08.03.2019 - verzia 2019-006

 • Jednoduché účtovníctvo - úprava XML súboru pre DPFO-B
  - vzhľadom na nejednoznačnosť štruktúry pre vytváranie XML súboru daňového priznania DPFO-B som urobil aj na základe Vašich zistení (chyby pri importe XML súboru na stránke FS) úpravy, ktorými som myslím vyriešil všetky doterajšie problémy, aj keď tie ste si aj doteraz vedeli priamo vo formulári FS upraviť ... týkalo sa to hlavne zaškrtnutia políčka pre "Dôchodca" a potom niektoré číselné polia, do ktorých som ja napĺňal nulu a pole musí byť prázdne ...
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, ak ste ju urobili pri verzii 2019-004.

02.03.2019 - verzia 2019-005

 • Banka - import SEPA-XML bankových výpisov
  - import SEPA-XML bankových výpisov som rozšíril aj pre Jednoduché účtovníctvo, podobne ako v PU ja v činnosti = Kontrolné súbory - Súbor súvzťažností = možnosť nastaviť parametre pre zaúčtovanie rôznych typov úhrad - pozrite si [info k SEPA] ... tam je oproti PU nová hodnota príznaku "T", kde hodnota "P" je určená pre úhrady do SP a ZP, nakoľko sa na ten istý účet platí úhrada za zamestnancov aj za SZČO ...
  napr. pri úhrade SP zo mzdy za zamestneanca zadáte "IBAN/VS(10miestny)/SPZ" a za firmu "IBAN/VS(10miestny)/SPF" a ak sa uhrádza SP za SZČO, vtedy sa ten 3.parameter za lomítkom nezadáva a bude iný VS a Vy zadáte "IBAN/VS(10miestny)" ...
 • Dodávateľské faktúry - úprava pri prenesenej DP a pri odúčtovaní zálohy
  - pri evidencii DF, ak ide o prenesenú DP a potvrdzujete činnosť [Interný doklad DPH], je formulár upravený o možnosť 20% a 10% sadzby DPH, doteraz bola možnosť len 20% alebo len 10%, ale nie obidve sadzby súčasne ...
  - pri evidencii DF, pri ktorej vykonávate odúčtovanie zálohy, na ktorú bola vystavená faktúra a potvrdzujete činnosť [Odúčtovanie zálohy], je formulár upravený o možnosť rozúčtovať zálohu do všetkých sadzieb DPH, 20%, 10%, 0% (doteraz bola možnosť len 20%, alebo len 10%, alebo len 0%, ale nie všetky sadzby súčasne) ...
  - činnosť =Prehľad (All-in-One)= som rozšíril aj pre činnosť Súbor faktúr - minulé obdobia
 • Odberateľské faktúry - úprava pri odúčtovaní zálohy
  - pri evidencii OF, pri ktorej vykonávate odúčtovanie zálohy, na ktorú bola vystavená faktúra a potvrdzujete činnosť [Odúčtovanie zálohy], je formulár upravený o možnosť rozúčtovať zálohu do všetkých sadzieb DPH, 20%, 10%, 0% (doteraz bola možnosť len 20%, alebo len 10%, alebo len 0%, ale nie všetky sadzby súčasne) ...
  - pri vytváraní OF je podobne vykonaná úprava pre odúčtovanie záloh vo všetkých sadzbách DPH súčasne, zmenil sa tam ale spôsob zadávania odpočtu záloh, čo bude zrejme priamo v danej činnosti ...
  - činnosť =Prehľad (All-in-One)= som rozšíril aj pre činnosť Súbor faktúr - minulé obdobia

  - zmenil som spôsob Exportu/Importu faktúr z fakturačného systému do účtovníctva (týka sa to ale len prenosu z fakturačného systému SEA), nakoľko doteraz bolo obtiažne zasielanie dávky faktúr mailom ...
  systém doteraz vytváral podpriečinky so súbormi a Vy ste museli dané priečinky a súbory zoZIPovať do jedného súboru a následne účtovníčky rozZIPovať a potom spracovať Import ...
  po tejto úprave systém v konečnej forme vytvorí jeden zoZIPovaný súbor pod menom "JrsFakt_xxxxxx.ZIP", kde "xxxxxx" je názov firmy, teda ak aj účtovníčka dostane súbory faktúr z viacerých firiem, bude pre ňu jednoznačnejšie zistiť, od ktorej firmy je ktorý súbor ...
  na strane Importu faktúr u účtovníčky je zmenený spôsob výberu súboru, je tam nové tlačítko [Výber ZIP súboru faktúr "JrsFakt_xxxxxx.ZIP"], účtovníčka si na PC nájde požadovaný súbor a spracuje ho ...
  Upozornenie - je potrebné zosynchronizovať Update na strane Fakturačného a Účtovného programu, teda nový Update si musia spracovať tí, ktorí robia Export faktúr a aj tí ktorý následne faktúry Importujú do účtovného systému ...
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

09.02.2019 - verzia 2019-004

 • Servisné funkcie - nová činosť v časti =Servisné funkcie - Nastavenia pre nový účtovný rok=
  - činnosť, kde bude možné nastaviť všetky nastavenia pri nábehu na nový rok - rozsah dokumentov / obdobie spracovania / účtovný rozvrh / číselníky;
  pre bežné firmy to síce bude aktuálne až na budúci rok, ale mnohé účtovné kancelárie to ešte určite využijú u svojich klientov aj pri nábehu pre rok 2019
 • Banka - viacero nových funkcií
  - v evidencii banky, pri importe SEPA-XML výpisov, som doplnil test pri párovaní aj na odberateľské faktúry a "neisté" riadky budú farebne rozlíšené (doteraz to bolo len pri párovaní dodávateľských faktúr);
  - v =Evidencia bankových pohybov= [Prerozdelenie s F] a v =Nespárované pohyby= v banke [Spárovanie s výberom] som doplnil novú možnosť pre prerozdelenia platby k viacerým faktúram súčasne, s možnosťou výberu pre všetky faktúry, resp. pre zadanú firmu
  - zmenil som systém indexov (striedenia) tohto súboru s tým, že do systému som doplnil nové pole (pcp n(4) - to pre tých, ktorý viac vidia do štruktúry DBF súborov) a súbor bankových pohybov je takto indexovaný (triedený) číslom dokladu a poradovým číslom počas nahrávania ... táto zmena z Vášho pohľadu má význam v tom, že ak ste doteraz prerozdeľovali nejakú čiastku na viacero čiastok, resp. keď sa čiastka z nespárovaných pohybov priradzovala následne k viacerým faktúram, tak prvá (pôvodná) suma ostala na svojej pozícii a ti ďalšie už boli priradené až na koniec položiek daného výpisu ... takto som zabezpečil, že všetky prerozdelené čiastky, resp. dopárované čiastky na viac faktúr a pod. budú pod sebou ...
 • Dodávateľské faktúry - zmena v evidencii dobropisov / nové funkcie
  - zmenil som "MENU" a formuláre pre evidenciu dodávateľských faktúr, z "MENU" vypadla samostatná činnosť =Evidencia dobropisov a ťarchopisov=, teda aj faktúry, aj dobropisy, aj ťarchopisy sa budú evidovať už len v činnosti =Evidencia faktúr= a priamo vo formulári si zvolíte cez rozbaľovacie tlačítko "Typ dokladu:", či robíte [F-faktúra / D-dobropis / T-ťarchopis]. Tiež v závislosti na zvolenom type dokladu budem testovať Vami použité znamienko fakturovanej sumy, teda (+) pri F a T a (-) pri D.
  - pre PU som dopnil v =Oprava a storno faktúry= novú činnosť =Prehľad (All-in-One)= veľmi výhodnú pre kontrolu dokladov, nakoľko v jednej činnosti Vám systém zobrazí všetky údaje o faktúre a aj o všetkých náväznostiach na danú faktúru, neklikáte, len sa pohybujete po súbore faktúr ... pritom bude možnosť opravy a rozúčtovania faktúry, nebude ale možnosť storna faktúry (pre storno bude nutné použiť pôvodnú činnosť)
 • Odberateľské faktúry - zmena v evidencii dobropisov / nový spôsob fakturácie / nové funkcie
  - zmenil som "MENU" a formuláre pre evidenciu odberateľských faktúr, z "MENU" vypadla samostatná činnosť =Evidencia dobropisov a ťarchopisov=, teda aj faktúry, aj dobropisy, aj ťarchopisy sa budú evidovať už len v činnosti =Fakturácia=, resp. =Evidencia faktúr= a priamo vo formulári si zvolíte cez rozbaľovacie tlačítko "Typ dokladu:", či robíte [F-faktúra / D-dobropis / T-ťarchopis]. Tiež v závislosti na zvolenom type dokladu budem testovať Vami použité znamienko fakturovanej sumy, teda (+) pri F a T a (-) pri D.
  - pre PU som dopnil v =Oprava a storno faktúry= novú činnosť =Prehľad (All-in-One)= veľmi výhodnú pre kontrolu dokladov, nakoľko v jednej činnosti Vám systém zobrazí všetky údaje o faktúre a aj o všetkých náväznostiach na danú faktúru, neklikáte, len sa pohybujete po súbore faktúr ... pritom bude možnosť opravy a rozúčtovania faktúry, nebude ale možnosť storna faktúry (pre storno bude nutné použiť pôvodnú činnosť)
  - v =Odberateľské faktúry -Fakturácia= som doplnil nový spôsob fakturácie =Fakturácia s prehľadom=, t.z faktúry sa budú dať vytvárať, resp. opravovať z prehľadu faktúr, s tým, že súčasne budete informovaní aj o obsahu a zaúčtovaní faktúry;
  bude na Vás, ktorý spôsob si vyberiete (ktorý Vám bude viac vyhovovať), resp. budete kombinovať obidve možnosti ...
 • Mzdy - Vyhlásenie a Potvrdenie 2018 o poukázaní podielu zaplatenej dane
  - nové PDF tlačivo a rozšírenie o nový riadok daňového bonusu na zaplatené úroky § 33a, ináč sa pointa tejto činnosti nemení ...
  na rozdiel od minulého roku je možná samostatná tlač pre Vyhlásenie a Potvrdenie, pričom jednostranové tlačivo Vyhlásenia neobsahuje údaje o prijímateľovi, ale obsahuje orámčekované pozície týchto údajov a je teda vhodné pre prípady, že zamestnanec ešte nevie údaje o prijímateľovi a neskôr si ich do tlačiva sám dopíše
  - upravil som tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..." pre rok 2018, ktoré bolo na poslednú chvíľu rozšírené o riadok 13 "Suma nepeňažného plnenia na ubytovanie ..."; podľa zverejnených informácií na stránke Finančnej správy sú pre rok 2018 platné obidve tlačivá, takže ak ste už vydali potvrdenie v pôvodnej verzii, je to v poriadku
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebný aj Update formulárov =sea_wbmp.zip=

31.01.2019 - úprava vo verzii 2019-003

 • Mzdy - nové výpočty a tlačivá pre rok 2019
  Opravil som drobnú chybičku, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači výplatnej pásky v činnosti =Výpočet mzdy - Mzdy/Zamestnanec=. Chýbala mi tam náväznosť na jeden novovytvorený súbor.
  V činnosti =Mesačné výstupy - Výplatné pásky,sumár miezd= to ale bolo OK.
  Poznámka v súvislosti so spomínanou chybou pre tých, ktorý sa aj detailnejšie zaoberajú súbormi (databázami). V súbore C60VYP.DBF sú obsiahnuté všetky údaje z výpočtu miezd, ktoré sú podkladom pre všetky následné výstupy v systéme Mzdy. Nakoľko počet polí, ktoré súbor obsahuje, je obmedzený na 255 a nových odchýliek stále pribúda, musel som vytvoriť nový súbor C60VYP_R.DBF, ktorý v podstate rozširuje obsah pôvodného súboru. A je možné, že som v niektorých činnostiach plne nedotiahol túto náväznosť (viď chybička popísaná vyššie), takže ma prosím na to čím skôr upozornite, ak sa niečo vyskytne. Momentálne bol súbor C60VYP_R rozšírený o 3 polia. Príspevky na rekreáciu "rekreacia" a o údaje o počte detí poberajúcich DB spolu "dbondeti1" a z toho deti do 6 rokov "dbondeti2".

28.01.2019 - verzia 2019-003

 • Mzdy - Hlásenie 2018
  Výpočet a výstupy v PDF a XML (elektronickej) forme
  V Hlásení došlo k viacerým zmenám, ktoré plynú už zo zmien uvedených v RZD 2018.
  - na prvej strane sa uvádza počet zamestnancov a suma vyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a;
  - druhá strana je bez zmien;
  - na tretej strane (tých môže byť viac - zamestnanci, u ktorých nebolo vykonané RZD) vypadol riadok 9, ktorý už minulý rok nemal opodstatnenie;
  - na štvrtej strane (tých môže byť viac - zamestnanci, u ktorých bolo vykonané RZD) bol pôvodný riadok 8 nahradený novými údajmi o NČZD na kúpeľnú starostlivosť a bol doplnený nový riadok 12 o daňovom bonuse na zaplatené úroky podľa § 33a.
 • Mzdy - nové výpočty a tlačivá pre rok 2019
  Úpravy sa týkajú:
  - príplatky a doplatky pre odchýlky 13,23,203,204,206,207,208,209 - teda tých, ktoré boli %-tuálne upravené k 01.05.2018 a opätovne sa menia k 01.05.2019;
  - 13. a 14. plat - v rozsahu úľav (DZ, SP, ZP) platných pre rok 2019 (už je to pripravené aj pre roky 2020 a 2021), teda úľava do 500€ pri 13. a 14. plate pre DZ a ZP a postupný nábeh úľavy pre SP (v roku 2019 len pre 14.plat) - tu sa chytá ešte zmena, že to vraj bude môcť byť menej, ako do výšky priemernej mzdy, čo platí teraz;
  - príspevok na rekreácie - maximálne do sumy 275€, može byť ale čerpaný viackrát v priebehu roka, vytvoril som novú odchýlku "R01", pri jej evidencii je kontrola na hodnotu max.možnej sumy 275€ - nezabudnite si v "Parametre pre zaúčtovanie"doplniť nový riadok s kontáciou "521xxx/331xxx" a hodnotou "Pole1"="rekreacia";
  - zmena v daňovom bonuse - od 01.04.2019 majú deti do 6 rokov dvojnásobnú hodnotu daňového bonusu, nie je potrebné nič zadávať, ak je nastavený parameter daňového bonusu pre dané dieťa, výpočet automaticky vychádza z veku dieťaťa ... v "Sumár miezd" som informatívne doplnil k riadku "Daňový bonus:" údaj "( 22,17 * X+Y)", kde X je celkový počet detí s bonuson a Y je počet (z toho) detí do 6 rokov s dvojnásobným bonusom, teda ak sú napr. 3 deti a jedno z nich je do 6 rokov, bude uvedené "3+1";
  - nové PDF tlačivo a elektronický XML súbor pre mesačný "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ..." - v I. časti tlačiva je doplnená hodnota z RZD o daňovom bonuse na zaplatené úroky § 33a, vypadol tam ale riadok s dátumom a sumou odvedenej dane (finančná správa asi predpokladá, že odvediete vždy celú daň), v II.časti ostali riadky D,E,F ale už niesu viazané na Zamestnaneckú prémiu, ale na daň.bonus na zaplatené úroky § 33a a podobne je v III.časti o to doplnená žiadosť o vrátenie uvedeného daň.bonusu;
  - potvrdenie o príjme za rok 2019 - oproti roku 2018 je tam doplnený riadok 09 týkajúci sa príspevkov na rekreáciu a následne sú ostatné riadky poposúvané ...
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2019 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebný aj Update formulárov =sea_wbmp.zip=

21.01.2019 - verzia 2019-002

 • Jednoduché účtovníctvo - DPFO-B 2018 - 1. skúšobná verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie
  - Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme.
  Dosť podstatne som zmenil dizajn evidencie a prepočtov, hlavne som nejasné zadávanie "x" zmenil na zaškrtavacie políčka a presnejšie som v tabuľkách uviedol popisy k jednotlivým riadkom.
  Tiež som si dal záležať na všetkých prepočtoch, hlavne čo sa týka NČzD pri dôchodcoch a manželkách (manželoch).
  V tlačive je niekoľko zmien v zmysle známych zmien zákonov, ako nezdaniteľná časž ZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka, manželku a deti, ďalej uplatnenie daňového bonusu § 33a na zaplatené úroky a pod. Všetko Vám bude jasné, ak si budete postupne prechádzať jednotlivé oddiely.
  Upozornenie: nakoľko údaje z príloh 1 a 2 vstupujú do výpočtu oddielov VI a IX, je potrebné najprv vyplniť prílohy a potom potvrdiť výpočet
  daných oddielov.
  Prílohy č.1, č.2 a č.3 sú v podstate bez podstatnej zmeny a naďalej ako súčasť základného tlačiva DP.
  - Výkaz účtovnej závierky pre rok 2018 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.
  - XML súbory zatiaľ nie je možné odosielať cez portál Finančnej správy. Ak ale chcete skúsiť tento výpočet, môžete mi poslať výstupný XML súbor "DPFO_B_2018.XML" a ja Vám ho otestujem, či neobsahuje formálne chyby.
 • Podvojné účtovníctvo - DPPO 2018 a Poznámky 2018 - 1. skúšobná verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie
  - Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, vo výpočte je niekoľko nových oddielov, u väčšiny z Vás nebudú využívané.
  Asi najpodstatnejšou zmenou je zrušenie daňovej licencie. Tá sa ale v tlačive uvádza a používa sa v prípadoch zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období. Treba si pritom uvedomiť, že započítavanie nebude až také jednoduché ako sa zdalo a v podstate je započítanie možné len v prípade, že Vaša daň je vyššia ako hodnota daňovej licencie (480, 960, 2880) a aj to len do výšky rodielu "Daň - Daň.licencia > 0".
  - Poznámky k účtovnej závierke - postup ostal totožný s minulým rokom.
  - Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2018 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky
  - XML súbory zatiaľ nie je možné odosielať cez portál Finančnej správy. Ak ale chcete skúsiť tento výpočet, môžete mi poslať výstupný XML súbor "DPPO_2018.XML" a ja Vám ho otestujem, či neobsahuje formálne chyby.
 • Čo sa ešte bude meniť
  - Hlásenie 2018 z Miezd - podklady z FS už mám, najneskôr do konca januára to bude pripravené.
  - Mzdy 2019 - zmena vo výpočtoch v zmysle zmien zákonov a následná zmena mesačného hlásenia Prehľad 2019 - podklady z FS už mám, najneskôr do konca januára to bude pripravené.
  - Vyhlásenie a Potvrdenie 2018 o poukázaní podielu zaplatenej dane - aztiaľ nemám z FS podklady.
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2019 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

01.01.2019 - verzia 2019-001

 • Mzdy - ročné zúčtovanie 2018
  - ročné zúčtovanie za rok 2018 a DPFO-2018 "A"
  - mení sa aj ročné Hlásenie-2018, podklady z FS už mám, predpokladám, že do konca januára to bude pripravené
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2019 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

10.12.2018 - verzia 2018-015

 • Mzdy - úpravy v zmysle zmien zákonov
  - V tejto verzii som v systéme upravil výpočet odvodov do ZP a preddavkov na DP pri vyplatení 14.platu. 14.plat je do výšky 500€ oslobodený od dane z príjmov, od zdravotných odvodov (to už bolo aj pri 13.plate), nie je však oslobodený od sociálnych odvodov. Pri jeho vyplatení však musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky.
  Tieto údaje sú zahrnuté aj v Mzdovom liste, teda vyplatený 14.plat a z nej čiastka oslobodená od dane z príjmov (max. do výšky 500€). Od roku 2019 sa toto oslobodenie od dane bude týkať aj 13. platu.
  - Nové tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..." pre rok 2018.
  - Nové systémové zákonné sadzby pre rok 2019 - nezabudnite si aktualizovať systém cez činnosť "Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby" => [Systémové sadzby].
  - Nová tabuľka ročnej a preddavkovaj dane pre rok 2019.
  - Do systému evidencie DDS som doplnil pole pre zadanie názvu DDS, čo doteraz nebolo.
  - Do systému evidencie zamestnancov som doplnil možnosť zadania druhého rodného čísla. Ide o prípady, ak zamestnávate cudzincov a SP aj ZP im pridelí rôzne rodné čísla. V takomto prípade do bežnej pozície RČ zadajte to, ktoré pridelí SP a cez nové tlačítko [Rč_ZP] zadajte RČ pridelené ZP.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami
 • Poznámka: Túto verziu potrebujete len v prípade, že v mzde za mesiac november (vyplatené v decembri) vyplácate 14.plat, resp. ak sa Vás týkajú iné drobné úpravy.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

26.11.2018 - verzia 2018-014

 • Systém - rozlíšenie systému SEA
  V tejto verzii som doplnil rozlíšenia pre ďalšie činnosti - podsystémy DPH a MZDY.
 • Systém - viaceré úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, ak ste ju spustili vo verzii 2018-013.

22.10.2018 - verzia 2018-013

 • DPH/Odberateľské faktúry - doplnenie možnosti fakturácie pod Ič_DPH iného štátu EÚ
  Do systému som zapracoval prípady, ak je firma evidovaná ako plátca DPH v inom člendkom štáte EÚ.
  V činnosti =Kontrolné súbory - Základné údaje pre DP a DPH= som doplnil tlačítko [Nastavenie Ič_DPH pre iné štáty EU]. Jeho potvrdením máte možnosť cez [Doplnenie] zaevidovať si pridelené Ič_DPH v inom členskom štáte a priradiť sadzbu DPH daného štátu a tiež máte možnosť predvoliť si účty MD (311nnn) a DAL (343nnn), kde by malo ísť o nejakú špecifickú analytiku účtu 343, ktorá nebude vstupovať do výpočtu DPH.
  V tabuľke kódov DPH (viď =DPH - Kódy DPH=) som doplnil na výstupe nový kód DPH=13 pre tieto prípady.
  Potom pri fakturácii pod Ič_DPH iného štátu EU zadáte kód dph 13 a vyberiete si požadovaný štát (ak máte pridelené Ič_Dph vo viacerých štátoch EÚ). Od tejto chvíle fakturujete v sadzbe DPH daného štátu EÚ pod daným Ič_DPH. Pritom takéto faktúry nevstupujú do výpočtu DPH ani do Kontrolného výkazu.
 • Systém - viaceré úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

16.07.2018 - úpravy vo verzii 2018-012

 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami

27.06.2018 - verzia 2018-012

 • Mzdy - úpravy v zmysle zmien zákonov k 01.07.2018 - odvodová úľave pre dôchodcov pracujúcich na Dohody (DoVP a DoPČ)
  Podstatou zmeny je rozšírenie "Typ zamestnanca" pre SP pre nové skupiny pracujúcich dôchodcov, ktorý požiadajú o odvodovú úľavu (tá je možná len v jednej firme) a to aj pre prípady DoVP, aj DoPČ. Výpočet odovodov potom závisí od výšky odpočtu odovodovej úľavy (viď v "Zákonné sadzby" parameter 072), ktorá je momentálne na hranici 200€, podobne, ako pri DoBPŠ.
  Princíp prihlasovania a odhlasovania v SP je podobný, ako to bolo doteraz pri DoBPŠ, teda ak dôchodca má príjem do 200€, sú odvody len za firmu na UP a GP, ak suma presiahne 200€, VZ pre odovody (okrem UP) sa o sumu 200€ zníži.

  Pre objasnenie a prirovnanie k DoBPŠ:
  - DoBPŠ s plným odvodom je v systéme pod kódom "3_4" (ZECD3/7), dôchodca (DoVP/DoPČ) pod kódom "3_2" (ZECD1/3 resp. ZECD2/5) - (to platí doteraz a bude platiť naďalej)
  - DoBPŠ bez dôchodkového poistenia je v systéme pod kódom "3_6" (ZECD4/9), dôchodca (DoVP/DoPČ) bude od 01.07.2018 pod kódom "3_8" (ZECD1B/33 resp. ZECD2B/55)
  - DoBPŠ so zníženým odovodom (o 200€) je v systéme pod kódom "3_5" (ZECD3V/71), dôchodca (DoVP/DoPČ) bude od 01.07.2018 pod kódom "3_7" (ZECD1V/31 resp. ZECD2V/51)
  - Čo sa týka RLFO (registračné listy), situácia je tiež obdobná, ako pri DoBPŠ, teda dôchodcu môžete k 30.06.2018 odhlásiť ako (ZECD1/3 resp. ZECD2/5) a k 01.07.2018 prihlásiť ako (ZECD1B/33 resp. ZECD2B/55), resp. ich môžete len prihlásiť/odhlásiť cez tzv. "prepínače" ZECD1DPP/19 resp. ZECD2DPP/21, čím ušetríte jedno tlačivo (pri DoBPŠ to bol prepínač ZECDDPP/11).

  Uvedené príklady sú pre PP (pravidelný príjem), všetky prípady a odpovedajúce kódy sú uvedené v tabuľke SP_vykazy.pdf. Túto tabuľku bude možné zobraziť aj v systéme SEA pri Evidencii zamestnanca v činnosti [Mzdové údaje] a aj pri tovrbe RLFO.

  Prikladám tiež dokument zo SP, kde sú uvedené jednotlivé príklady a kódy pre "Typ zamestnanca" sp_2018.pdf.

  Pre RLFO (elektronické prihlasovanie) nasadzuje SP novú verziu 2018 od dnešného dňa 27.06.2018 (aspoň tak sme o tom boli, ako tvorcovia SW, informovaní), takže RLFO sa môžu používať len v novej verzii 2018. Čo sa týka mesačných výkazov MV (pre PP) a VP (pre NP), tak v priebehu júla 2018 by mali akceptovať aj verziu 2014, aj novú 2018 (momentálne ale ešte nie je nasadená) a od augusta 2018 (kedy sa začnú podávať mesačné výkazy za obdobie 2018/07) by mala byť už akceptovaná len verzia 2018.

 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebný aj Update formulárov =sea_wbmp.zip=
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre podsystém "MZDY".

05.06.2018 - úprava vo verzii 2018-011

 • Mzdy - úpravy v zmysle zmien zákonov k 01.05.2018 - príplatky - DOHODÁRI
  Doplnil som možnosť príplatkov aj pre DVP, DPC a DBP. Dohodári môžu mať nasledovné príplatky:
  - práca vo sviatok - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =23= - prednastavená hodnota 100% (v prípade PP je to z priemernej mzdy)
  - práca v nedeľu - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =204= - prednastavená hodnota 50%
  - práca v sobotu - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =208= - prednastavená hodnota 25%
  - práca v noci - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =203= - prednastavená hodnota 30%, v prípade rizikovej práce zadajte 35%

  Nezabudnite si v =Systémové kontrolné súbory - Kódy odchýliek= cez tlačítko [Odchýlka - Forma mzdy] - nastaviť hodnotu "1" v stĺpcoch "Dvp" a "Dpc" pre odchýlky [ 23 / 203 / 204 / 208 ].

04.06.2018 - verzia 2018-011

 • Mzdy - úpravy v zmysle zmien zákonov k 01.05.2018 - príplatky, 13. a 14. plat
  Do systému som doplnill niektoré nové odchýlky a niektoré pôvodné som upravil.
  V systéme sa menia aj tlačivá a elektronický výkaz (sú doplnené o hodnotu 13. a 14.platu v položke "suma oslobodená od platenia poistného").

  Uvádzam všetky odchýlky, ktoré súvisia s novou zákonnou úpravou:
  - práca nadčas - vychádza z "priemernej" mzdy - odchýlka =13= - prednastavená hodnota 25%, v prípade rizikovej práce zadajte 35%
  - práca vo sviatok - vychádza z "priemernej" mzdy - odchýlka =23= - prednastavená hodnota 100%
  - práca v nedeľu - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =204= - prednastavená hodnota 50% (možnosť výpočtu aj z priemernej mzdy)
  - práca v sobotu - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =208= [NOVÁ] - prednastavená hodnota 25% (možnosť výpočtu aj z priemernej mzdy)
  - práca v noci - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =203= - prednastavená hodnota 30%, v prípade rizikovej práce zadajte 35% (možnosť výpočtu aj z priemernej mzdy)
  - sťažený výkon práce - vychádza z "minimálnej" mzdy - odchýlka =209= [NOVÁ] - prednastavená hodnota 20% (možnosť výpočtu aj z priemernej mzdy)
  - 13. plat - odchýlka =P13= [NOVÁ] - môže byť vyplatená len v mzde za 05. mesiac - je potrebné dodržať zákonom stanovené podmienky - momentálne je 13.plat oslobodený len od odvodu do ZP do výšky 500€
  - 14. plat - odchýlka =P14= [NOVÁ] - môže byť vyplatená len v mzde za 11. mesiac - je potrebné dodržať zákonom stanovené podmienky

  Nezabudnite v systémoch podvojného účtovníctva na doplnenie nových polí ku kódom odchýliek 208, 209, P13 a P14 do "Parametre pre zaúčtovanie" [ 208 - mzprso / 209 - mzprriz / P13 - plat_13 / P14 - plat_14 ].
  Nezabudnite na =Obnova štruktúr súborov=, nakoľko až touto činnosťou sa Vám vytvoria nové odchýlky a priestor pre zápis vypočítaných hodnôt.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre podsystém "MZDY".

17.05.2018 - úpravy vo verzii 2018-010

 • Systém - rozlíšenie systému SEA
  V tejto verzii sú upravené rozlíšenia pre ďalšie činnosti ...
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami

08.05.2018 - úpravy vo verzii 2018-010

 • Systém - rozlíšenie systému SEA
  V tejto verzii je už upravené rozlíšenie pre celý podsystém "Podvojné účtovníctvo".
  Tiež som odstránil niektoré drobné chybičky, na ktoré som bol upozornený, týkalo sa to rozsahu polí, aby mali dostatočný rozsah pre zobrazenie.

01.05.2018 - verzia 2018-010

 • Systém - už dlhšie som sa chystal na túto "revolučnú" zmenu systému SEA. Zmena sa týka rozlíšenia základného formuláru systému, ako aj formulárov jednotlivých činností. Zmena prináša 2 podstatné zmeny:

  1) nastavenie rozlíšenia systému - = Servisné funkcie - Užívateľ systému - Rozlíšenie obrazovky =
  Vzhľadom na veľké rozlíšenia súčasných monitorov som systém postavil na základnom rozlíšení 1024 x 768 (doteraz to bolo 800 x 600) a zväčšil som popisy aj textové polia. V činnostiach prezerania súborov (ale aj v niektorých činnostiach evidencie dokladov) ale máte možnosť prispôsobiť rozlíšenie (veľkosť) systému podľa rozlíšenia svojho monitora. V činnosti Rozlíšenie obrazovky si môžete urobiť požadované základné nastavenie, ale potom počas evidencie, prezerania a pod., si môžete formulár systému SEA roztiahnuť vertikálne aj horizontálne, aby ste si zobrazili čo najväčší obsah GRID tabuliek, resp. cez tlačítko "maximalizovať" (štorček vpravo hore, vedľa [x]) si viete formulár dať dočasne na celú plochu monitora a spätne cez tlačítko "obnoviť nadol" vrátiť do pôvodnej veľkosti.

  2) nastavenie farby a veľkosti GRID tabuliek - = Servisné funkcie - Užívateľ systému - Nastavenie GRID tabuliek =
  Máte možnosť nastaviť si niektoré funkcie pre farebné rozlíšenie GRID tabuliek:
  - farbu písma a farbu pozadia pre bežné riadky GRID tabuľky
  - farbu písma a farbu pozadia pre aktuálny riadok GRID tabuľky (ten, na ktorom ste práve nastavený)
  - farbu písma a farbu pozadia pre aktuálne pole GRID tabuľky (to, na ktorom ste práve nastavený)
  - výšku riadkov GRID tabuľky
  - farbu a hrúbku čiar GRID tabuľky
  Pri nastavovaní parametrov GRID tabuľky hneď vidíte výsledok svojho nastavenia, viete ho potvrdiť [Zápis nastavenia], resp. vrátiť [Implicitné nastevenie].

  Nedá sa ale urobiť všetko naraz, nakoľko rozsah systému je veľmi veľký. V tejto verzii sa zmena týka nasledovných činností:
  - podvojné účtovníctvo (len niektoré činnosti)
  - odberateľské faktúry (v plnom rozsahu)
  - dodávateľské faktúry (v plnom rozsahu)
  - DPH (len niektoré činnosti)
  - sklad (v plnom rozsahu)
  - registračná pokladňa (v plnom rozsahu)

  Postupne, v priebehu letných mesiacov, budem upravovať ostatné činnosti. T.z. že po tomto Update budete mať niektoré činnosti v novom (väčšom) rozlíšení a niektoré ostanú dočasne v súčasnom rozlíšení. Bez toho, aby som na to v ďalšom upozorňoval, postupne pri ďalších Update, zistíte úpravu ďalších a ďalších činností v novom rozlíšení.

  Nakoľko rozsah úprav bol veľmi veľký a mohol som urobiť nejakú chybičku, dočasne v časti "BETA verzia" ostane až do úplného ukončenia úprav nového rozlíšenia posledná verzia v starom rozlíšení. Takže, ak by ste náhodou narazili nay závažnú chybu, viete si vrátiť Update z časti BETA verzia. Ak na nejakú chybu narazíte, poprosím o čo najrýchlejšiu spätnú väzbu, aby som to vedel rýchlo upraviť. Netreba sa toho veľmi báť, táto zmena nie je o vnútorných zmenách, ale len o vizuálnych, takže chyby skôr môžu byť v tom, že v políčku neuvidíte celý dátum, celé číslo dokladu, nejaký text a pod. Už ale asi mesiac mi to beží v niekoľkých firmách a zatiaľ je s tým spokojnosť.
 • Poznámka: Hlavne v systémoch "Registračná pokladňa" ste mnohí mali nastavenia monitoru na rozlíšenie 800x600. Po tomto Update je nutné nastaviť rozlíšenie Vášho monitora minimálne na hodnotu 1024x768.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= len v systémoch "Registračná pokladňa", kde som robil aj nejaké "vnútorné" zmeny.

20.03.2018 - úpravy vo verzii 2018-008 - zatiaľ len v BETA verzii

 • Systém - centrálny Kurzový Lístok (KL) pre Viacužívateľské verzie (VUZ)
  Vo verzii 2017-010 som doplnil možnosť iportovania KL do systému. V VUZ bolo ale doteraz potrebné tvoriť KL a aj ho importovať z NBS v každom užívateľovi. V tejto verzii som doplnil možnosť jedného centrálneho KL pre všetkých užívateľov VUZ.
  Menu (ponuka) = Kontrolné súbory - Meny/Kurzy = som pre VUZ rozšíril o novú činnosť "Meny (VUZ)".
  Je potrebné, aby ste si v tejto činnosti (je jedno, u ktorého užívateľa, vzhľadom na nižšie popísane by bolo ideálne, aby to bol užívateľ, u ktorého máte nadefinovaný najširší okruh mien a KL) nadefinovali všetky meny, ktoré vo všetkých užívateľoch používate. Po ukončení činnosti sa Vás systém spýta, či má vytvoriť centrálny KL z údajov KL daného užívateľa (preto je ideálne byť v užívateľovi s NAJ rozsahom KL), ak potvrdíte "Áno" vytvoríte prvotný centrálny KL. Následne činnosť "Kurzový lístok" už nebude viazaná na konkrétneho užívateľa, ale každý užívateľ bude napojený na centrálny KL. Viď v hlavičke formuláru daného (a každého) užívateľa názov "Kurzový lístok (entrálny pre VUZ)".
  Centrálne súbory pre Meny (C41CMENA) a KL (C41CKURZ) sú uložené v priečinku dát multiverzie v podpriečinku "...\C_data", t.z. súbory sú spoločné pre všetkých užívateľov a pre všetky PC v počítačovej sieti.
  Podľa potreby je možné importovať NBS-kou uzatvorený mesačný kurzový lístok po ukončení mesiaca, resp. priebežný, počas mesiaca. Danú skutočnosť je potrebné nastaviť nezaškrtnutím/zaškrtnutím poľa, ktoré je pred tlačítkom [Import KL NBS].
  Ak budete importovať KL priebežne, počas mesiaca, je dôležité, aby ste na záver, po ukončení mesiaca, vždy naimportovali NBS-kou uzatvorený celo-mesačný výpis KL.

17.03.2018 - verzia 2018-008

 • Registračná pokladňa - platba stravovacími kartami
  Do systému som doplnil možnosť zaznačenia platby stravovacími kartami, čo je určené hlavne pre predajne potravín a pre reštauračné systémy,
  teda bude možné pri platbe kartou cez platobný terminál samostatne zaznačiť platbu klasickou platobnou kartou a samostatne stravovacou kartou.
  Daný spôsob platby sa potom premietne aj na bločku, v prehľadoch (v príznaku platby bude platba stravovacou kartou označená ako "T", naďalej platí platba platobnou kartou "K" a platba šekom-gastro lístkom "S") a v denných a mesačných uzávierkach.
  Je potrebné nastaviť parameter pre túto možnosť v činnosti:
  = Registračná pokladňa - Kontrolné súbory - Implicitné nastavenia = - parameter "Pk"="Y".
  Pre reštauračné systémy som upravil označenie platby do tlačítok (ostalo aj pôvodné zaškrtávacie políčko), čo bude výhodné pre tých, ktorý používajú dotykový monitor.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami

14.03.2018 - úpravy vo verzii 2018-007

 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

05.03.2018 - verzia 2018-007

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnymi klientami

19.02.2018 - verzia 2018-006

 • Mzdy - V2P-17 - nové štrukturované tlačivo Vyhlásenie/Potvrdenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  Prvá strana tlačiva je "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ...", podobné, aké bolo aj v minulosti, ktoré si vypĺňa a podáva zamestnanec, ktoré však za zamestnanca môžete vyplniť aj Vy, ako zamestnávateľ.
  Druhá strana je ako "novinka" "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ...", ktoré vydáva zamestnávateľ.
  V časti = Mzdy - Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá = je činnosť [Ročné zúčtovanie dane] rozšírená, okrem možnosti tlače dokladu RZD, aj o novú činnosť [Vyhlásenie/Potvrdenie o poukázaní podielu dane].
  Predpokladom potvrdenia je výpočet RZD za daný rok. RZD je podkladom pre "Ročné Hlásenie" a aj pre toto nové Vyhlásenie/Potvrdenie. Pár klikmi je možné zamestnancovi vytlačiť aj Vyhlásenie, aj Potvrdenie. Je potrebné zadať, či sú poukázané 2% alebo 3% podielu dane a je potrebné zadať organizáciu, ktorá je prijímateľom podielu dane. Všetky ostatné údaje systém preberá z RZD. Prijímateľa podielu dane je možné zaevidovať, tak ako aj iné odberateľské a dodávateľské firmy, do "Súboru organizácií", pritom do druhého riadku názvu organizácie zadajte právnu formu (najčastejšie asi ide o Občianske združenie).
  Po potvrdení [Tlač] bude zobrazené vyplnené "editovateľné" Vyhlásenie a Potvrdenie, teda v prípade potreby bude možné aj priamo v tlačive urobiť zmeny.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=, v ktorom je nové tlačivo V2P-17-edit.bmp
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

19.01.2018 - úpravy vo verzii 2018-005

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

03.02.2018 - verzia 2018-005

 • Súhrnné info - obsahom verzie 2018-005 je evidencia dokladov OF a DF s prenesenou daňovou povinnosťou
  (OF - kód Dph: 30 / DF - kód Dph: 81) s možnosťou kombinácie položiek s prenesenou DP a s DPH aj pri fakturácii/evidencii OF aj pri evidencii DF.
  Náväzne na to je upravený aj výpočet DPH a vytvorenie Kontrolného výkazu DPH.
 • Odberateľské faktúry
  Pre evidenciu a vystavovanie faktúr platí všetko to, čo je popísané nižšie vo verzii 2018-001 zo dňa 28.12.2017 s následne popísaným rozšírením.
  Po potvrdení tlačítka [SCS/DT] je už možnosť zvoliť si [A/N], teda či pôjde o kombináciu kódov 30/10 "A" alebo o jedinečný kód 30 "N".
  Pri zadaní "N" systém beží tak, ako doteraz a ako je to popísané nižšie, vo verzii 2018-001. Ak zadáte "A", systém ponúkne všetky skladové položky. Ak si vyberiete skladovú položku, ktorá má zadaný kód CS (colného sadzobníka), bude fakturovaná bez DPH a vo faktúre bude v pozícii, kde ja bežne uvádzaná sadzba DPH, uvedený text "pDP" (prenesaná daň.povinnosť). Ak si vyberiete položku bez kódu CS, bude fakturovaná s DPH.
  Na faktúre bude pri takejto kombinácii uvedený text: prenesenie daňovej povinnosti pre položky s Dph="pDP".
 • Dodávateľské faktúry
  Po zadaní kódu DPH 81 (musí ale ísť o dodávateľa s IčDPH="SK") sa zobrazí pole pre zadanie [A/N], teda či pôjde o kombináciu kódov 81/10 "A" alebo o jedinečný kód 81 "N". Pri zadaní "N" systém beží tak, ako doteraz, teda je možné zadať len čiastku do sadzby Dph=0%.
  Ak zadáte "A", systém ponúkne možnosť rozpisu čiastok aj do jednotlivých sadzieb DPH. Teda sumár položiek s prenesenou DP zadáte do poľa pre 0% sadzbu Dph a položky fakturované s Dph do polí pre príslušnú sadzbu Dph. Upozorňujem na jeden možný problém, ak na faktúre budú aj položky oslobodené od Dph (s 0% sadzbou), napr. fľaše. Totiž pri následnom potvrdení [Interný doklad Dph] systém do prepočtu "samozdanenia" ponúkne celú čiastku z poľa pre 0% sadzbu Dph, v takomto prípade je potrebné čiastku upraviť len na sumár položiek s prenesenou DP.
  Všetko by sa ešte maximálne skomplikovalo, ak by náhodou išlo aj o prípad s pomerným odpočtom Dph a nákladu pri delení 80%/20%, preto som zablokoval takúto možnosť pri tejto kombinácii kódov 81/10. Takéto ojedinelé prípady bude nutné evidovať pod 2 dokladmi.
 • DPH
  Na základe vyššie popísaných úprav bolo nutné upraviť aj výpočet DPH a Kontrolného výkazu DPH. Pointa úpravy spočíva v tom, že som pri výpočte
  z faktúry (OF, resp. DF) vytvoril akoby 2 doklady, teda podobne, ako to bolo nutné doteraz, ak ste už takéto prípady evidovali v predchádzajúcej verzii systému.
  Príklad - OF/DF:
  Fakturovaná čiastka: 1800,-€, kde 600,-€ je s prenesenou DP a 1200,-€ je fakturovaných s Dph (bez Dph: 1000,-€ / Dph: 200,-€) - systém urobí z faktúry dvoj-zápis:
  1.zápis - čiastka 600,-€ s kódom Dph: 30 pri OF, resp. s kódom Dph: 81 pri DF
  2.zápis - čiastka 1200,-€ (bez Dph: 1000,-€ / Dph: 200,-€) s kódom Dph: 10 (aj pri OF, aj pri DF)
  Takto je zabezpečené, že aj pri súpise dokladov Dph (vstupné/výstupné), aj v Kontrolnom výkaze Dph, budú dokaldy v správnej pozícii.

21.01.2018 - verzia 2018-004

 • Jednoduché účtovníctvo - DPFO-B 2017 - 1. skúšobná verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie
  - Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka novej prílohy č.2, ktorú aj tak asi nikto z Vás nepoužije, ktorá následne ovplyvňuje výpočet dane v riadku 105, tiež bol doplnený odpočet daňovej straty pre rok 2016 a zrušený riadok odpočítateľnej položky z dobrovoľných príspevkov SDS.
  Upozornenie: nakoľko údaje z príloh 1 a 2 vstupojú do výpočtu oddielov VI a IX, je potrebné najprv vyplniť prílohy a potom potvrdiť výpočet daných oddielov.
  Príloha "Príloha č.1" - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c, ktorej sumár odpočítavaných čiastok vstupuje do vyššie popísaného uplatnenie daňových strát, do riadku 56 - je súčasťou základného tlačiva ako strana 13.
  Príloha "Príloha č.2" - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy ... podľa § 51e (nová príloha)
  čiastka dane na riadku 28 vstupuje do sumárneho výpočtu v oddiele IX do riadku 105 - je súčasťou základného tlačiva ako strany 14 a 15.
  Príloha "Príloha č.3" je súčasťou základného tlačiva DPFO-B ako strana 16, oproti minuloročnému DP vypadol riadok 08.
  - Výkaz účtovnej závierky pre rok 2016 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.
  - XML súbory zatiaľ nie je možné odosielať cez portál Finančnej správy. Ak ale chcete skúsiť tento výpočet, môžete mi poslať výstupný XML súbor "DPFO_B_2017.XML" a ja Vám ho otestujem, či neobsahuje formálne chyby.
 • Podvojné účtovníctvo - DPPO 2017 a Poznámky 2017 - 1. skúšobná verzia - prosím odvážlivcov o odskúšanie
  - Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, vo výpočte je niekoľko nových oddielov, u väčšiny z Vás nebudú využívané.
  - Poznámky k účtovnej závierke - postup ostal totožný s minulým rokom.
  - Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2017 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky
  - XML súbory zatiaľ nie je možné odosielať cez portál Finančnej správy. Ak ale chcete skúsiť tento výpočet, môžete mi poslať výstupný XML súbor "DPPO_2017.XML" a ja Vám ho otestujem, či neobsahuje formálne chyby.
 • Mzdy -zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky za zamestnávateľa pre ZP
  Úrad pre dohľad vydal pokyny k vyplneniu tlačiva "Výkaz preddavkov ..." a odpovedajúceho elektronického výkazu, pri uplatnení OOP za zamesnanca. Tlačivo a štruktúra súboru sa nemení. Platí ale (to sa týka len zamestnancov, kde je OOP), že v stĺpci "Celková výška príjmu" je VZ pre zamestnávateľa a v stĺpci "Vymeriavací základ" je VZ pre zamestnanca.
  Pritom musí platiť, že "Celková výška príjmu" -(mínus) "OP" =(rovná sa) "Vymeriavací základ".
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

19.01.2018 - úpravy vo verzii 2018-003

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

09.01.2018 - verzia 2018-003

 • Mzdy - ročné zúčtovanie 2017
  - ročné zúčtovanie za rok 2017 a DPFO "A"
  - ročné Hlásenie 2017
  - išlo len o drobné úpravy, nič podstatné sa oproti roku 2016 nemení, vypadla možnosť uplatnenia nezdaniteľnej čiastky z titulu dobrovoľných poplatkov na SDS, v tlačivách tento údaj ostal, bude tam nula a ja som pri prepočte RZ dané pole zablokoval.
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

03.01.2018 - verzia 2018-002

 • DPH - nové tlačivo daňového priznania DPH v XML formáte
  v tejto verzii je už doplnené aj nové elektronické XML tlačivo, teda DPH je skompletizovaná.
 • Odberateľské faktúry - oprava chyby !!! pri PU si skontrolujte zaúčtovanie faktúr
  vo verzii 2018-001 je jedná skrytá chyba, ktorá sa mohla prejaviť pri fakturácii v PU a pri tlači faktúr s kontáciou, kedy v určitom prípade mohlo dôjsť k zdvojnásobeniu účtovného zápisu. Urobte si preto radšej kontrolu [Kontrola - (faktúry/obraty)] a ak zistite chybu, môžete ju opraviť cez [Oprava faktúr], resp. sa obráďte na mňa, pomôžem Vám s tým ...
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2018 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

28.12.2017 - verzia 2018-001

 • Na úvod - pár poznámok na úvod
  nakoľko finančná správa sa z aktualizáciou nových tlačív veľmi neponáhľa a doteraz bolo dodané len jedno nové tlačivo (pre DPH), s aktualizáciou nových vecí budem nabiehať postupne, tak, ako budú zo strany FS dodávané podklady.
  Zatiaľ sú spracované úpravy v zmysle zákonov, ktoré boli schválené tesne pred Sviatkami, ide o maličkú úpravu v tlačive DP pre DPH, a v aktualizácii zákona v § 69 ods. 12 písm. f) a g), čo je dodanie špecifikovaného tovaru (hlavne sa to týka poľnohospodárskych plodín a kovov), kde daň platí príjemca a kde bol zrušený limit 5000,-€ a v časti výpočtu miezd bola zrušená odvodová odpočítateľná položka pre ZP pre vymeriavací základ zamestnávateľa (VZ pre zamestnanca ostal nezmenený, teda vzťahuje sa naň OOP).
 • Odberateľské faktúry/DPH - aplikácia zmeny zákona v § 69 ods. 12 písm. f) a g)
  pri fakturácii v zákone špecifikovaného tovaru - v programe použitý kód DPH="30" - sa ruší limit 5000,-€ pre poľnohosp.plodiny a kovy (presnejšia špecifikácia v novele zákona o DPH v náväznosti na colný sadzobník), teda fakturácia tohto tovaru má charakter prenesenej daňovej povinnosti v plnom rozsahu a teda všetok fakturovaný tovar musí mať zadaný kód CS (colný sadzobník), nakoľko tieto údaje sú podkladom pre zostavenie kontrolného výkazu DPH. Vždy po zadaní kódu "30" sa Vám zobrazí popis, čo je potrebné robiť.
  Je to možné vykonať 2 spôsobni, podľa toho, či v systéme využívate Sklad a teda pri vystavovaní faktúr "Fakturácia" vyberáte položky zo systému skladových zásob, alebo položky zadávate cez "voľné položky", resp. faktúru (účtovné kancelárie) do systému len evidujete cez "Evidencia faktúr".
  Ak sklad nepoužívate, resp. faktúry len evidujete, po zadaní kódu DPH sa zobrazí tlčítko [SCS/DT] a následná tabuľka, kde je potrebné zadať požadované údaje, ktoré odpovedajú údajom potrebným pre KV_DPH.
  Ak využívate aj systém Sklad, je potrebné skladovým položkám, ktoré spadajú pod uvedený zákon, zadať 4-miestný kód CS v činnosti "Sklad - Stav zásob - Skladové karty", kde je vytvorené nové tlačítko [JkCS]. Po jeho potvrdení sa zobrazí pole pre doplnenie kódu CS. Zadajte ho len pre položky, ktoré pod daný zákon spadajú. Pri fakturácii pod kódom DPH "30" systém ponúkne len tie položky, ktoré majú zadaný kód CS. Takto systém vyplní tabuľku pre KV_DPH, jej obsah si môžete skontrolovať tlačítkom [SCS/DT] po návrate do Formulár_1, teda v mieste, kde je možné tabuľku aj vyplniť, ak sa skladový systém nevyužíva.
 • DPH - nové tlačivo daňového priznania DPH
  ide pritom len o kozmetickú úpravu, je doplnených pár údajov na prednej strane, jedno nové zaškrtávacie políčko a miesto údaja o faxe je údaj o e-mail-ovej adrese (čo tam už dávno malo byť), teda vo výpočte nie sú nijaké zmeny (až na vplyv vyššie popísaného pre KV_DPH). Zatiaľ je úprava len v tlačenej PDF forme tlačiva, schéma pre elektronickú XML verziu zatiaľ nebola zo strany FS dodaná.
 • Mzdy - nové systémové zákonné sadzby a zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre ZP
  - došlo k zrušeniu OOP pre ZP v časti výpočtu VZ pre zamestnávateľa, u zamestnanca zostala OOP v platnosti ale vzhľadom na pomerne vysoké zvýšenie minimálnej mzdy je tento vplyv už pomerne nízky, len pre informáciu, ak uplatňujete OOP a zadávate minimálnu mzdu, tak cena práce stúpne zhruba o 87,-€, z toho dáte 1/3 zamestnancovi a 2/3 štátu (tento sociálny balíček je pekný, však?). Výpočet mám už urobený v zmysle tohto zákona, len ešte ZP nedali informácie, ako sa budú meniť výkazy, nakoľko takto môžu vzniknúť 2 VZ, samostatne pre zamestnávateľa a samostatne pre zamestnanca a v tlačivách je priestor len pre jeden VZ, takže budem čakať na pokyny a akonáhle budú dodané podklady, doplním to.
  - nové systémové zákonné sadzby - nezabudnite si aktualizovať systém cez činnosť "Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby" => [Systémové sadzby].
  - mám pripravené RZ miezd so všetkými prepočtami, zatiaľ ale ešte nie je zverejnené nové tlačivo.
  - z médii asi viete, že sa ešte pripravujú ďalšie zmeny, ktoré sú zatiaľ len v návrhoch, po premiérovej nočnej práci sa budú zrejme od 01.05.2018 meniť výšky príplatkov pre prácu v noci, sviatky, So a Ne, a k 01.07.2018 by mali vstúpiť do platnosti úpravy o 200,-€ sume pri DVP starobných dôchodcov, ktorá podobne, ako pri DBPŠ (študenti), nebude podliehať všetkým odvodom.
 • Registračná pokladňa - test na rozdielnosť dátumu a času medzi PC a ERP
  v prípade, že medzi Vašim PC a ERP je rozdiel v dátume a čase, čo sa môže stať napr. pri prechode letný/zimný čas, zlyhanie batérie ERP a pod., systém Vás na to upozorní v činnosti "Predaj tovaru", resp. "Hotovosť-Vklady-Výbery". Ak je rozdielny dátum, systém Vás "zablokuje" a v tedy je nutné najprv dátum ERP nastaviť podľa PC, ak je rozdiel v čase, systém upozorní, ak je rozdiel viac ako 10 minút, ale pustí Vás ďalej.
  Zmeniť (zosynchronizovať) dátum a čas teraz môžete ľahšie v novej činnosti:
  [Registračná pokladňa - Prehľady - Dátum/čas ERP] - spustite [Kontrola] a potom potvrďte [Nastavenie Dátum/Čas => FisBox].
 • Pripravované zmeny - podľa informácii z FS sa určite bude meniť DPFO "B" (DPFO "A" by asi malo ostať v platnosti ako v minulom roku) a DPPO, budem to sledovať a včas aktualizovať.
 • Systém - na úvodnej strane nájdete novú verziu ZIP-ovacieho programu pre 64-bitové systémy Windows. Stiahnite si ju.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

Popisy k starším aktualizáciam systému SEA_win - pre verzie 2009-001 až 2017-011

( Zobraziť staršie aktualizácie )

07.12.2017 - doplnenie verzie 2017-011

 • Odberateľské faktúry - už dávnejšie som v činnosti vystavovania OF dovolil použiť číselník začínajúci 4-číslim daného roka, teda nielen RRnnnnnn, ale aj RRRRnnnn. V tejto verzii som to umožnil aj pre evidenciu OF.

04.12.2017 - úpravy vo verzii 2017-011

 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

21.11.2017 - doplnenie verzie 2017-011

 • DF a Pokladňa - v činnosti =Implicitné nastavenia - Financie= už dlhšie existujú parametre "Pr_Dph_DF" a "Pr_Dph_PO" pre možnosť prerozdelenia čiastky DF, resp. pokladne na "daňový/nedaňový" náklad a Dph.
  V tejto verzii som k parametrom doplnil aj možnosť zadania implicitného účtu (samostatne pre DF - "F_účet" a samostatne pre Pokladňu - "P_účet"). Ak to použijete, potom pri evidencii dokladov bude neuplatnená čiastka (povestných 20%), ktorá je presunutá do poľa "0% bez Dph:", automaticky zaúčtovaná na daný účet, a ak v preddefinovaných súvzťažnostiach máte zadaný popis k tejto kombinácii účtov MáDať/Dal, tak systém Vám nastaví aj popis k danému pohybu.
  Evidencia je takto oveľa ľahšia, nakoľko doteraz systém vyčlenil len zaúčtovanie DPH a celý zostatok ste si museli na "5"-päťkových účtoch ešte ďalej prerozdeliť na "daňové/nedaňové" (nákladové/nenákladové) účty.

09.11.2017 - doplnenie verzie 2017-011

 • Pokladňa - vzhľadom na "veľký úspech" činnosti [Platba kartou] v evidencii pokladne som túto činnosť rozšíril aj pre Jednoduché účtovníctvo.
  Do parametra "Účet_PK" v Impl.nastaveniach si v PU nastavte účet "325xxx" a v JU druh pohybu "priebežná položka" a všetko ostatné platí, ako
  v popise z 30.10.2017 pre túto činnosť.
 • Dodávateľské faktúry - úprava pri kóde DPH: 81 - nákup zo štátov EÚ, resp. platba dane príjemcom.
  Ak máte v systém pre DF nastavený príznak na prerozdelenie nákladu a DPH percentom "%" tak aj pri dovoze zo zahraničia pri "samozdanení" je potrebné urobiť toto prerozdelenie na vstupnom ID.
  Teda pri kóde "81" nezadáte %-rozdelenie v základnej evidencii DF, nakoľko celá čiastka je v 0% sadzbe, to len pri rozúčtovaní čiastky si dáte pomerom niečo na 5XXxxx nákladový a 5XXnnn nenákladový a následne pri kliku na [Interný doklad DPH] sa Vám vo formulári pre túto činnosť vľavo dole zobrazí tlačítko [vvv].
  Vy tak ako doteraz potvrdíte %Dph, prípadne kurz a systém k základu dopočíta DPH a prednastaví kódy DPH na vstupe a výstupe. Po potvrdení tlačítka [vvv] sa formulár roztiahne a zobrazia sa Vám polia pre %-tuálne rozdelenie "uplatnenie Dph/neuplatnenie Dph" a účet MD (nákladový účet, ktorý je pripočítateľnou položkou pre DP) a systém urobí pri zápise všetky potrebné kroky.
  Napr. čiastka bez DPH je 100,-€ a sadzba 20% potvrdením 80% systém zobrazí Uplatnenie DPH: 16,-€ / Neuplatnenie DPH: 4,-€ a účet MD: 501nnn (518nnn a pod.), tak:
  v DP pre DPH bude na Vstupe DPH: 16,-€, na Výstupe DPH: 20,-€ a daňová povinnosť 4,-€
  v KV pre DPH bude v A1 zápis: Základ dane: 100,-€ / Suma dane: 20,-€ / Odpočet dane: 16,-€
  v zaúčtovaní bude dvojzápis 34351 / 34352 16,-€ a 501nnn / 34352 4,-€, teda v sumáre na 34351 16,-€ a na 34352 20,-€

30.10.2017 - verzia 2017-011

 • Pokladňa - v činnosti =Implicitné nastavenia - Financie= je nový parameter "Účet_PK".
  Tento účet platí pre zaevidovanie platby cez Platobnú kartu [PK]. Doteraz som doporučoval a mnohí ste tak aj robili, že ak bol pokladničný doklad a platba cez PK, do čiastky ste zadali "0"-nula a do sadzby 0%: sumu so znamienkom "mínus" a pri zaučtovaní ste ako poslednú čiastku zadali:
  (-)čiastka MD: 325xxx / Dal: 211xxx
  Všetko bolo OK až do momentu, keď ste napr. pri PHM chceli použiť prerozrelenie 80-20% a k tomu dané tlačítko "80%PHM" a súčasne bol platba realizovaná cez PK.
  V tejto verzii som urobil uľahčenie evidencie pri platbe PK a tiež možnosť v jednom doklade potvrdiť úhradu PK aj v prípade prerozdelenia 80-20% a pod. Podmienkou je zadaný účet "Účet_PK" v parametroch.
  Ak je zadaný [325xxx, resp. niekto používa 261xxx], tak pri evidencii pokladne (podmienkou je, že ide o výdavkový doklad a musí ísť o EUR pokladňu) sa Vám zobrazí tlačítko [Platba kartou] - je umiestnené vľavo od textu "Zostatok". Pri evidencii dokladu už nezadávate celkovú čiastku ako "0"-nula, ale zaevidujete všetky hodnoty ako u každého iného dokladu, celková čiastka, bez DPH a DPH, prípadne urobíte prerozdelenie "80%PHM", všetko zaúčtujete a až na konci, pred potvrdením [Zápis], kliknete na [Platba kartou] a systém Vám sám nahodí kontáciu:
  (-)celková čiastka MD: 325xxx / Dal: 211xxx - je to ľahšie a rýchlejšie.
  Tiež som ešte urobil úpravu, že ak použijete parameter "Pr_Dph_PO", teda chcete v evidencie pokladne prerozdeľovať percentuálne nákladové a daňovo nenákladové čiastky, môžete už zadať požadované percento (podobne, ako pri DF) a nemusíte si to už sami rozpočítavať.
 • Pohľadávky a Záväzky - pri zostave Pohľadávky/Záväzky k termínu je možnosť zaškrtnutia "Sumár:", v takomto prípade systém vytlačí len sumarizačné riadky zostavy, teda získate sumár P/Z za odberateľa/dodávateľa, ale už nie pohyby za jednotlivé faktúry
 • Banka - v činnosti =Implicitné nastavenia - Financie= je nový parameter "SEPA_mes", ktorý môže mať hodnotu "A".
  Platí, že ak máte nastavený import SEPA-XML výpisov z InternetBankingu, systém pridelí číslo dokladu ako nasledujúce.
  Ak nastavíte príznak na hodnotu "A", čo je výhodné, ba priam potrebné, ak máte oficiálne papierové výpisy mesačné a denne importujete XML výpisy, tak poradové číslo výpisu bude zhodné s mesiacom dátumu pohybu, napr. je pohyb za mesiac október, výpis zatriedim k číslu 17x00010 (kde "x" je Váš prefix)
 • Systém - zmena v činnosti [Indexácia súborov]
  je možné zvlášť nastaviť indexáciu pre "Aktuálne" a zvlášť pre "Old" súbory, čo má ale význam len pri veľkom objeme dát vo veľkých firmách.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

11.09.2017 - úprava vo verzii 2017-010

 • Mzdy - odstránil som jednu "chybičku krásy" - pri výpočte miezd ste museli cez "OK" potvrdiť nejaké číslo a to toľkokrát, koľkým zamestnancom bola vyplatená mzda ... to som len upravoval jeden výpočet a pri ladení som si vypisoval informatívne počet odpracovaných hodín a pred aktualizáciou Update som to zabudol vyhodiť ... na správnosť výpočtu mzdy to nemalo nijaký vplyv.

01.09.2017 - verzia 2017-010

 • Mzdy - úpravy
  - nová odchýlka "04p" - PN po 52 týždni;
  - ELDP - doplnil som zaškrtávacie políčko "trvá" pre prípady, ak sa ELDP podáva aj v prípadoch, keď PP naďalej trvá;
  - v evidencii "Mzdové údaje" som doplnil pole "Typ zamestnanca", ten systém prednastaví na základe zadaných údajov, podobne ako príznak "A" pre odvody do ZP a SP, Vy máte možnosť v špecifických prípadoch zmeniť ho;
  - úprava prepočtu denného VZ pre PN, ak počet kalendárnych dní nového zamestnanca do začiatku 1.PN je < 90 dní;
 • Systém - kurzový lístok
  - v evidencii "Kurzový lístok" som doplnil možnosť importovania KL z NBS, zo stránky "http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka" je potrebné stiahnúť
  mesačný KL vo formáte XML pod menom MP-RRMM.XML (teda august 2017 = MP-1708.XML) na Váš PC a ten importovať cez nové tlačítko
  [Import KL NBS], systém zobrazí dátum kurzu NBS a aj dátumy, pre ktoré je KL platný pri zaúčtovaní;
 • Systém - obdobie spracovania
  - v činnosti "Obdobie spracovania" som doplnil nové polia pre rok a mesiac uzatvorenia účtovného obdobia; teda, ak tieto údaje zadáte, systém bude pri evidencii prvotných dokladov (účtovníctvo / OF / DF / Banka / Pokladňa / Saldokonto / DPH / Mzdy) upozorňovať, ak Vami zadaný dátum bude nižší a rovný ako zadané uzatvorené obdobie;
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

23.07.2017 - verzia 2017-009

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

26.06.2017 - verzia 2017-008

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

08.06.2017 - verzia 2017-007

 • Systém - úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

24.04.2017 - úprava vo verzii 2017-006

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2017 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

11.04.2017 - verzia 2017-006

 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

20.03.2017 - verzia 2017-005

 • Mzdy - urobil som úpravu pri zapisovaní odchýlky 21 (daňové vyrovnanie z RZD), doteraz ten, kto mal urobené RZD a nedoplatok do 3,32, nemal danú odchýlku zapísanú a ak chcel prispieť 2%, museli ste mu odchýlku doplniť; teraz som dal možnosť, že ešte pred potvrdením [Zápis odchýlky] máte možnosť zmeniť príznak o RZD z "*" na "+", tomu, kto má "*" (tak ako doteraz), nebude odchýlka zapísaná a príznak sa zmení na "X" a tomu, kto má "+", bude odchýlka zapísaná a príznak sa zmení na "#"
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= za predpokladu, že ste ju vykonali v predchádzajúcich verziách, keď to bolo potrebné.

03.03.2017 - úprava vo verzii 2017-004

 • Podvojné účtovnícvo - Stav (pohyby) na účtoch
  Pri rozšírovaní tohto prehľadu aj pre činnosť "Hospodársky rok" som omylom zablokoval pole "Stredisko" pri prehľade za 5-kové a 6-kové účty ... je to opravené

25.02.2017 - verzia 2017-004

 • Majetok - úprava výpočtu ročného odpisu
  V programe bola jedna chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť prvý-krát až tohto roku, aj keď som ju urobil už pred 5 rokmi, ide o prípad doúčtovania neuplatnenej časti ročného odpisu z roku zaradenia, čo sa mohlo 1.x uplatniť za rok 2016, ak išlo o majetok v 1. odpisovej skupine.
  Problém nastal v prípadoch, ak medzi rokmi 2012-2015 došlo k odkladu odpisov a ja som aj napriek tomuto odkladu zahrnul doúčtovanie neuplatnennej časti do roku 2016, teda neurobil som posun o roky odkladu odpisov.
  V tejto verzii je to opravené, ak ste náhodov uplatňovali odklad odpisov a už vypočítali odpisy za rok 2016, nanovo ich po aktualizácii tohto Update prepočítajte.
 • Podvojné účtovnícvo - výpočty za Hospodársky rok
  Do systému som doplnil možnosť výpočtu HK a prehľadov za hospodársky rok. V podstate ide o výpočet za obdobie "OD-DO" (v klasickom výpočte HK je rozsah výpočtu vždy od 01/RRRR po zadaný MM/RRRR), pričom môže ísť aj o presah zadaných rokov s podmienkou, že rozsah zadaných mesiacov nesmie byť vyšší ako 12, teda napr. 07/2016 - 06/2017 ...
  Aj keď väčšina z Vás uzatvára hospodársky rok k 31.12.RRRR, predsa bude možno zaujímavé využiť túto činnosť k spracovaniu nejakých štatistík, nakoľko aj keď pracujete v jednom roku, viete zadať výpočet za obdobie "výseku" v danom roku, napr. 04/2017 - 06/2017 a teda mať výsledky za 2.štvrťrok a pod.
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2017 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Pre túto verziu NIE JE potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= za predpokladu, že ste ju vykonali v predchádzajúcich verziách, keď to bolo potrebné.

08.02.2017 - verzia 2017-003

 • DPH - úprava XML súboru pre Kontrolný výkaz DPH
  finančná správa zmenila xSD schému pre KVDPH verzia 2017, problém v minulej verzii nastal len u tých, ktorí podávate doklady cez systém "eDane", cez systém Finančnej správy to ide aj vo verzii 2017-002 bez problémov.
 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2017 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.

04.02.2017 - úprava vo verzii 2017-002

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2017 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

31.01.2017 - úprava vo verzii 2017-002

 • Mzdy - tlačivo pre Ročné zúčtovanie dane som omylom nezahrnul do Update, v tejto verzii je to už doplnené (vyzerá to tak, že to dnes išla (tlačiť prvá z Vás :) )

26.01.2017 - úprava vo verzii 2017-002

 • Systém - sprístupnenie systému pre rok 2017 pre užívateľov, ktorý zaplatili poplatok za Update v tomto období.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

25.01.2017 - úprava vo verzii 2017-002

 • Mzdy - oprava textovej chyby v potvrdení o príjmoch zo ZČ, obsah dokumentu bol správny.

18.01.2017 - Verzia 2017-002

 • Jednoduché účtovníctvo - oprava formuláru DPFO-B
  - Finančná správa poslala opravu formuláru pre DPFO-B - upravil som to.
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip= v prípade, že používate DPFO-B

09.01.2017 - úprava vo verzii 2017-001

 • Podvojné účtovníctvo - Daň z príjmov PO - úprava vo výpočte riadku 1110 "Daň na účely určenia výšky preddavku" - v pôvodnej verzii som preddavok počítal s hodnotou 22%, nakoľko sa ale od roku 2017 mení sadzba dane na 21%, upravil som aj tento prepočet.
 • Jednoduché účtovníctvo - Daň z príjmov FO typ B - doplnil som formulár pre "Potvrdenie" o podaní DPFO-B.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

01.01.2017 - verzia 2017-001

 • Info - stručný popis úprav týkajúcich sa uzatvorenia roku 2016 a nových činností pre rok 2017

  - Potvrdenie o príjme (tlačivo) za rok 2016
  - Ročné zúčtovanie dane (výpočet a tlačivo) za rok 2016
  - Daňové priznanie FO - typ A v PDF tlačenej verzii - za rok 2016 - náväznosť na ročné zúčtovanie dane
  - Mesačný prehľad zo ZČ v PDF tlačenej a XML elektronickej verzii - pre rok 2017
  - Nové systémové hodnoty pre "Zákonné sadzby" pre rok 2016
  - Zmeny zákona o DPH - úpravy v KV
  - Daňové priznanie FO - Typ B - výpočet, PDF tlačená a elektronická verzia - výkazy účtovnej závierky
  - Daňové priznanie PO - výpočet, PDF tlačená a elektronická verzia - výkazy účtovnej závierky
  - Daňové priznanie DPH (PDF tlačená a elektronická verzia nebude zmenená) - úpravy v KV

 • Mzdy
  - Potvrdenie o príjme za rok 2016 - tlačivo je trocha zmenené oproti minulému roku, predpokladám, že doplnené riadky nikto z Vás nevyužije.
  - Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 - úprava výpočtu a nové tlačivo RZD, resp Daň.priznanie FO-typ A
  - Mesačný prehľad zo ZČ pre rok 2017 - obsah údajov tohto tlačiva sa nezmenil
  - Nové systémové hodnoty pre "Zákonné sadzby" pre rok 2016 - v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby = použite tlačítko
  [Systémové sadzby]. Pre rok 2016 ale nedošlo k podstatným zmenám, mení sa minimálna mzda na 435,-€, max.vymeriavací základ pre SP na 6181,-€ a je zrušený max.VZ pre ZP. Tiež sa zvyšuje % odvod pre II.piler na 4,25% - čo je ale len informatívny údaj na výplatnej páske.
  Hodnoty Nezdaniteľné minimum, Daňový bonus, Odpočítateľná položka OOP pre ZP a pod. ostávajú nezmenené.
 • Jednoduché účtovníctvo - Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka len presunu riadkov, resp. doplnenia niektorých riadkov, podstatnejšia zmena je vo vyčlenení dane z príjmov z §7 do samostatného riadku (91)..
  Príloha "Príloha č.1" - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c, ktorej sumár odpočítavaných čiastok vstupuje do vyššie popísaného uplatnenie daňových strát, do riadku 56 - je už súčasťou základného tlačiva ako strana 13.
  "Príloha č.2" je súčasťou základného tlačiva DPFO-B ako strana 12, ktorej obsah je zhodný s minuloročným DP.
  - Výkaz účtovnej závierky pre rok 2016 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.
 • Podvojné účtovníctvo - Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom.
  - Poznámky k účtovnej závierke - postup ostal totožný s minulým rokom.
  - Daň z príjmov FO typ B pre firmy, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu - viď. popis k DPFO-B uvedený vyššie.
  - Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2016 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky
 • DPH - úprava v dôsledku zmeny zákona o DPH, týkajúca sa stavebných činností
  - doplnil som nový kód pre fakturáciu stavebných činností "31", nakoľko fakturovaný objem vstupuje do kontrolného výkazu do časti "A2" a vo faktúre som uviedol popis "prenesenie daňovej povinnosti"
 • Multiverzia - doplnil som "Filter" pre prepínanie aktívnych a všetkých užívateľov
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

16.12.2016 - Verzia 2016-012

 • DPH - úprava pri evidencii trojstranných obchodov
  do evidencie DF som doplnil "Kód DPH=51" - nadobudnutie tovaru 1.odberateľom, čo bolo doteraz nutné evidovať na 2x, pri DF cez kód 80 a potom cez interný doklad DPH, kód 51;
  teda pri trojstranných obchodoch DF zaevidujete pod kódom 51 (vstupuje do Daň.priznania DPH na riadku 35) a OF zaevidujete pod kódom 52 (vstupuje do Daň.priznania DPH na riadku 36) a v obidvoch prípadoch sú čiastky bez DPH
 • Mzdy - úpravy a doplnenia
  - doplnené tlačivo - "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..." pre rok 2016, kde sú len "kozmetické" zmeny oproti minulému tlačivu, hlavne už bola vyhodená časť týkajúca sa zamestnaneckej prémie
  - doplnené nové odchýlky pre polročné (kód 16p) a štvrťročné odmeny (kód 16s), pričom štvrťročné odmeny majú rovnakú pozíciu pri výpočte priemerok ako bežné prémie, polročné odmeny sa rozpočítavajú na 2 polovice za minulý a predminulý štvrťrok ... v súbore C60VYP je názov polí "rocod_p" a "rocod_s", preto pri ich použití je potrebné v PU doplniť ich do parametrov pre zaúčtovanie
 • Podvojné účtovníctvo - úpravy
  v činnosti "Stav (pohyby) na účtoch" som doplnil sumarizačný stĺpec "Stav", ktorý uľahčuje kontrolu na účtoch, ktoré majú smerovať k nulovému koncovému stavu, napr. 261, 331, 395 a pod.
 • Financie - úprava v importe elektronických SEPA-XML výpisov
  - doplnil som činnosť o nové funkcie importu, aby sa nastavením parametrov dosiahla čo najväčšia úspešnosť zaúčtovania pohybov; doplnil som nový druh "V" párovanie na jedinečný variabilný symbol ... (viď. = Kontrolné súbory - Súbor súvzťažností = -> [Info k SEPA] a [príklady])
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom
 • Info - úpravy týkajúce sa uzatvorenia roku 2016 a nových činností pre rok 2017
  Je potešiteľné, že tohto roku bude minimum zmien, menej potešiteľné je, že finančná správa zatiaľ poskytla len 2 nové výstupné tlačivá a to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2016 (ale už aj za rok 2017) a daňové priznanie DPFO-A.
  Zmena bude aj v DPFO-B, toto tlačivo a podklady zatiaľ nie sú zverejnené, z daného vyplýva, že určite bude zmena aj v ročnom zúčtovaní dane v mzdách, podkaldy pre výpočet a tlačivo zatiaľ neboli tiež zverejnené.
  Daňové priznanie DPPO 2016, Účtovná závierka 2016 , Ročné hlásenie 2016 a aj Mesačný prehľad pre rok 2017 v mzdách sa nemenia.
  Mám informáciu, že drobná zmena bude v Kontrolnom výkaze DPH pre rok 2017, zatiaľ ale nie je bližšie špecifikovaná.
  Takže sledujte nové Update-y vo verzii 2017 ...
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

24.11.2016 - úprava vo Verzii 2016-011

 • Mzdy - úprava pri vrátení RzZP pri dohodároch
  je možné, že som Vám telefonicky dal informáciu, že pri DVP a DPC je potrebné doplniť kód "1" pre odchýlku 27z (preplatok/nedoplatok z RzZP), avšak túto možnosť som nemal zahrnutú v programe pre výpočet miezd, teda daný doplatok som nezahrnul do výpočtu pre základ dane ani do celkového príjmu ...

18.11.2016 - Verzia 2016-011

 • Mzdy - zmena vo výpočte OOP (odvod.odpočítateľná položka) pre odvody do ZP
  - táto zmena súvisí už s nižšie popísanými zmenami, ktore zaviedol UDZP od 01.10.2016 a ktoré neboli dostatočne publikované, takže na ne prichádzam postupne ... v tomto konkrétnom prípade došlo k zmene pri výpočte OOP, ak v danom mesiaci je PN (práceneschopnosť) nedochádza ku kráteniu OOP, čo v minulosti neplatilo ...

10.10.2016 - úprava vo Verzii 2016-010

 • Mzdy - mesačný výkaz pre Zdravotné poisťovne
  - predpokladám, že ZP pri zmene od 01.10.2016 nasadili nový softvér pre testovanie dávok mesačného výkazu
  - ak budete evidovať rozdiel z ročného zúčtovania ZP (odchýlka 27z) a pri zasielaní výkazu budete mať problém, použite túto novú verziu, niektorým ZP vadí, ak je v celkovom príjme zahrnutá aj táto čiastka, VšZP to vadí, len ak je zadaná mínusom, teda ak ide o nedoplatok

03.10.2016 - Verzia 2016-010

 • Mzdy - zmena v dávke 601 pre Zdravotné poistenie
  - doplnenie IBAN do elektronickej dávky a tlačiva

15.08.2016 - Verzia 2016-009

 • Mzdy - oprava v systémových nastaveniach "Zákonné sadzby"
  V predhádzajúcej verzii som omylom prepísal systémové nastavenie pre maximálny VZ pre náhradu PN z 42,3124 na 4,1234 ... problém mohol nastať len v prípade, ak ste v novej verzii spustili "Obnova štruktúr súborov" a následne v mzdách v "Zákonné sadzby" činnosť [Systémové sadzby] ...
  Prekontrolujte si vyššie uvedené nastavenie, ak ho máte správne, tak je tento Update pre Vás nepodstatný.

10.08.2016 - beta Verzia 2016-009

 • Podvojné účtovníctvo - výpočet HK za hospodársky rok
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

03.08.2016 - oprava vo Verzii 2016-008

 • DPH - oprava pre prípady Jednoduchého účtovníctva pri osobitnom režime uplatnenia odpočtu DPH

04.07.2016 - oprava vo Verzii 2016-008

 • Mzdy - oprava tlačiva Zápočtový list

16.06.2016 - Verzia 2016-008

 • Mzdy - doplnenia, úpravy
  - doplnenie výstupných tlačív o Zápočtový list
  - vyriešenie problému dvoch PN v jednom mesiaci
 • Financie - import elektronických SEPA-XML výpisov
  - doladil som prípady duplicity VS pri pladbách dodávateľských faktúr, v tabuľke pohybov som doplnil nový stlpec "PrV", ktorý Vás upozorní, že systém našiel viac faktúr s rovnakým VS (číslica na prvej pozícii) a potom informáciu, či som platbu priradil ku konkrétnej faktúre, v plnej výške "-z", čiastočne "-c", resp. že som ju nepriradil "-n"
 • Systém - drobné úpravy na základe dohody s konkrétnym klientom

23.05.2016 - Verzia 2016-007

 • Mzdy - úprava pri tovrbe ELDP, odstránenie chyby pri náväznosti dát zo systému "SK" do roku 2008.

01.05.2016 - Verzia 2016-006

 • Financie - úprava pri tvorbe Prevodných príkazov SEPA-XML
  V časti = Príkazy k úhrade - HomeBanking =, kde sú definované Banky, je doplnený príznak "Pr". Ak bude mať hodnotu "N", potom XML súboru pre SEPA prevodný príkaz bude vytvorený bez diakritiky. S diakritikou majú totiž problémy niektoré "slovenské" banky. Príznak je pre každú banku samostatný, takže niektoré PP môžete tvoriť s diakritikou a niektoré bez diakritiky.
 • Registračná pokladňa - doplnenie "info text-u" pri tlači pokladničného dokladu (doplňujúce údaje, recyklačný poplatok a pod.)
  V časti = Registračná pokladňa - Kontrolné súbory - Implicitné nastavenia = je potrebné nastaviť pole "Dotyk" na hodnotu "I" a v skladovej karte položky doplniť 2.časť názvu o požadovaný doplňujúci údaj (pre "info text" max. 25 znakov). Pri tlači pokladničného bločku bude tento text tlačený ako ďalší riadok pri danej položke s označením "info text".
 • Systém - viacero drobných úprav podľa Vašich požiadaviek, ktoré priamo nesúvisia so zmenou zákonov.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

29.03.2016 - Verzia 2016-005

 • DPH - úprava Kontrolného výkazu DPH na základe zmeny zákona, ktorá je platná od 01.04.2016
  Zmena sa týka časti B3 v KV, teda evidencie vstupných pokladničných dokladov. Delí sa na časť B31, ktorá je identická s doterajšou B3 a ide o sumárny zápis všetkých dokladov pre prípady, ak suma DPH všetkých dokladov daného obdobia je nižšia ako 3000,-€.
  V prípade, že táto suma je rovná, resp. presiahne čiastku 3000,-€, sú dané doklady uvedené v KV v časti B32 položkovite, s tým, že jednotlivé doklady musia mať aj informáciu o IčDPH dodávateľa. T.z. že je potrebné zmeniť prístup k evidencii vstupných pokladničných dokladov. Ak viete, že objem DPH je vo výškach možného dosiahnutia uvedenej sumy, je potrebné, aby ste mali všetkých dodávateľov evidovaných v súbore organizácii, a pri evidencii pokladničného dokladu, v časti "Vyplatené:", potvrdili [...] a vybrali dodávateľa. Na základe tohto výberu bude do KV dosadené IčDPH daného dodávateľa.

  Úprava zostáv "Súpis vstupných/výstupných dokladov DPH". Keďže skutočnosť je taká, akú som predpokladal a existuje minimum firiem, ktoré sú v osobitnom režime DPH (DPH na základe zaplatenia faktúry), urobil som úpravu zostáv. V činnosti "Súpis ..." som doplnil nový parameter, [1 - zostava na výšku / 2 - zostava na šírku]. Zostava 2 odpovedá doterajšej zostave, zostava 1 (je implicitne predvolená) je obdoba súpisu platného do roku 2015 a je možné ju použiť v prípadoch, že ani Vy, ani nijaký Váš dodávateľ, nie je v osobitnom režime DPH.

  Upozornenie: pri podávaní KV za 03/2016, resp. 1.štvrťrok/2016 použite na stránke FS správny výber, nakoľko je tam už pripravená aj nová verzia, platná od 04/2016.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

20.02.2016 - Verzia 2016-004

 • Mzdy - 99% úprav v tejto verzii je z dôvodu špecifických požiadaviek dvoch konkrétnych klientov.
 • Systém - odstránenie niektorých drobných chýb, na ktoré ste ma upozornili ...

14.02.2016 - Verzia 2016-003

 • Systém - sprístupnenie systému SEA pre používateľov, ktorí zaplatili poplatok k dnešnému dňu.
 • PU - drobné úpravy v DP PO

03.02.2016 - Verzia 2016-003

 • Systém - sprístupnenie systému SEA pre používateľov, ktorí zaplatili poplatok k dnešnému dňu.
 • Mzdy - oprava PDF tlačiva Daň zo ZČ - Mesačný prehľad (v tlačive zle zarovnávalo IBAN, Finančná správa poslala včera opravu) a tiež oprava v XML elektronickom súbore, ak išlo o Fyzickú osobu, bola chyba v údaji "TitulZa". Ak Vám vadí v tlačive tá pozícia IBAN (ak ho pri neplátcoch DPH posielate poštou), je potrebné spustiť činnosť Update formulárov =sea_wbmp.zip=

30.01.2016 - Verzia 2016-003

 • DPH - nový výpočet DPH
  - Pri výpočte DPH v zmysle novely zákona som zmenil postup výpočtu. Po potvrdení výpočtu sa Vám zobrazí súbor všetkých dokladov, ktoré vstupujú do výpočtu za zadané obdobie v členení Vstupné (faktúry/pokladňa/interné) / Výstupné (faktúry/pokladňa/interné), aj s informáciami, ako tieto doklady naväzujú na Kontrolný výkaz. Farebne zvýraznené budú faktúry s osobitným režimom DPH, ktorých uplatnenie (odvod/odpočet) je viazané na úhradu faktúry. Až potvrdením [Výpočet DPH_rrrr_mm] dôjde k výpočtu DPH, pričom údaje o výpočte budú uložené do súboru "DPH_rrrr_mm",resp. DPH_rrrr_q. Z takto vytvoreného a uloženého súboru budú potom vykonané všetky následné výstupy a výpočty, čím sa zabezpečí, že Daň.priznanie DPH, Kontrolný výkaz a Súpisy vstupných a výstupných dokladov bude viazané na jeden výpočet.
  Je dôležité, ak sa stretnete v evidencii s faktúrami v osobitnom režime uplatnenia DPH, aby ste tieto faktúry radšej uhrádzali raz a v plnej výške, nakoľko prepočet pomerných odpočtov (odvodov) je na sledovanie a kontrolu dosť náročný. Tomuto som prispôsobil aj súpis dokladov, kde sú samostatne uvedené údaje o základoch a DPH z faktúr (dokladov) a v samostatných stĺpcoch údaje o odpočte (odvode) DPH. Pri čiastočných úhradach faktúr v osobitnom režime bude v súpisoch aj informácia o už uplatnených odpočtoch (odvodoch).
  Tiež Vás chcem upozorniť, že z dôvodu evidencie dokladov v osobitnom režime sa značne zvyšujú nároky na Vašu presnosť v evidencii saldokonta, teda správneho spárovania úhrad (banka/pokladňa/zápočty/prúčtovania/apod.) s faktúrami.
  Nakoľko práce s novým "nezmyselným" zákonom o DPH bolo veľmi veľa (počas mojej 30 ročnej praxe som sa ešte asi nestretol s takým hlúpym zákonom), veľmi by ma zaujímalo, nakoľko bude táto moja drina uplatnená v praxi. Dajte mi preto informácie, ak niekto z Vašich klientov bude uplatňovať osobitný režim DPH a objemovo koľko dodávateľských faktúr bude v osobitnom režime DPH, teda s označením "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby"
 • Podvojné účtovníctvo - poznámky pre Mikro, Malé a Veľké ÚJ
  - Poznámky pre Malé ÚJ sú od roku 2015 samostatné, podstatne jednoduchšie, v štruktúre a evidencii podobné ako poznámky pre Mikro ÚJ, ktoré už boli aj minulý rok.
  Pre účtovné firmy je možnosť vytvorenia "implicitného súboru poznámok" a jeho uloženia a následná možnosť importovania tohto implicitného súboru do poznámok jednotlivých užívateľov, je to možné pre Malé a Mikro ÚJ.
 • Financie - nová štruktúre SEPA-XML súborov pre úhrady a výpisy
  - Prevodné príkazy pre Biznis(Home) Banking v novej štruktúre SEPA-XML súborov.
  - Možnosť importu bankových výpisov do systému "Evidencia banky" v novej štruktúre SEPA-XML súborov. Ohľadom správneho nastavenia sa informujte u mňa, nakoľko nie je jednoduché dať k tomu zrozumiteľný popis ...
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

19.01.2016 - úpravy vo verzii 2016-002

 • Systém - odstránenie niektorých drobných chýb vo verzii.

 • Mzdy - oprava tlačiva - Potvrdenie o príjme zo ZČ, kde bol text jedného riadku chybný.

 • Podvojné účtovníctvo - sprístupnenie poznámok pre Mikro ÚJ.

 • DPH - možnosť skúšobného prepočtu DPH na základe zmeny zákona od roku 2016. Mení sa postup výpočtu. Počas výpočtu bude v tabuľke možnosť prezerania všetkých dokladov vstupujúcich do výpočtu, zvlášť budú zvýraznené doklady s osobitným režimom uplatnenia DPH a tiež bude možné vidieť postupné uplatňovanie odvodu/odpočtu DPH pri čiastočných úhradách týchto faktúr a tiež odkaz na doklady Banky, Pokladne, Zápočtov a pod., na základe ktorých k uplatneniu DPH prichádza.

 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= v prípade, že si chcete odskúšať nový výpočet DPH, ktorý je zatiaľ vo vývoji, aj keď už možno na 99% vyriešený.

09.01.2016 - Verzie 2016-002

 • Jednoduché účtovníctvo
  - Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka presunu riadkov ohľadom prehľadu daňových strát a uplatnenia daňovej straty z minulých rokov, celá táto časť bola vsunutá do oddielu VI, a vzhľadom na zrušenie pôvodného oddielu IX, kde bol rozpis a uplatnenie daňových strát v minulosti, sú následné oddiely spätne posunuté. Tiež sú poposúvané čísla riadkov v oddieloch VII a VIII, ale ich význam nie je zmenený.
  Tiež pribudla nová príloha "Príloha č.1" - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c, ktorej sumár odpočítavaných čiastok vstupuje do vyššie popísaného uplatnenie daňových strát, do riadku 56. Príloha č.1 sa tlačí na samostatnom tlačive.
  "Príloha č.2" je súčasťou základného tlačiva DPFO-B ako strana 12, ktorej obsah je zhodný s minuloročným DP.
  - Výkaz účtovnej závierky pre rok 2015 (výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch) ostal nezmenený v tlačive UZFO-2014.
 • Podvojné účtovníctvo
  - Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka "daňovej licencie", nakoľko pribudla možnosť započítania daň.licencie z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
  Tiež pribudla nová príloha "Príloha č.1" - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c, ktorej sumár odpočítavaných čiastok vstupuje do výpočtu a tlačiva DP na riadku 501. Príloha č.1 sa tlačí na samostatnom tlačive.
  "Príloha č.2" je zhodná s minuloročným DP a tlačí na tiež na samostatnom tlačive. Ide o prípady, ak podiel zaplatenej dane poukážete pre viac ako jedného prijímateľa. Prvý prijímateľ je uvedený v základnom tlačive DP v časti IV (strana 9), ostatní v prílohe č.2.
  - Poznámky k účtovnej závierke - zatiaľ sú vo verzii 2014, budem upravovať, nakoľko sa podstatne zúžil ich rozsah pre tzv. Malé UJ, pre Mikro UJ ostal nezmenený
  - Daň z príjmov FO typ B pre firmy, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu - viď. popis k DPFO-B uvedený vyššie.
  - Súvaha a Výkaz ziskov a Strát ostali pre rok 2015 nezmenené, teda sú v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky
 • Sklad - doplnenie duálneho zobrazovania na cenovkách pre potraviny s 10% sadzbou DPH

 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

19.12.2015 - verzia 2016-001

 • Info - 1. časť úprav týkajúca sa uzatvorenia roku 2015 a nových činností pre rok 2016

  1. stručný popis úprav v tomto Update

  - Potvrdenie o príjme (tlačivo) za rok 2015
  - Ročné zúčtovanie dane (výpočet a tlačivo) za rok 2015
  - Daňové priznanie FO - typ A v PDF tlačenej verzii - za rok 2015 - náväznosť na ročné zúčtovanie dane
  - ELDP (evidenčný list DP) v PDF tlačenej a XML elektronickej verzii - pre rok 2016
  - RLFO (Registračný list FO) v PDF tlačenej a XML elektronickej verzii - pre rok 2016
  - Mesačný prehľad zo ZČ v PDF tlačenej a XML elektronickej verzii - pre rok 2016
  - Nové systémové hodnoty pre "Zákonné sadzby" pre rok 2016
  - 1.časť zmeny v dôsledku zmeny zákona o DPH - [osobitný režim DPH] - keď sa odvod a odpočet DPH uplatňuje až po uhradení faktúr (OF aj DF)

  2. popis rozpracovaných a pripravovaných úprav (predpoklad ukončenia úprav - najneskôr do 31.01.2016)

  - Daňové priznanie FO - Typ B - už mám všetky potrebné podklady pre výpočet, PDF tlačenú a elektronickú verziu
  - Daňové priznanie PO - už mám všetky potrebné podklady pre výpočet, PDF tlačenú a elektronickú verziu
  - Daňové priznanie DPH (PDF tlačená a elektronická verzia nebude zmenená) - nový výpočet v dôsledku zmeny zákona o DPH

 • Mzdy - úpravy

  - Potvrdenie o príjme za rok 2015 - tlačivo je trocha zmenené oproti minulému roku, predpokladám, že doplnené riadky nikto z Vás nevyužije.
  - Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 - úprava výpočtu a nové tlačivo RZD, resp Daň.priznanie FO-typ A
    Poznámka: vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy a nezvýšenie nezdaniteľnej časti nie je predpoklad, aby niekomu vyšla zamestnanecká prémia,
    otázkou je, prečo riadky o zamestnaneckej prémii v tlačivách naďalej ostávajú, a to aj pre rok 2016 (???)
  - ELDP (evidenčný list DP) pre rok 2016 - viď popis vo verzii 2015-006-beta - predpokladám, že SP rozposiela podklady, upozorňujem, že elektronický
    ELDP zatiaľ nie je povinný, kto ho ale začne elektronicky podávať, už stráca možnosť posielať ho v tlačenej forme.
  - RLFO (Registračný list FO) pre rok 2016, táto verzia je v podstate platná už za december 2015, nakoľko jedinou zmenou je doplnenie formy
    zamestnanca o ZECNRO (resp. kód zamestnanca 18 v tlačenej forme), ide o najnovšiu úpravu odvodovej úľavy pre najmenej
    rozvinuté okresy. V evidencii systému, v časti "Mzdové údaje - Odvodová povinnosť" - ide o kód "0_R"
  - Mesačný prehľad zo ZČ pre rok 2016 - nezmenil sa obsah údajov tohto tlačiva, čo sa týka hodnôt vym.základov a odovodov, ktoré sú na druhej strane
    tlačiva, len boli na 1. strane tlačiva doplnené "údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa", môže ísť napr. o osoby
    "zástupca" (§ 9 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní), "dedič" (§ 49 ods. 4 a 5), "správca v konkurznom konaní" (§ 159 daňového poriadku)
    Ak je tento údaj pre Vás potrebný, je možné doplniť ho v časti
    = Kontrolné súbory - Základné údaje pre DP a DPH = cez nové tlačítko [Údaje o osobe, ktorá výkazy podáva]
  - Nové systémové hodnoty pre "Zákonné sadzby" pre rok 2016 - v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby = použite tlačítko
    [Systémové sadzby].
    Pre rok 2016 ale nedošlo k podstatným zmenám, mení sa minimálna mzda na 405,-€ a max.vymeriavací základ pre SP a ZP na 4290,-€.
    Hodnoty Nezdaniteľné minimum, Daňový bonus, Odpočítateľná položka OOP pre ZP a pod. ostávajú nezmenené.
    Je potrebné si uvedomiť, že pri kombinácii novej min.mzdy 405,-€ a nezmenenej OOP pre ZP 380,-€ už aj pri minimálnej mzde dôjde k odvodu do ZP.

 • DPH - úpravy v dôsledku zmeny zákona o DPH [osobitný režim DPH] - keď sa odvod a odpočet DPH uplatňuje až po uhradení faktúr (OF aj DF)

  Na úvod chcem všetkých Vás VYZVAŤ, aby ste sa NEEVIDOVALI pre tento osobitný režim na Finančnej správe (Daňovom úrade). "Zašijete" seba a aj Vaše účtovníčky. Ja osobne som počas mojej 25 ročnej práce s ekonomickými systémami takýto "hlúpy" zákon ešte nezažil. Predpokladám, že Vy, účtovníčky máte o tomto zákone informácie a Vy, ktorí používate systém SEA len na Fakturáciu, Sklady a ERP a účtovníctvo Vám robia externé účtovníčky, poraďte sa s ďalšími krokmi s Vašími účtovníčkami.
  Pri prechode na [osobitný režim DPH] budú okrem údajov z evidencie došlých a vyšlých faktúr potrebné aj presné údaje z evidencie bankových a pokladničných pohybov, ktoré sa týkajú úhrad faktúr a podobne aj interných dokladov napr. o započítaní pohľadávok a záväzkov, kde bude musieť byť jednoznačná náväznosť na variabilný symbol DF, resp. OF a na presné dátumy úhrad. Tu poznamenávam, že dátumom úhrady DF, nie je dátum, keď peniaze odídu z Vášho účtu, ale dátum, keď peniaze prídu na účet Vášho dodávateľa. Preto v naslednej úprave budem ešte pri evidencii bankových pohybov dopĺňať nový dátum "dátum zaplatenia", ktorý bude potrebné "natvrdo" doplniť. Ako ho zistíte ???, asi len telefonicky, ale ako sa uistíte, že to je ozaj ten dátum, ktorý na druhej strane (u dodávateľa) je ten správny ??? tak to neviem ... Pritom v Kontrolných výkazoch je za dátum zdaniteľného plnenia považovaný nie dátum dodania, ale dátum zaplatenia a ten by mal byť na obidvoch stranách (u dodávateľa aj u odberateľa) rovnaký.
  Problémy pre Vás nastanú aj v prípadoch, ak sa Vy neevidujete pre osobitný režim, ale v osobitnom režime je Váš dodávateľ. To zistíte buď na web-e Finančnej správy, kde má byť zverejnený zoznam firiem, ale tiež priamo z dodávateľskej faktúry,kde musí byť jednoznačný text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby". Ak aj viete, že daná firma je v osobitnom režime, ale na niektorej konkrétnej faktúre tento text neuvedie, k danému dokladu musíte pristúpiť tak, ako by bol v štandartnom režime ...
  A tu sa dá predpokladať, že "veľké firmy" budú vyvýjať tlak na "malých dodávateľov", aby do osobitného režimu nevstupovali ...

  Ak si ale nedáte poradiť a zaevidujete sa pre tento osobitný režim, tu je popis potrebných nastavení a úprav. Zatiaľ ide o 1. časť úprav, teda o evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr.
  - v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje pre DP a DPH = [Úprava (doplnenie) údajov o firme] sú nové polia pre nastavenie osobitného režimu "Režim uplatnenia DPH", hodnoty "_" - štandartný režim / "A" - osobitný režim a dátumy platnosti osobitného režimu "od-do". Ak použijete tlačítko [v], systém nastaví dátumy na "01.01.2016 - 31.12.2016"

  Ak nie ste v osobitnom režime, ale Váš dodávateľ je v osobitnom režime
  - v činnosti = Kontrolné súbory - Súbor organizácií = [Doplnenie]/[Oprava] sú nové polia pre nastavenie osobitného režimu dodávateľa "Režim uplatnenia DPH" a hodnoty "_" - štandartný režim / "A" - osobitný režim

  V činnosti vystavovania, resp. evidencie odberateľských faktúr je vedľa poľa pre "Kód DPH" rozbaľovacie políčko pre "Režim uplatnenia DPH". Dané pole sa ale zobrazí len v prípade, že ste v osobitnom režime a systém ho nastaví na hodnotu "A" v prípadoch, ak kód DPH je "10", resp. "11", teda že ide o klasické plnenie s DPH v tuzemsku. Ak ide o fakturáciu do štátov EÚ, resp. do tretích krajín, vtedy ide o "štandartný režim DPH" a hodnotu systém nastaví na "_". Ak vystavená faktúra je v osobitnom režime, bude na nej uvedený text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby". Uistite sa, že tento text je na faktúre uvedený.
  Ak nie ste v osobitnom režime, dané pole nebude vôbec zobrazené.

  V činnosti evidencie dodávateľských faktúr je vedľa poľa pre "Kód DPH" rozbaľovacie políčko pre "Režim uplatnenia DPH". Dané pole sa vždy zobrazí a systém ho nastaví na hodnotu "A" v prípadoch, že ste Vy alebo Váš dodávateľ v osobitnom režime a ak kód DPH je "10", resp. "11", teda že ide o klasické plnenie s DPH v tuzemsku. Ak ide o fakturáciu zo štátov EÚ, resp. z tretích krajín, resp. ide o prevod daňovej povinnosti na odberateľa, vtedy ide o "štandartný režim DPH" a hodnotu systém nastaví na "_".

  Samotný výpočet DPH a vytvorenie Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu bude systémom pripravené najneskôr do 31.01.2016.

  Okrem tejto zmeny je ďalšou podstatnou zmenou aj rozšírenie činnosti, pri ktorých ide o prevod daňovej povinnosti na odberateľa. Doplnenie sa týka hlavne stavebnej činnosti. Ak budete vystavovať takéto doklady, tak bez DPH a s potrebným textom, a ak budete evidovať takéto došlé faktúry, nezabudnite, že ich musíte evidovať pod kódom DPH="81" a vykonať "tzv." samozdanenie, teda [Interný doklad DPH] a kód DPH na vstupe "20" a na výstupe "25", resp. "26".

 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

26.11.2015 - Verzia 2015-006-beta

 • Mzdy - ELDP - Evidenčný list dôchodkového poistenia
  Od 01.01.2016 bude možné zasielať ELDP do SP elektronicky. Urobil som kompletné doplnenie tvorby ELDP, jeho tlač do tlačiva a aj elektronický XML súbor. Už v tejto verzii je možné ELDP vytvoriť a vytlačiť, ale výstupný elektronický výstup ešte nie je možné na stránke SP podať.
  Je umiestnený v = Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá = - označiť sa môže len jeden zamestnanec [Zostava] - ELDP (skúšobná verzia)
  Tvorba ELDP vychádza z rozsahu PP, teda nástup-výstup, a jeho potvrdením systém urobí riadok pre každý rok PP v danom rozsahu, tak, ako to je na tlačive. Informačne viete získať prehľady o danom zamestnancovi, o jeho mzdových údajoch, vym.základoch pre Dôch.poistenie z každej výplaty daného rozsahu PP, ako aj o odchýlkach, ktoré ovplyvňujú tvorbu ELDP. Daný rok je potom možné rozdeliť buď tlačítkom [Rozdeliť rok dátumom] [Rozdeliť rok dôchodkom], alebo v činnosti [Odchýlky] - [Rozdeliť rok odchýlkou].
  Napr. ak MD trvala od 01.02.2014 do 31.07.2014, nastavíte sa v tabuľke ELDP na riadok s rokom 2014
  2014 - A - 01.01.2014 - 31.12.2014
  potom potvrdíte [Odchýlky], nastavíte sa na danú odchýlku a potvrdíte [Rozdeliť rok odchýlkou]. Systém upraví ELDP
  2014 - A - 01.01.2014 - 31.01.2014
  2014 - MD - 01.02.2014 - 31.07.2014
  2014 - A - 01.08.2014 - 31.12.2014
  Keď si nastavíte všetky obdobia, je potrebné pristúpiť k výpočtu VZ a Dní vylúč.dôb. Na to sú tlačítka [Prepočet VZ (za rok)], ak je rozsah daného riadku celý rok, resp. [Prepočet VZ (za dátumy od-do]]. Vždy je potrebné nastaviť sa v tabuľke ELDP na daný rok, resp. na daný rozsah dátumov od-do a potvrdiť správne tlačítko.
  Cez tlačítka [Doplnenie riadku], [Zrušenie riadku], [Editovanie údajov] máte vždy možnosť aj mimo systému zadať, resp. upraviť údaje. To napr. v prípadoch, že v systéme SEA nemáte všetky údaje o zamestnancovi, ak ste napr. prechádzali z iného účtovného systému.
  Pred tlačou ELDP je tiež potrebné zvoliť "Typ ELDP" - riadny/opravný.
  Nakoľko ide v mojom prípade o skúšobnú verziu, rád odpoviem na Vaše dotazy a poprosím o podnetné návrhy.

09.10.2015 - verzia 2015-005

 • Systém - viacero drobných úprav podľa Vašich požiadaviek, ktoré priamo nesúvisia so zmenou zákonov
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

16.07.2015 - úpravy vo verzii 2015-004

 • Dlhodobý majetok - úpravy/doplnenie
  - pri evidencii majetku sú nové polia pre odpisovú skupinu a spôsob odpisovania platné do roku 2014.
  Ak ste v roku 2015 preradzovali majetok, teda menili odpisovú skupinu, resp. spôsob odpisovania, je potrebné zadať pôvodné hodnoty, ktoré boli platné do roku 2014, ak ste už preradenie majetku vykonali pred touto úpravou, spätne to doplňte. Táto spätná väzba má podstatný vplyv na výpočet účtovných odpisov, nemá ale vplyv na daňové odpisy.

  - doplnenie činnosti pre preradenie Leasingu do klasického systému evidencie DM.
  Ak v roku 2015, pri majetku, ktorý bol pred rokom 2015 obstaraný leasingom, vykonáte činnosť [Oprava], vo formulári pre zaradenie/opravu majetku je vpravo hore nové tlačítko [Fin.leasing => do IM]. Jeho potvrdením je nutné nastaviť hodnoty: klasifikácia produkcie, odpisová skupina a spôsob odpisovania, podobne, ako u bežného DM. Ak využívate aj činnosť mesačných účtovných odpisov, je možná aj ich úprava činnosťou [Nastavenie účtovných odpisov] a následným prepočtom [prepočet 2015], aby ste takto prispôsobili účtovné odpisy zmenám daňových odpisov.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

31.05.2015 - verzia 2015-004

 • Podvojné účtovníctvo - úpravy vo výkaze účtovnej závierky 2015
  - pre vytvorenie Výkazu účtovnej závierky (Súvaha + Výkaz ziskov a strát) som doplnil možnosť zadania rozsahu vytvorenia výkazu "Od-Do",
  tak ako to bolo v minulosti v pôvodných samostatných výkazoch
  - pre vytvorenie Výkazu účtovnej závierky (Súvaha + Výkaz ziskov a strát) pre rok 2015 som doplnil načítanie počiatočných stavov (na základe koncových stavov z roku 2014); doteraz tam stále bola len možnosť načítať počiatočné stavy cez prevodový mostík z roku 2013

 • Dlhodobý majetok - úpravy na základe novely zákona, platné od 01.01.2015
  - nová tabuľka pre odpisové skupiny - 6 odpisových skupín, pričov zrýchlený spôsob odpisovania môže byť len v odpisových skupinách 2 a 3;
  pre vytovrenie tabuľky odpisových skupín pre rok 2015 ja potrebné byť nastavený na tabuľku pre rok 2014 a potvrdiť [Nové obdobie]

  - nová tabuľka pre klasifikáciu produkcie

  - pri zaradzovaní majetku je oproti pôvodnej verzii doplnená možnosť zadať %-tuálnu hodnotu, pričom je prednastavená hodnota 100%, teda plná hodnota majetku do nákladov;
  ak by ste náhodou robili opravu majetku zaradeného pred týmto Update-om a nabehne Vám tam 0% a nezmeníte to na 100%, nič zlé sa nestane, kvôli spätnej náväznosti beriem hodnotu 0% ako 100%;
  pre uplatnenie len čiastočnej hodnoty nákladu, zadajte Vami požadovanú hodnotu a v PU zadajte aj odpovedajúci analytický účet 551xxx, ktorý pri spracovaní daňového priznania bude ako pripočítateľná položka; systém pri výpočte a zaúčtovaní odpisov rozdelí hodnotu odpisu na daňovú (nákladovú) a nedaňovú (nenákladovú) podľa Vami zadaného percenta;
  pre zjednodušenie evidencia osobne doporučujem, aby ste pri zaradzovaní majetku nedaňové (nenákladové) %-to vyčlenili na nenákladový účet už pred zaradením a do obstáravacej hodnoty majetku zadali už len daňovú (nákladovú) hodnotu a potvrdili prednastavených 100%

  - až na vyššie popísaný text je systém zaradzovania majetku zakúpeného v roku 2015 totožný, ako to bolo v pôvodnej verzii

  - majetok, ktorý bol zaradený pred rokom 2015, je potrebné prehodnotiť a v prípade potreby preradiť do správnej odpisovej skupiny, resp. zmeniť zrýchlený spôsob odpisovania na rovnomerný (v odpisových skupinách 1,4,5 a 6);
  tiež je možnosť (nie je to v zmysle zákona nutnosť) zmeniť spôsob odpisovania aj pre účtovné odpisy - potvrdiť [prepočet 2015], aby ste takto prispôsobili účtovné odpisy zmenám daňových odpisov pri preradení majetku medzi odpisovými skupinami a spôsobom odpisovania

 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

24.03.2015 - úpravy vo verzii 2015-003

 • Podvojné účtovníctvo - poznámky pre malé a veľké firmy (teda nie pre MÚJ)
  urobil som úpravu v časti [Komentár] pre PDF poznámky pre malé a veľké firmy "Poznámky Úč POD 3-01", kde sa k jednotlivým bodom poznámok môže dopisovať komentár cez tlačítka [Text_pred] a [Text_za]

12.03.2015 - úpravy vo verzii 2015-003

 • Systém
  Nakoľko som zistil, že môj systém je nelegálne šírený, musel som zmeniť spôsob jeho ochrany. Zistil som ale, že pri novom definovaní firiem som urobil chybu, čo ste si možno niektorí ani nevšimli. Ide o firmy, ktoré majú v názve veľké "Ž", "Č", "Ň" a malé "ľ" a to v názve alebo sídle firmy. Neide o závažnú chybu, len chybu "krásy", systém bol plne funkčný. Ide ale len o prípday Update verzie 2015-003. T.z. ak už máte verziu 2015-003, skontrolujte, či nemáte chybu v názve, resp. sídle firmy, a ak áno, spracujte si tento nový Update. Je potom ale možné, že systém bude nanovo požadovať zadanie licenčného čísla, takže bude potrebné zatelefonovať mi.

06.03.2015 - úpravy vo verzii 2015-003

 • Podvojné účtovníctvo - poznámky pre mikro ÚJ
  PDF poznámky pre mikro účtovné jednotky musia mať v ľavom hornom rohu hlavičku "Poznámky Úč MÚJ 3-01" na čo som pozabudol a v tejto verzii som to upravil. Ak ste už poznámky oficiálne zaslali, bude asi potrebné podať opravný výkaz účtovnej závierky. Ospravedlňujem sa.

05.03.2015 - úpravy vo verzii 2015-003

 • Podvojné účtovníctvo - úpravy pre Daň z príjmu PO
  urobil som úpravu v tvorbe daňového priznania DP-PO, nakoľko som tam nemal prednastavené všetky možnosti výšky daňovej licencie na základe zaškrtnutia políčok 5 až 8 ...
  tiež pri výpočte dane, ak vznikne kladný rozdiel na riadku 830, naplním hodnoty tabuľky "K" v 3. časti DP

15.02.2015 - verzia 2015-003

 • Podvojné účtovníctvo - Poznámky k účtovnej závierke 2014

  Poznámka na úvod v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje pre Dp a Dph = sú nové parametre pre označenie účtovnej jednotky, je potrebný výber z 3 možností "mikro ÚJ / Malá firma / Veľká firma".
  Toto nastavenie má podstatný vplyv na spracovanie účtovnej závierky pre Výkazy Súvahy, Ziskov a Strát a Poznámok.
  Komentár k Výkazu účtovnej závierky je popísaný nižšie pri verzii 2015-001.
  Poznámky (použijem pracovný názov "veľké") pre Malé a Veľké firmy sú vytvorené podobným štýlom, ako minulý rok, doplnil som tam ale štruktúru celkového obsahu poznámok;
  Na začiatok potvrďte [Info+kontrola] a systém Vám zobrazí, čo všetko je potrebné, aby bolo možné vytvoriť poznámky, následne je potrebné vytvoriť [HK rok -1] a [Pomocné výpočty], pri spustení činnosti Vás bude systém informovať, aký výpočet prebehne.
  Po vytvorení pomocných výpočtov je potrebné ísť do činnosti [Poznámky]. Systém výpočtu poznámok je vytvorený parametricky, nad poľom pre hodnotu je parameter s náväznosťou na Súvahu "S" (parameter začína "S" a 0=aktuálny rok, 1=rok -1, 2=rok -2 a následne je náväznosť na riadok súvahy), Výsledovku "V", Hlavnú knihu "H", Daň z príjmu "D" a tabuľku pomocných výpočtov "P". Po potvrdení [Prepočet] systém do odpovedajúcich polí načíta hodnoty. Následne potvrďte [Súčtovanie] a systém na základe parametrov začínajúcich "T" zosúčtuje odpovedajúce riadky alebo stĺpce. V tejto fáze bude vytvorenie Tabuliek poznámok z mojej strany ukončené.
  Súčasťou poznámok sú okram tabuliek aj iné údaje, ktoré musíte doplniť už Vy. K tomu slúži tlačítko [Komentár], ním sa dostanete do textovej časti poznámok, ktorá tak isto, ako pri tabuľkách obsahuje kompletnú štruktúru poznámok, kde je z Vašej strany potrebné doplniť zákonom požadované informácie. To vykonáte tlačítkami [Text_pred], resp. [Text_za], kde máte možnosť vložiť ľubovoľný text, je pri tom možné, ak napr. už máte nejaký text napríklad vytvorený cez Word (súbor.doc), označiť text, cez "Ctrl+C" si ho uložiť a cez "Ctrl+V" ho vložiť do poľa pre text.
  Osobne si myslím, že pre podstatnú väčšinu z Vás to bude plne postačovať. Na záver je možné označiť tabuľky, ktoré nevyplníte, prefixom "X" v úplne ľavom stĺpci. Ja som už označil tie tabuľky, ktoré nevypĺňam. Označené tabuľky nebudú pri tlači tabuliek vytlačené. Je potom potrebné, aby ste tlač, ktorú budete chcieť poslať ako prílohu na stránke PFS, tlačili cez virtuálnu PDF tlačiareň, či už cez CutePDFWriter, PDF creator a pod. aby ste vytovrili PDF zostavu. Na to použite činnosť [PDF poznámky]. Na záver nezabudnite potvrdiť [Zápis poznámok] vyplnených tabuliek do súboru.

  Poznámky pre Mikro ÚJ sú vytvorené trocha jednoduchšie, ako "veľké", nakoľko aj ich obsah je podstatne jednoduchší a menej obsažný. Nie sú tu potrebné podklady z Hlavnej knihy, Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Takže po nastavení roku a termínu potvrdíte činnosť [Poznámky].
  V následnom formulári sa Vám zobrazí obsahová štruktúra poznámok a činnosti pre [Pomocné výpočty], [PDF poznámky] a [Zápis poznámok].
  Cez tlačítko [Text] je potrebné k jednotlivým bodom štruktúry poznámok doplniť zákonom požadované informácie, pričom mnohé texty sú už preddefinované spôsobom "Áno/Nie", teda so záporným, resp. kladným stanoviskom k danému bodu. Zrušte nepotrebný text a doplňte požadovaný text. Pritom nerušte text typu "&T..", nakoľko do tohto priestoru textu budú vsunuté výpočty a tabuľky vytvorené činnosťou [Pomocné výpočty].
  Spustením [Pomocné výpočty] systém získa údaje o počte zamestnancov, o záväzkoch nad 5 rokov a o DNM a DHM. Po zobrazení následného formulára máte možnosť korigovať zobrazené hodnoty a doplniť DNM a DHM.
  Pre samotnú tlač poznámok, ktorú budete chcieť poslať ako prílohu na stránke PFS, použite virtuálnu PDF tlačiareň, či už cez CutePDFWriter, PDF creator a pod., aby ste vytovrili PDF zostavu. Na to použite činnosť [PDF poznámky]. Na záver nezabudnite potvrdiť [Zápis poznámok] vyplnených tabuliek do súboru.

  Doplnil som niektoré chýbajúce účty do výkazu pre účtovnú závierku a tiež odstránil jednu chybu v nastavení. Nakoľko ale súbor pre parametre ÚZ (súvaha a výsledovka pre POD aj MUJ) je štandartne nastavený ako užívateľský (teda je predpoklad, že ste si do parametrov doplnili vlastné nastavenia), nie je jeho obsah činnosťou [Obnova štruktúr súborov] menený. V činnosti [Obnova štruktúr súborov] v danom tlačítku je preto vsunuté vľavo hore tlačítko [upozornenie], ak potvrdíte [Áno] (viď uvedený popis), systém prepíše súbor parametrov ÚZ systémovými nastaveniami.
 • Systém - drobné úpravy na základe Vami zistených chýb ...

 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

09.02.2015 - úprava verzie 2015-002

 • Mzdy - úpravy pre mesačný výkaz a elektronický výkaz ZP
  - táto úprava sa týka prípadov výpočtu pri zamestnávaní dlhodobonezamestnaných "Odv.povinnosť = 0_N" v systéme, okrem toho, že ich celkový príjem musí byť aj vo vymeriavacom základe, musí byť aj v položke "Celková výška príjmu pre OP";
  ak ste už mali vypočítané mzdy za 2015/01, a vyskytol sa v nich vyššie uvedený prípad, je nutné ich prepočítať a nanovo vytvoriť výkaz a elektronický súbor, aj keď vyzerá, že túto skutočnosť systém ZP nekontroluje, ale po konzultácii s CALL centrom VSZP som si istý, že je nutný pre to, aby ZP mohli správne vykonať ročné zúčtovanie ZP, a teda je možné, že to budú spätne vyžadovať ...

03.02.2015 - úprava verzie 2015-002

 • Mzdy - úpravy pre mesačný výkaz a elektronický výkaz ZP
  - aj keď sa neuplatňuje OOP pre ZP musí byť vo výkaze vyplnený nový údaj a celkovom príjme pre OOP, upravil som to;
  ak ste už mali vypočítané mzdy za 2015/01, je nutné ich prepočítať a nanovo vytvoriť výkaz a elektronický súbor

01.02.2015 - verzia 2015-002

 • Mzdy - nové úpravy pre výpočet miezd v roku 2015

  - odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre ZP, výpočet, nové tlačivo a nový Elektronický výkaz
  z Vašej strany je potrebné, ak zamestnanec podal oznámenie o uplatnení OOP pre ZP, aby ste v činnosti "Mzdové údaje" nastavili nový parameter pre OOP (je umiestnený pod parametrom pre Daňové vyhlásenie); o všetko ostatné sa postará výpočet mzdy za daný mesiac;
  uplatnenie OOP sa prejaví na výplatnej páske v časti pod odvodmi za zamestnanca a taktiež sa prejaví v zostave, v prílohe k výkazu a v elektronickom výkaze

  - nový výpočet denného vymeriavacieho základu DVZ pre PN v zmysle nových úprav zákonov o Dočasnej PN a o NP (viď. NáhradaPN2015.pdf)
  upravil som aj zostavu v "Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá - Denný VZ pre NP", kde je zobrazené rozhodujúce obdobie a údaj [=0/<90/>90], teda ak neexistuje rozhodujúce obdobie (vtedy je potrebné zadať predpokladaný DVZ), ak trvá menej ako 90 dní a ak trvá minimálne a viac ako 90 dní, čo podstatne ovplyvňuje výpočet DVZ
  tu poprosím o súčinnosť, aby ste si to pri prvých PN-kách odkontrolovali a kontaktovali ma v prípade nejasností

  - doplnenie novej odchýlky "[40]-Odpr.hodiny, sadzba (min.mzda)" - ide o možnosť pri forme mzdy ="HOD", teda hodinovej mzdy s pevne zadanou hodinovou sadzbou, zadať určitý počet hodín v mesiaci ocenený zadanou sadzbou, pričom systém vypočíta rozdiel medzi hodinovým fondom PP za daný mesiac a zadanými hodinami v odchýlke "40" a tento rozdiel už ocení základnou hodinovou sadzbou zadanou v "Mzdové údaje";
  potreba tejto odchýlky vznikla z dôvodu nového zákona Nemecka o minimálnej mzde (pôjde hlavne o dopravné a stavebné firmy pracujúce v Nemecku), kde čas odpracovaný v Nemecku musí byť ocenený ich minimálnou mzdou v danej profesii;
  dozvedel som sa ale, že 10 štátov ES podáva na Nemecko žalobu, takže sledujte, ako to dopadne, nezávisle na tom však môžete túto odchýlku použiť aj pre iné prípady, keď časť hodín chcete oceniť vyššou hodinovou sadzbou
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

29.12.2014 - verzia 2015-001

 • Doplnenie pre PU, JU a Mzdy ohľadom potvrdení o podaní DP
  - Doplnil som Potvrdenia o podaní DPFO-A, DPFO-B a DPPO, ktoré boli zverejnené až dnes a sú umiestnené tak, ako predtým, pri jednotlivých DP
  - Doplnil som Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, tohto roku ide o štrukturované tlačivo, ktoré je umiestnené v časti tlače formuláru pre účtovnú závierku (Súvahu a Výkaz ZaS)

24.12.2014 - verzia 2015-001

 • Podvojné účtovníctvo
  - Daň z príjmov PO - výpočet a výstup v PDF a XML (elektronickej) forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka len "daňovej licencie"
  - Poznámky k účtovnej závierke - zatiaľ nie sú ... neboli vydané podklady, mali by byť odlišné pre Mikro, Malé a Veľké UJ; keď budú podklady, doplním to.
  - Daň z príjmov FO typ B pre firmy, ktoré účtuju v podvojnom účtovníctve - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka doplnenia ridku NČZD - vynaložených prostriedkov na DDS (3.piler) do výšky 180€ a úpravy ohľadom umorovania straty ...
  - Súvah a Výkaz ziskov a Strát sú v novej verzii v jednom výkaze Účtovná závierka, ktorý je v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky; v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje pre Dp a Dph = sú nové parametre pre označenie účtovnej jednotky, je potrebné ho vykonať. Výkazy sú vo verzii PDF a XML
  - v "menu" pre PU je časť =Výsledovka a Súvaha= upravená a rozdelená na >2014 a <2014, nakoľko do termínu uzávierky 30.12.2014 sa výkazy podávajú v starej forme a od uzávierky k 31.12.2014 už v novej forme.
 • Jednoduché účtovníctvo
  - Daň z príjmov FO typ B - výpočet a výstup v PDF a XML forme, postup ostal totožný s minulým rokom, len boli vykonané úpravy v zmysle nového tlačiva a metodiky výpočtu, podstatná zmena sa týka doplnenia ridku NČZD - vynaložených prostriedkov na DDS (3.piler) do výšky 180€ a úpravy ohľadom umorovania straty ...
  - Výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch sú v novej verzii v jednom výkaze Účtovná závierka UZFO-2014. Výkaz je vo verzii PDF a XML
  - v "menu" pre JU je časť =Výkazy= upravená a rozdelená na >2014 a <2014, nakoľko do termínu uzávierky 30.12.2014 sa výkazy podávajú v starej forme a od uzávierky k 31.12.2014 už v novej forme.
 • Mzdy - výpočty a tlačivá pre uzatvorenie roku 2014
  - výpočet a tlačivo pre ročné zúčtovanie dane z príjmu - zmena oproti 2013 je len v bode 04, kde je doplnený údaj 04d o zrazených preddavkoch na DDS, teda ten, čo vo vyššie popísanom potvrdení chýba
  - Ročné hlásenie - zmena oproti 2013 je len v časti V., kde je samostatne vyčlenený údaj o úhrne príjmov od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie a je doplnený údaj o zrazených preddavkoch na DDS - výpočet a výstup v PDF a XML forme
  - Mesačný prehľad ostáva nezmenený ...
  - potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - tu som si dovolil do riadku 07 doplniť údaj o zrazených preddavkoch na DDS (3.pilier), ktorý pre rok 2014 vstupuje do výpočtu dane do výšky 180€ a ktorý tam podľa mňa chýba - dal som dožiadanie na finančnú správu - je ale potrebné si uvedomiť, že ide o "doporučené" nie "štrukturované" tlačivo
  - nové Systémové nastavenie pre "Zákonné sadzby" a "Tabuľka pre daň z príjmov"
  - úpravy, ktoré sa týkajú zmeny vo výpočte miezd pre rok 2015 budú v dostatočnom predstihu zapracované, podľa doterajších vedomostí bude podstatná úprava v zapracovaní OOP (odpočítateľná odvodová položka) pre ZP; ak si všimnete nové systémové parametre, tak tam je to už zapracované a zmeny nebudú náročné ...
 • Registračná pokladňa
  - nastavenie kódu servisného technika pre rok 2015
  - už viackrát som Vás upozorňoval, že doporučujem pred dennou uzávierkou urobiť výber do nuly a v nasledujúci deň urobiť počiatočný vklad;
     - v tejto verzii som urobil doplnok, že vždy pred spustením definitívnej dennej uzávierky, skontrolujem stav hotovosti a ak tam nenájdem nulový
       stav, vyzvem Vás k tomuto kroku priamo v činnosti dennej uzávierky;
     - takže už nie je nutné pred dennou uzávierkou ísť do činnosti =Hotovosť-Vklady-Výbery = a urobiť Výber, ale stačí počas spustenia dennej uzávierky
       potvrdiť Výber odvodu dennej tržby do nulového stavu a systém najprv vytlačí doklad o výbere a následne doklad dennej uzávierky
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

02.12.2014 - "Beta" verzia 2014-010

 • System
  - ide o prvé pokusy pre nové účtovné výkazy účtovnej závierky za rok 2014 v PU a JU - v PDF a XML verzii
  a o ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2014, ročné Hlásenie a potvrdenia - len v PDF verzii

  - podľa informácie z finančnej správy sa na Hlásení 2014 vo verzii XML ešte pracuje a Mesačný prehľad pre rok 2015 ostáva nezmenený. Tiež sú zatiaľ v nedohľadne tlačivá pre daň z príjmu PO a FO, ktoré ešte nie sú ani schválené ... Dúfam, že to nebude dodané v hraničnom termíne.
 • Podvojné účtovníctvo
  - Súvah a Výkaz ziskov a Strát sú v novej verzii v jednom výkaze Účtovná závierka, ktorý je v 2 verziách - tlačivo UZPOD-2014 pre melé a veľké účtovné jednotky a UZMUJ-2014 pre mikro účtovné jednotky; v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje pre Dp a Dph = sú nové parametre pre označenie účtovnej jednotky, je potrebné ho vykonať. Výkazy sú vo verzii PDF a XML
  - v "menu" pre PU je časť =Výsledovka a Súvaha= upravená a rozdelená na >2014 a <2014, nakoľko do termínu uzávierky 30.12.2014 sa výkazy podávajú v starej forme a od uzávierky k 31.12.2014 už v novej forme.
 • Jednoduché účtovníctvo
  - Výkazy o Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch sú v novej verzii v jednom výkaze Účtovná závierka UZFO-2014. Výkaz je vo verzii PDF a XML
  - v "menu" pre JU je časť =Výkazy= upravená a rozdelená na >2014 a <2014, nakoľko do termínu uzávierky 30.12.2014 sa výkazy podávajú v starej forme a od uzávierky k 31.12.2014 už v novej forme.
 • Mzdy - výpočty a tlačivá pre uzatvorenie roku 2014
  - potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - tu som si dovolil do riadku 07 doplniť údaj o zrazených preddavkoch na DDS (3.pilier), ktorý pre rok 2014 vstupuje do výpočtu dane do výšky 180€ a ktorý tam podľa mňa chýba - dal som dožiadanie na finančnú správu - je ale potrebné si uvedomiť, že ide o "doporučené" nie "štrukturované" tlačivo
  - výpočet a tlačivo pre ročné zúčtovanie dane z príjmu - zmena oproti 2013 je len v bode 04, kde je doplnený údaj 04d o zrazených preddavkoch na DDS, teda ten, čo vo vyššie popísanom potvrdení chýba
  - Ročné hlásenie - zmena oproti 2013 je len v časti V., kde je samostatne vyčlenený údaj o úhrne príjmov od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie a je doplnený údaj o zrazených preddavkoch na DDS
  - nové Systémové nastavenie pre "Zákonné sadzby" a "Tabuľka pre daň z príjmov"
  - tiež som urobil úpravu doplnenia zo 17.11. ohľadom prepočtu VZ (viď. starobný dôchodok), kde som urobil pomerný prepočet VZ z podľa mňa "logických" pracovných dní na podľa mňa "nelogické" kalendárne dni, ale takto to v SP chcú ...
 • Financie - doplnil som nový formát tlačiva pre prevodné príkazy
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

17.11.2014 - verzia 2014-010-beta

 • Mzdy - úprava pri výpočte a tvorbe výkazov pre SP a ZP
  - úpravil som výpočet odvodov do SP pre prípady, ak sa v mzdových údajoch mení nastavenie odvodov do SP v priebehu mesiaca (doteraz som vychádzal pri výpočte z nastavenia k 1. dňu v mesiaci), teda napr. ak v priebehu mesiaca vznikne zamestnancovi nárok na starobný dôchodok a Vy zmeníte mzdové údaje v strede mesiaca, zohľadním to pri výpočte (doteraz som to zohľadnil až od výpočtu nasledujúceho mesiaca) ...
  - pri tvorbe výkazu do ZP som doplnil zosúčtovanie údajov za jedno rodné číslo, teda ak niekto má trvalý PP a súčasne aj DVP (dohodu), vo výkazoch do SP je uvádzaný 2x, ale do výkazov pre ZP má byť uvedený len raz, pričom zosumarizujem VZ a odvody za zamestnanca aj zamestnávateľa za daný mesiac ...
 • Poznámka: Prosím Vás o spoluprácu, ak budete skúšať a zadávať tieto nastavenia, aby ste si prekontrolovali dané výstupy (nakoľko ide o "beta" verziu) a čím skôr ma informovali o prípadných chybách.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

15.10.2014 - verzia 2014-009

 • System
  - odladené úpravy popísané pre verziu 009-beta
  - viacero drobných úprav na základe požiadaviek konkrétnych používateľov
  - v činnosti "Predfaktúry" je možné vytvoriť "Cenovú ponuku", pred číslom dokladu je nové rozbaľovacie pole [PF-predfaktúra/CP-cenová ponuka], doporučujem, aby ste si pre cenové ponuky vytvorili samostatný číselník v číselníku pore odberateľské faktúry, pritom je potrebné podobne, ako pre číselník predfaktúr, dať do poľa "Pr" príznak "P"
  - v činnosti "Registračná pokladňa" som doplnil zaškrtávacie pole pre možnosť tlače kopie dokladu aj pre bežné bločky (doteraz to bolo možné len v činnosti pre úhradu faktúr), toto pole sa zobrazí až v poslednom formulári tlače dokladu, pričom pri bločku o úhrade faktúry je prednastavené "zaškrtnuté" a pri tlači bežného bločku "nezaškrtnuté" políčko
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

18.09.2014 - verzia 2014-009-beta

 • DPH - pre potreby Kontrolného výkazu som do evidencia Dodávateľských faktúr a Vstupných pokladničných dokladov doplnil možnosť uplatnenia len čiastočného odpočtu Dph z celkového dokladu. Ide o obdobu uplatnenia 80% Dph pri PHM.
  V činnosti "Implicitné nastavenia" pre Financie sú nové polia "Pr_Dph_DF" (príznak pre DF) a "Pr_Dph_PO" (príznak pre Pokladňu), je potrebné nastaviť príznak na hodnotu "A". Pri tomto nastavení sa pri evidencii DF, resp. PO, zobrazí tlačítko pre prerozdelenie čiastočne uplatňovanej Dph [Pr Dph] vedľa poľa pre zadávanie celkovej čiastky dokladu. Postup je nasledovný, je potrebné zadať celkovú čiastku dokladu a prerozdeliť čiastky bez Dph a Dph tak, ako to je na doklade. Následne potvrdíte tlačítko [Pr Dph] a zadáte nanovo čiastky podľa toho, ako ich chcete dostať do účtovníctva a do odpočtu Dph. Pritom v Kontrolnom výkaze Dph systém zobrazí pôvodné hodnoty dokladu a čiastočne uplatňovanú Dph.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

07.07.2014 - doplnenie verzie 2014-008

 • DPH - doplnil som Kód Dph=52 (dodanie tovaru prvým odberateľom) aj do systému faktúr (doteraz to bolo možné evidovať len cez Interné doklady Dph) a následne upravil Súhrnný výkaz, do ktorého tieto doklady vstupujú s kódom "1"
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

22.06.2014 - verzia 2014-008

 • Súbor organizácii - doplnenie platnosti Ič_Dph pre obdobie od-do
  - doplnil som dátumovo platnosť Ič_Dph od-do, čo má podstatný vplyv na tlačivo faktúry a na Kontrolný výkaz DPH, pre organizácie, kde je stála platnosť (minimálne od 01.01.2014 a stále platí) nie je potrebné vypĺňať dátumy; teda, ak organizácii bolo pridelené Ič_Dph napr. 15.06.2014, pre faktúry a KV budú doklady do 14.06.2014 bez uvedenia Ič_Dph a od 15.06.2014 s uvedeným Ič_Dph a v takomto prípade je potrebné pri danej organizácii vyplniť "Dátum_od" a "Dátum_do" ostáva nevyplnený
 • Mzdy - úprava nastavenia a výkazu pre Zdravotné poisťovne
  - úpravil som nastavenie (prednastavené ZP="_") a výkazu pre Zdravotné poistenie pri dlhodobo nezamestnaných zamestnancoch, kde daný zamestnanec musí byť vo výkaze uvedený, má uvedený počet dní a hrubú mzdu, nemá ale uvedený VZ a % odvodu = 0
 • Drobné úpravy - viacero drobných úprav na základe dohody s konkrétnymi firmami, ktoré už boli vo verzii 008-beta.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=.

04.04.2014 - verzia 2014-007

 • DPH - oprava k Dodatočný KV (kontrolný výkaz)
  - v systéme tvorby KV som mal jednú podstatnejšiu chybu a to pri tvorbe Dodatočného KV. Pomýlila ma jedna "nejasná" veta v komentári k tvorbe Dodatočného KV, a to:
  Ak platiteľ dane nesprávne uviedol údaj/e v ktoromkoľvek stĺpci v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3., C.1., C.2., D.1. alebo D.2. postupuje takto: Uvedie pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.
  Poslal som dožiadanie na finančnú správu s odpoveďou, že slovko nanovo všetky správne údaje sa vzťahuje len na daný doklad, ktorý bol opravený, resp. doplnený.
  T.z. do Dodatočného KV idú len tie doklady, ktoré sú rozdielné oproti posledne podanému KV, či už Riadnemu, alebo Opravnému. Túto skutočnosť Finančná správa v doplnených pokynoch pre tvorbu KV dňa 04.03.2014 už aj jednoznačne zverejnila.
  Ospravedlňujem sa, ak som Vám s tým narobil nejaké problémy, ja sám som takto chybne poslal jeden Dodatočný KV a preto som podal na FS nové dožiadanie, ako v tomto prípade postupovať. Je potrebné podať nový Dodatočný KV, v ktorom budú stornované vpodstate duplicitné doklady.
  Z tohto dôvodu je v programe, v časti, kde sa tvorí [Elektronický výkaz] pre KV doplnené nové tlačítko [Oprava dodatočného KV], ktoré sa ale zobrazí len v prípade, ak ste už niekedy (ale len v mesiacoch 01 a 02) poslali Dodatočný KV. Jeho potvrdením systém vytvorí "špeciálny" dodatočný KV ako XML súbor pod menom "KV_2014_01_D1x.xml" (teda bude mať v názve súboru pred príponou "xml" malé "x"), ktorý bude potrebné elektronicky odoslať. V prípade nejasností ma kontaktujte.
 • Odberateľské faktúry - oprava
  - ak bola vystavovaná faktúra pre [súkromná osoba] a nebol potvrdený "Kód Dph=11" tým, že sa kliklo na dané pole, mohol nastať prípad, že fakturované položky mali prednastavenú 0% sadzbu Dph, touto úpravou som túto chybu odstránil

25.03.2014 - úpravy vo verzii 2014-006

 • Podvojné účtovníctvo - doplnenie pre Poznámky k účtovnej závierke
  - úprava jednej drobnej chyby, po vytvorení a vytlačení tabuliek poznámok a následnom návrate do základného formulára pri snahe tlačiť formulár 1.strany hlásil systém chybu (pri opačnom postupe to bolo v poriadku); a tiež po potvrdení výpočtu [HK rok -1] systém neotovril súbor pre [Komentár]

11.03.2014 - úpravy vo verzii 2014-006

 • Podvojné účtovníctvo - doplnenie pre Poznámky k účtovnej závierke
  - doplnenie tlačiva pre 1.stranu poznámok, t.z. je možné tlačiť poznámky aj pre firmy, ktoré nepodávate cez portál PFS
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti Update formulárov =sea_wbmp.zip=

10.03.2014 - úpravy vo verzii 2014-006

 • Podvojné účtovníctvo - doplnenie pre Poznámky k účtovnej závierke
  - do poznámok som doplnil možnosť doplniť "pred" a "za" jednotlivé tabuľky text cez tlačítko [Komentár], nie je to nutné, ale umožnil som to, nakoľko niektorí audítori (ak Vaša závierka podlieha auditu) to požadujú;
  po potvrdení [Komentár] sa Vám zobrazí zoznam všetkých tabuliek a cez tlačítka [Text_pred] a [Text_za] máte možnosť vložiť ľubovoľný text, je pri tom možné, ak napr. už máte nejaký text napríklad vytvorený cez Word (súbor.doc) označiť text, cez "Ctrl+C" si ho uložiť a cez "Ctrl+V" ho vložiť do poľa pre text;
  - tiež som do systému doplnil podrobješí popis k vytvoreniu poznámok
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, za predpokladu, že chcete systémovo tvoriť Poznámky k UZ,
  pre systém JU to nie je potrebné.

05.03.2014 - drobné úpravy vo verzii 2014-006


02.03.2014 - verzia 2014-006

 • Podvojné účtovníctvo - Poznámky k účtovnej závierke
  - v systéme je plne funkčná verzia pre tvorbu Poznámok k účtovnej závierke.
  Na začiatok potvrďte [Info+kontrola] a systém Vám zobrazí, čo všetko je potrebné, aby bolo možné vytvoriť poznámky, následne je potrebné vytvoriť [HK rok -1] a [Pomocné výpočty], pri spustení činnosti Vás bude systém informovať, aký výpočet prebehne.
  Po vytvorení pomocných výpočtov je potrebné ísť do činnosti [Tabuľky]. Systém výpočtu poznámok je vytvorený parametricky, nad poľom pre hodnotu je parameter s náväznosťou na Súvahu "S" (parameter začína "S" a 0=aktuálny rok, 1=rok -1, 2=rok -2 a následne je náväznosť na riadok súvahy), Výsledovku "V", Hlavnú knihu "H", Daň z príjmu "D" a tabuľku pomocných výpočtov "P". Po potvrdení [Prepočet] systém do odpovedajúcich polí načíta hodnoty. Následne potvrďte [Súčtovanie] a systém na základe parametrov začínajúcich "T" zosúčtuje odpovedajúce riadky alebo stĺpce. V tejto fáze bude vytvorenie Tabuliek poznámok z mojej strany ukončené. Ak by ste chceli, resp. potrebovali vyplniť aj tabuľky, ktoré nebolo možno načítať zo systému, nakoľko nie je možné systémovo určiť ich hodnoty, máte možnosť doplniť ich. Osobne si myslím, že pre podstatnú väčšinu z Vás to bude plne postačovať. Na záver je možné označiť tabuľky, ktoré nevyplníte, prefixom "X" v úplne ľavom stĺpci. Ja som už označil tie tabuľky, ktoré nevypĺňam. Označené tabuľky nebudú pri tlači tabuliek vytlačené. Je potom potrebné, aby ste tlač, ktorú budete chcieť poslať ako prílohu na stránke PFS, tlačili cez virtuálnu PDF tlačiareň, či už cez CutePDFWriter, PDF creator a pod. aby ste vytovrili PDF zostavu. Na to použite činnosť [PDF poznámky]. Na záver nezabudnite potvrdiť [Zápis] vyplnených tabuliek do súboru.
 • DPPO a DPFO-B - urobil som drobnú úpravu pri tvorbe daňových priznaní, a to možnosť zmeny, resp. výberu bankového účtu.
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=, za predpokladu, že chcete systémovo tvoriť Poznámky k UZ,
  pre systém JU to nie je potrebné.

25.02.2014 - úprava vo verzii 2014-005

 • Mzdy - úprava XML súboru pre Hlásenie 2013
  - Hlásenie 2013 je už prístupné v eDane a ako bolo zvykom, čo ide na PFS neide presne tak na eDane a opačne, tvorcovia eDane totiž nedodržali popis uvedený k XML súboru, že strany 3 a 4 nemusia byť, ak v danej skupine nie sú zamestnanci, čo ale nie je pravda a takéto hlásenie eDane neakceptujú;
  takže v tejto verzii je úprava, že ak nie sú zamestnanci na niektorej strane, či už 3 alebo 4, vytvorím prázdnu stranu, teda nech Vás nezaskočí, ak počet strám bude 1 a počet zamestnancov 0

22.02.2014 - úprava vo verzii 2014-005

 • Dph - úprava programu v náväznosti na KV, odstránil som niekoľko zistených chýb
  - ak ste uviedli iný dátum dodania tovaru a iný dátum odpočtu DPH vychádzal som z dátumu dodania, ak je napr. dátum dodania 31.01.2014 a Vy ste potvrdili dátum odpočtu Dph 15.02.2014, daný doklad vstupuje do KV v mesiaci 02/2014 ale s dátumom dodania 31.01.2014, ale tak isto ak je v jednom mesiaci uvedený iný dátum dodania a iný odpočtu, do KV vstupuje dátum dodania; ak Vám nastal takýto problém, ospravedlňujem sa za chybu
  skúste si po inštalovaní tohto Update spustiť činnosť [Kontrola KV] a ak systém zistí rozdiely, aj keď by nemalo ísť o podstatnú chybu, doporučujem Vám podať Opravný KV
  - tiež keď som v minulom Update doplnil do zostáv "Súpis (vstupných/výstupných) dokladov" pozíciu dokladu v KV (A1/A2 ... /D2), malo to za následok chybu v tlači súpisov za rok 2013; opravil som to
 • Podvojné účtovníctvo - Poznámky k účtovnej závierke
  - keďže som potreboval dať tento Update z vyššie popísaného dôvodu, je v tejto verzii už čiastočne rozpracovaný program pre systémovú tvorbu zostavy - Poznámky UZ, upozorňujem ale, že poznámky nie sú dotiahnuté do plného záveru, to predpokladám, že bude do konca februára, takže ak to budete skúšať, mohli by tam ešte byť chyby a výpočtovo sú tam dotiahnuté len výpočty tabuliek k majetkovým účtom triedy "0", teda k DNM, DHM a DFM

19.02.2014 - verzia 2014-005

 • Dph - doplnenie programu v náväznosti na KV
  - nákup PHM s uplatnením 80% nákladu pri výdavkovom pokladničnom doklade (vstupný doklad Dph)
  na základe metodického usmernenia je potrebné pri uplatnení možnosti 80% nákladu PHM v KV v časti B3 evidovať plnú sumu dokladu bez Dph a Dph a v časti "odpočet" poníženú o 20%;
  z tohto dôvodu som urobil v programe úpravu (v JU to už zčasti aj bolo), doplnil som tlačítko [80% PHM], teda ak evidujete doklad o nákupe PHM, zapíšete v pokladni celý obsah, tak, ako je na doklade, sumu spolu, bez_Dph a Dph a následne kliknete na tlačítko [80% PHM] systém vtedy urobí prepočet, do 0% sadzby dá 20% z hodnoty bločku a 80% rozpočíta na bez_Dph a Dph, pritom si ale systém zapamätá aj pôvodné hodnoty a do KV v časti B3 potom zapíše do "Základ" pôvodné bez_Dph a do "Dph" pôvodnú Dph, ale do "Odpočet" skutočný nárok na odpočet Dph z daného bločku;
  v časti = Implicitné nastavenia - Financie = je potrebné nastaviť do poľa "Phm80=A", do polí "DP_80%/DP_20%" odpovedajúce nákladové účty "501x-daňový náklad/501y-nedaňový náklad" v PU, resp. druh pohybu v JU "daňový/nedaňový"

  - zaradenie výdavkového pokladničného dokladu (vstupný doklad Dph) do KV časť B2
  ak máte pokladničný doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry, patrí do KV do časti B2 a nie B3, z tohto dôvodu som v pokladni doplnil tlačítko [B2], ktoré sa zobrazí len ak ide o výdavkový pokl.doklad s Dph, je vtedy potrebné zadať evidenčné číslo dokladu a dodávateľ musí byť vybraný zo súboru firiem, aby som k dokladu priradil Ič_Dph

  - sumárna zostava ku KV
  doplnil som zostavu "Sumár KV", kde Vám systém dá sumárne obraty za jednotlivé časti KV, A1, A2 ... až D2
  je potrebné si ale uvedomiť, že tie čísla nebudú na 100% odkontrolovateľné z daň.priznaním DPH

  - súpis (vstupných/výstupných) dokladov
  do zostavy súpis dokladov som doplnil aj údaj o pozícii v KV, pod číslom dokladu pri OF, DF, Pokl.dokladoch, ak vstupujú do KV, nájdete tento údaj

  - Upozornenie
  Pri evidencii tržieb z ERP (denných, resp. mesačných uzávierok) ide do KV v časti D1 aj celková suma obratov z ERP, t.z. že tam musí byť zahrnutá aj suma, ktorá je uhradená platobnými kartami. Teda ak nastane takýto prípad, je nutné evidovať to v účtovnej pokladni dvoma príjmovými dokladmi,
  jedným, ktorý obsahuje celkovú sumu obratu s rozbitím na základ dane a Dph (prípadne aj v 0% sadzbe položky bez Dph) na kód "15 / D1",
  druhým "mínusovým" dokladom, ktorým sa poníži obrat účtovnej pokladne o platby kartou a ktorý nevstupuje do Dph a KV.
 • Podvojné účtovníctvo - úprava PDF-ka k DPPO
  - z FS som dostal upravené PDF tlačivo k DPPO, teda nejde o úpravu v programe, len na-Update-ovaním formulárov sa Vám nainštaluje nové tlačivo, vraj tam bola chyba v čísle adresy, kde sa do formulára vpísalo len 5 znakov
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

18.02.2014 - úpravy vo verzii 2014-004

 • PDF tlačivá - úpravy v tlačivách DPFO-A a DPFO-B
  - DPFO-A - prepočet je správny ale v PDF tlačive som netlačil príjmy v riadku "32a - a z toho príjmy z dohôd"
  - DPFO-B - pri prepočte oddielu 06 som zrušil automatické "x" v riadku "p61" a opravil som skutočnosť, že som omylom tlačil číslo bankového účtu aj v prípade, keď nebola žiadosť o vrátenie preplatku, resp. daňového bonusu
 • Dodávateľské faktúry - doplnenie
  - doplnil som nastavenie "Kód DPH = 80" pre prípady, ak zvolený odberateľ nemá v evidencii organizácii doplnené Ič_DPH, teda predpokladám, že nie je plátcom DPH; predpokladám, že vzhľadom na KV_DPH si správnosť zadávania Ič_DPH dávate do poriadku a teda daná úprava uľahčí evidenciu DF

17.02.2014 - úprava vo verzii 2014-004

 • Mzdy - úprava podkladov pre tovrbu MVP
  - keď som v Update z 03.02.2014 opravil výkaz z dôvodu, že som omylom zaradil do vylúčiteľnej doby (nový údaj v prílohe) aj Materskú dovolenku, tak ani táto úprava nebola správna, nakoľko SP zverejnila 13.02.2014 pokyn, ktorým vysvetľuje, o čo vlastne v uvedených vylúčiteľných dobách ide (pozrite si vysvetlenie na ich stránke), teda tento údaj nemá nič spoločné ani s MD ani s RD (aj keď čiastočne áno), ale ide o dobu straostlivosti o dieťa od jeho narodenia do 6, resp. 7 rokov, a len u zamestnancov narodených do 31.12.1984 ... všetko je dosť ťažko pochopiteľné, a sám neviem, či je teraz potrebné to aj spätne zaevidovať (myslím nižšie popísanú odchýlku) a uvádzať vo výkaze
  - z tohoto dôvodu som do =Dlhodobé odchýlky= zaradil nový kód: [63 - Vylúčiteľná doba pre výkaz SP], ktorý nijako neovplyvňuje výpočet miezd, len dáva podklad pre vyplnenie vylúčiteľnej doby na tlačive výkazu do SP

16.02.2014 - verzia 2014-004

 • DP/Výkazy - doplnenie/úprava
  - nakoľko na testovacích stránkach eDane a PFS som už mohol otestovať všetky elektronické podania, či už DP, resp. hlásení, tak v tomto Update sú už všetky v konečnej podobe
  - takže k dispozícii sú pre Vás DPFO-A (možnosť vytvorenia v ročnom zúčtovaní dane), DPFO-B a ako novinka DPPO,
  tiež je k dispozícii Hlásenie o vyúčtovaní dane ... v PDF a elektronickej forme, čo sa týka Poznámok k účtovnej závierke, je možné vytvoriť elektronicky prvú stranu poznámok, nakoľko FS neboli dodané PDF podklady a ako štrukturované tlačivo je možné importovať len prvú stranu poznámok
  - pre Vašu informáciu, cez eDane je už možné podať všetky doklady DPH, teda DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz a tiež bude možné podať Hlásenie o vyúčtovaní dane, ale to až neskôr, zatiaľ je to spustené len v testovacej verzii a tiež všetky doklady, ktoré sa dali podávať aj doteraz ..., ostatné doklady, hlavne myslím Daňové priznania pre daň z príjmu, či už FO alebo PO sa budú dať podať len cez nový PFS, pričom je už možné podať všetky doklady PO ... DPPO, Súvaha, Výsledovka, Poznámky ...
 • Podvojné účtovníctvo - doplnenie DPPO
  - do systému som doplnil možnosť vytvorenia DPPO, ponuka je umiestnená v menu =Podvojné účtovníctvo= pod Súvahou
  - tiež som do systému doplnil možnosť vytvorenia DPFO-B pre FO účtujúce v PU
  - čo sa týka DPPO, systém je postavený na parametrickej tabuľke, ktorá obsahuje všetky riadky DPPO v jednotlivých oddieloch (častiach), pritom je potrebné prechádzať všetkými časťami, najprv časťou III., následne II. a potom IV. a ďalej a riadiť sa popismi, ktoré sú vo formulároch uvedené;
  v jednotlivých oddieloch je potom potrebné zadať si pre "N" (nápočtové) riadky odpovedajúce účty z HK a v 1.kroku načítať tieto dáta, resp. ich vyplniť, potom je potrebné pokračovať "P" riadkami, čo je v časti II. presun vypočítaných riadkov z tabuliek III.časti a následne spustiť "V" (výpočtové a súčtovacie) riadky; v časti IV a následných je potom potrebné vyplniť požadované hodnoty ...

  - pre vytvorenie DPFO-B je potrebné najprv vytvoriť DPPO (stačí v krokoch III. a II. časť), nakoľko tu vypočítané riadky 100, 200 a 300 sú potrebné pre DPFO-B
  - následne je potrebné pri tvorbe DPFO-B potvrdiť načítanie dát z DPPO a následne budú údaje z riadku 100 DPPO presunuté do riadkov 39, resp. 40 DPFO-B (podľa toho, či ide o zisk, resp. stratu) a údaje z riadkov 200 a 300 DPPO presunuté do riadkov 41 a 42 DPFO-B
  - je potrebné prejsť všetkými oddielmi DP, zobraziť si jednotlivé oddiely, vyplniť hodnoty, ktoré nie je možné systémovo naplniť (napr. údaje o manželke a deťoch, prípadné príjmy z iných činností ...) a potvrdiť prepočty ...

  - aj DPFO-B aj DPPO je pri tvorbe PDF tlačiva možné otvoriť ako editovateľné
 • Poznámka: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

05.02.2014 - drobné úpravy vo verzii 2014-003
- doplnil som tvorbu [>>>IBAN>>>] z čísla účtu aj v bankových účtoch pre fakturáciu a mzdy
- upravil som pri evidencii opravných DF systém načítavania pôvodnej faktúry
- v tlači faktúr som rozšíril desatinné miesta pre tlač kurzu
- v OF vo fakturácii (nie evidencii OF) pri oprave faktúry som urobil úpravu, tam bolo totiž nutné potvrdiť kód DPH, aby systém tlačil rekapituláciu DPH v tlačive faktúry, tak teraz to už nie je nutné (to asi pochopia len tí, ktorí sa s tým problémom stretli a volali mi alebo mailovali) ...


03.02.2014 - Upozornenie
Vzhľadom na to, že od tvorcov tlačív mi neustále chodia informácie o zistených chybách pri tvorbe tlačív zo strany FS, bude dobre, ak si skúsite vytvorenie a tlač formulárov, ale v nasledujúcom týždni ich ešte radšej nepodávajte a ak zistíte nezrovnalosti, dajte mi to čím skôr vedieť, aby som dal tvorcom tlačív info pre opravu ... ide o tlačivá DPFO-A, DPFO-B a Hlásenie2013, t.z. ročné mzdy môžete uzavrieť, môžete urobiť ročné zúčtovanie dane, len ešte nepodávajte (ak ste neplátcami DPH) tlačivá na DÚ ... Z tohto dôvodu sledujte najme Update =sea_wbmp.zip=, nakoľko sa tieto úpravy týkajú hlavne formulárov ...


03.02.2014 - vo verzii 2014-003

 • Mzdy - doplnenie/oprava
  - výkazy SP - MVP a VVP verzia 2014 - opravil som výkaz z dôvodu, že som omylom zaradil do vylúčiteľnej doby (nový údaj v prílohe) aj Materskú dovolenku
  - mesačný výkaz ZP - doplnenie Elektronického výkazu o IBAN účet

01.02.2014 - verzia 2014-003

 • Mzdy - doplnenia
  - výkazy SP - MVP a VVP verzia 2014
  - potvrdenie o príjme zo ZČ za rok 2013
  - ročné zúčtovanie dane za rok 2013, nové tlačivo a daň.priznanie FO - typ A (PDF formulár a Potvrdenie)

  - ročné hlásenie za rok 2013, nové tlačivo (PDF formulár a Elektronický výkaz a Potvrdenie)
  V ročnom hlásení, v prílohách 3 a 4 pribudli nové údaje o zamestnancoch, ktoré v predchádzajúcich verziách neboli, ako adresa, bydlisko, štát a kód štátu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste v evidencii zamestnancov mali vyplnený údaj o štátnej príslušnosti zamestnanca. Náväzne na to som do systému v časti =Užívateľské kontrolné súbory= doplnil novú činnosť =Kódy štátov=, kde som nastavil Slovensko a okolité krajiny. V Hlásení sa totiž musí uvádzať názov krajiny a medzinárodný štatistický kód krajiny (Slovensko=703). Ak máte v systéme zamestnancov z krajín, ktoré v súbore nie sú, doplňte si ich

  - v náväznosti na zmenu RLFO uvádzanú vo verzii z 28.12.2013 (ak zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, čo ste mali cez RLFO nahlásiť ako zmenu do 31.1.2014) som doplnil do mzdových údajov v parametri "odvodová povinnosť" nový kód "0_K" práve pre zamestnancov, ktorí spĺňajú danú podmienku, nakoľko títo zamestnanci neodvádzajú GP
  - vo všetkých tlačivách SP sa v novej verzii uvádzajú údaje o osobe, ktorá je zodpovedná za vedenie mzdovej agendy, preto je potrebné v časti = Užívateľské kontrolné súbory - Parametre = doplniť tieto údaje
 • Evidencia faktúr - úpravy pri evidencii odberateľských a dodávateľských faktúr v náväznosti na KV
  - na základe minule uvedených úprav so zavedením IBAN-ov do systému som do tlačítka [>>>], kde bolo doteraz možné pri danej firme doplniť účty v tvare IBAN, doplnil aj možnosť doplnenia a opravy Ič DPH danej organizácie
  - v činnosti "Kontrolné súbory - Súbor organizácií" som doplnil činnosť [>>> iban >>>], ktorou je možné upraviť účty všetkých organizácií do tvaru IBAN jedným kliknutím (ak bežné účty boli zadané)
  - v evidencii dobropisov a ťarchopisov pri dodávateľských faktúrach som zmenil spôsob zadávania "čísla pôvodnej faktúry", cez rozbaľovacie pole máte možnosť zvoliť si, či chcete hľadať náväznosť na pôvodnú faktúru cez "Evidenčné" alebo "Interné" číslo faktúry (doteraz bola možnosť len cez interné číslo); ja v konečnom dôsledku ukladám do systému interné číslo, lebo len ním dosiahnem 100% náväznosť, nakoľko evidenčné číslo môže byť rovnaké od viacerých dodávateľov a aj vrámci jedného dodávateľa; ak si zvolíte systém výberu cez evidenčné číslo a ak ich v systéme nájdem viac rovnakých, zobrazím Vám ich v tabuľke a Vy si vyberiete to správne
  - v evidencii dobropisov a ťarchopisov som tiež dovolil zadať "0", resp. zadať číslo dokladu, ktoré nemá náväznosť, t.z. ak zadáte neexistujúce náväzné číslo pôvodnej faktúry, resp. ho nezadáte, dám dvojité varovanie, ale pustím Vás ďalej ... túto úpravu priniesla napr. skutočnosť, že môže ísť o dobropis viažúci sa k pôvodnej dodávke, ku ktorej nebola pôvodná faktúra, ale doklad cez ERP
  - IČ DPH v KV je nepovinný údaj a ak ide napr. o DF/OF pre neplátcu Dph, údaj nebude vyplnený, ak ale ide o zahraničnú firmu, je tento údaj povinný a ak Vy neviete zistiť jeho IČ DPH, tak v danom prípade tam musíte uviesť "0-nula", takže ak nemáte pri zahraničných firmách vyplnený údaj o ich IČ DPH, zadajte tam "0"
 • Jednoduché účtovníctvo - doplnenie
  - daň z príjmu FO - typ B - nový výpočet, nové tlačivo (PDF formulár a Elektronický výkaz a Potvrdenie)
  chcem upozorniť na jednú podstatnú zmenu ohľadom príspevkov na SP a ZP, tie sa úvádzajú spolu v jednej sume, preto je potrebné, aby ste pri tvorbe DP uviedli kódy výdajov z "Druh pohybu" v oddieli "06" v riadku "pzp" v stĺpci "Dp_V" za sebou v štruktúre XXXX;XXXX, teda 4-miestny kód pre odvod do SP, potom ";" bodkočiarka a štvormiestny kód do ZP, ak nemáte 4-miestné kódy, musíte ich doplniť medzerami
 • Odberateľské faktúry - doplnenie
  - pri fakturácii som pre prípady odúčtovania prijatých záloh, na ktoré bola vystavená faktúra, doplnil možnosť zadania viacerých záloh aj s uvedením popisu k ním ... jednoznačne to pochopíte, ak po zadaní položiek vo "Formulár_2" následne vo Formulár_1 potvrdíte [Záloha] ... následne aj pri tlači faktúry budú tieto čiastky rozpísané pod "Rekapitulácia dane" v oddieli "Odpočet prijatej zálohy"
  - tiež som parametricky doplnil možnosť pri tlači faktúr v sumárnej čiastke a v záverečnej rekapitulácii použiť oddeľovač tisícok, teda čiastku v tvare [9 999 999,99] - parametricky si to môžete nastaviť v Implicitných nastaveniach pre Odberateľské faktúry v parametri "Tvar_faktúry", dané nastavenie je možné vykonať len pre základný tvar faktúry, ktorý mal parameter "1", pričom mohol byť použitý aj nevyplnený parameter, teda "_" (medzera), ak ostane parameter nevyplnený, ide o základný typ tlačiva faktúry bez "oddeľovača" a ak zadáte "1", pôjde tiež o základný typ tlačiva faktúry, ale s "oddeľovačom";
  zistil som, že niektorí z Vás majú (neviem prečo? možno dávna história) v tomto parametri "A" a v takomto prípade sa netlačia číslice, zmeňte si to na "_" alebo "1"
 • Poznámka 1: Pre DPFO-A, DPFO-B a Hlásenie2013 sú vytvorené, ale neodladené elektronické výkazy, nakoľko PFS ich ešte nesprístupnil ani v testovacej verzii a ťažko povedať, kedy bude možné elektronicky ich podať, takže plátcovia DPH si to môžete vytlačiť v PDF-ku a"pozerať", ktorí nie ste plátcami DPH, môžete to doručiť, resp. poslať poštou na DÚ. PDF-ka sú plne funkčné, XML elektronické výkazy sú z môjho pohľadu opticky správne, akonáhle budú sprístupnené na PFS, odskúšam import a doladím prípadné chyby. Dám Vám potom vedieť, ak už bude možné elektronické zasielanie dokumentov. Z informácií, ktoré mám z FS, tak do systému "eDane" bude z nových tlačív zapracované len Hlásenie2013 a ostatné dokumenty bude možné posielať len cez "nový" portál FS. "Škoda, nový PFS sa mi nepáči."
 • Poznámka 2: Od pondelka začínam pracovať na daňovom priznaní pre PO ...
 • Poznámka 3: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

17.01.2014

 • Systém - do celého systému SEA bol zapracovaný bankový účet v tvare IBAN, či už sa jedná o organizácie, záväzky, zamestnanci, SP, ZP, DÚ ...
  V každej odpovedajúcej činnosti bolo vytvorené tlačítko, ktoré Vám z doteraz používaného čísla účtu a kódu banky vytvorí účet IBAN, náväzne na to som už upravil tlač prevodných príkazov s použitím IBAN, ale ostala možnosť tlače PP aj v pôvodnom tvare, nakoľko banky asi budú v prechodnom období akceptovať aj tieto PP, uvidíme, čo prinesie prax od 01.02.2014 a následne urobím úpravy. Zatiaľ nie je možnosť vytvoriť expor do HomeBankingu v novom jednotnom štandarte XML. To postupne dopracujem.

  Teraz začínam pracovať na nových tlačivách a výpočtoch (daňové priznania, zúčtovanie dane, nové výkazy pre SP ...), ktorým momentálne dávam hlavnú prioritu a verím, že pokiaľ to štátne inštitúcie dodajú, že to do konca januára bude pripravené. Momentálne sú už definitívne dodané podklady pre spracovanie DPFO A a B a DPPO vo verzii 2013 a nový Mesačný výkaz SP vo verzii 2014. Z daňovej správy mám zatiaľ informáciu, že ročné Hlásenia z miezd tak skoro nebudú. Takže sledujte, čo budem postupne ponúkať.

  Pre tlač faktúr som doplnil možnosť tlačiť už len účet v tvare IBAN, pričom je možné nastaviť systém tak, že bude možné na faktúre tlačiť 2 Vaše účty. V činnosti = Kontrolné súbory - Prac.súbory pre fakturáciu - Bankové účty = je možnosť nastaviť to cez nový parameter "Príznak [?]">
  Tiež je možné tvoriť pre tlač faktúr nové logo, ktoré prekryje údaje o Vás ako odberateľovi vľavo hore na faktúre, tak ako to môžete vidieť na mojich faktúrach, teda urobíte bitovú mapu, ktorá nahradí všetky doterajšie údaje - Ičo, Ič Dph, logo, názov firmy , obchodný register, čísla bankových účtov, kontakty a pod. Tomu musí odpovedať bitová mapa 900x530 pixlov a nastavenie parametru LOGO="V" v Implicitných nastaveniach. Ak o to máte záujem, ozvite sa.

  V tejto verzii som odstránil zopár drobných nedostatkov. Mnohí z Vás si všimli, že pri evidencii DF nie je vidno 10-tú číslicu ak VS bol 10-miestny, pri tlači vstupných dokladov Dph bol malý rozsah pre tlač VS (len 8 číslic, ak bolo 10, boli zobrazené "********") a pod., tak tieto chyby som odstránil. Ak náhodou narazíte na niečo nové, dajte vedieť, aby som to čo najskôr upravil.
 • Poznámka_1: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

07.01.2014

 • DPH - ide len o drobnú úpravu súpisu vstupných a výstupných dokladov DPH, kde som omylom zle upravil štruktúry odpovedajúcich súborov
 • Poznámka_1: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

28.12.2013

 • DPH - kontrolný výkaz DPH
  - popis k úprave je formou PDF súboru, nakoľko je rozsiahly kv_dph.pdf
  - nové kódy Dph kódy_dph.pdf
 • Mzdy - Registračný list FO - verzia 2014
  - od 29.12.2013 je nutné pre registráciu zamestnancov v SP používať novú verziu tlačiva a XML elektronického výkazu
  - neobsahuje veľa zmien, najpodstatnejšou sú 2 kategorizácie zamestnancov pri prihláške a zmene a to:
     - ak zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, alebo je
        členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa
        (pre zamestnancov, ktorý sú v takomto stave k 31.12.2013 je potrebné zadať zmenu do 31.01.2014)
     - ak zamestnanec je zamestnancom zamestnávateľa podľa § 7 ods.2 zákona č. 461/2003 Z. z. o SP
  - uvedené zmeny sú v činnosti = Sociálna poisťovňa - Registračné listy = v časti [Prihláška], kedy je potrebné zadať A/N,
     resp. [Zmena], kedy je potrebné zadať len stav zmeny: "ZA" - mení sa N na A / "ZN" - mení sa A na N
 • Registračná pokladňa - novelizácia zákona o ERP
  Z Vašej strany je dôležité vedieť, že od 01.01.2014 majú kontrolné orgány FS právo napojiť sa na Vašú ERP a kontrolovať údaje v nej. Z tohto dôvodu ste povinný dať kontrole kábel na pripojenie k ich čítaciemu zariadeniu. Je potrebné ukončiť prácu z ERP, z Vášho PC odpojiť kábel, ktorý ide k ERP a poskytnúť ho kontrole a po vykonaní kontroly ho do PC znova napojiť. Ak by ste videli, že to bude pre Vás náročné, že máte k PC veľmi zlý prístup, je potrebné kábel objednať a v takomto prípade by ste odpojili kábel na ERP a zasunuli tam náhradný.
  Od 01.01.2014 musíte na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu ako vzor a zvýrazniť na ňom DKP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak MF.
 • Poznámka_1: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

01.12.2013

 • Mzdy - doplnenie ohľadom novelizácie zákona o SP pri zamestnaní dlhodobonezamestnaných - odvodová úľava
  - dlhodobonezamestnaných je potrebné evidovať s evidenčným stavom "0"-pracovná zmluva, s novým kódom odvodovej povinnosti "0_N" a k tomu je potrebné zadať nový povinný parameter - typ prac.pomeru [1-štátnozamestnanecký pomer / 2-pracovný pomer]
  - zaevidovaný zamestnanec má kód_SP "ZECDN" (v elektronickom súbore), resp. 14 (v tlačive Registračný list FO)
  - takto zaevidovaný zamestnanec má odvodovú úľavu na nemocenské a dôchodkové poistenie, t.z. že odvod je len na úrazové a garančné poistenie
  - toto som uvádzal už minule, v ďalšom sú úpravy, ktoré sú obsahom nového Update

  - v prípade, že daňová úľava presiahla 12 mesiacov, resp. boli porušené pravidlá pre odovdovú úľavu, je potrebné urobiť prihlášku do SP (teda nie odhlásenie a znovu prihlásenie) pod kódom SP "ZECDNNPDPPVN", resp. 16 (v tlačive Registračný list FO) a v systéme SEA urobiť [Zmena k dátumu] a zamestnanca zaevidovať ako bežného zamestnanca "ZEC", resp. 1 (v tlačive Registračný list FO) a upraviť odvodovú povinnosť na kód "0", teda plnú odvodovbú povinnosť
  - pri ukončení prac.pomeru takéhoto zamestnanca počas trvania odvodovej úľavy je potrebné urobiť odhlášku pod kódom SP "ZECDN" (v elektronickom súbore), resp. 14 (v tlačive Registračný list FO)
  - ak by nastala situácia, že po ukončení prac.pomeru takéhoto zamestnanca mu po ukončení poistenia bude vyplatená nejaká čiastka, v systéme SEA ostane evidovaný s odvodovou povinnosťou "0_N", ale v evidenčnom stave urobíte cez [Zmena k dátumu] pre toto obdobie úpravu na kód "6" - Príjem po ukončení PV; takýto príjem už potom ale bude hodnotený ako NP-nepravidelný príjem a teda nebude v MVP, ale v zelenom výkaze VP
 • Jednoduché účtovníctvo - zmena tlačív
  - z dôvodu opatrenia MF sa mení členenie príjmov a výdavkov, z tohoto dôvodu boli pre pohyby od roku 2013 vytvorené nové súbory pre druhy príjmov a výdavkov - a teda následne na to sú pre rok 2013 nové výkazy, ktoré odpovedajú tomuto členeniu
  - nové Výkazy "o príjmoch a výdavkoch" a "o majetku a záväzkoch" aj s možnosťou vytvorenia elektronických xml súborov
 • Poznámka_1: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

30.10.2013

 • Mzdy - úprava z dôvodu novelizácie zákona o SP pri zamestnaní dlhodobonezamestnaných
  - dlhodobonezamestnaných je potrebné evidovať s evidenčným stavom "0"-pracovná zmluva, s novým kódom odvodovej povinnosti "0_N" a k tomu je potrebné zadať nový povinný parameter - typ prac.pomeru [1-štátnozamestnanecký pomer / 2-pracovný pomer]
  - zaevidovaný zamestnanec má kód_SP "ZECDN" (v elektronickom súbore), resp. 14 (v tlačive Registračný list FO)
  - takto zaevidovaný zamestnanec má odvodovú úľavu na nemocenské a dôchodkové poistenie, t.z. že odvod je len na úrazové a garančné poistenie
  - systém je pripravený pre prvotné prihlásenie zamestnanca s možnosťou PDF tlačiva registračného listu a elektronického XML súboru
  - systém ešte budem upravovať, keď sa vyjasní, ako sa budú v budúcnosti odhlasovať (preprihlasovať) zamestnanci pri porušení pravidiel, resp. po uplynutí doby odvodovej úľavy, tiež do premietnutia tejto zmeny na mesačné výkazy, takže v priebehu mesiaca určite ešte budú nejaké úpravy
 • Poznámka_1: Je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=
 • Poznámka_2: Kto nebude zamestnávať dlhodobonezamestnaných, nemusí robiť Update systému, nakoľko systém elektronických formulárov SP bude naďalej podporovať aj pôvodné XML schémy

25.10.2013

 • DPH - úprava prepočtu Dph pri dovoze z tretích krajín s možnosťou prepočtu koeficientom
 • Systém - drobné úpravy, ktoré boli vykonané v priebehu posledných mesiacov

13.08.2013

 • Mzdy - úprava tlačív pre SP a ZP pre dohodárov s nepravidelným príjmom

06.08.2013

 • Mzdy - zmena daňového bonusu od 01.07.2013 - daňový bonus sa mení na hodnotu 21,41 €
  v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Zákonné sadzby = máte možnosť nastavenia užívateľských sadzieb systémovými nastaveniami - cez tlačítko [Systémové sadzby], resp. cez tlačítko [Zmena od] si sami upravte kód 041

22.04.2013

 • Mzdy - drobné úpravy týkajúce sa Ročného hlásenia
  pri korekcii daňového bonusu môže nastať aj korekcia počtu detí a počtu mesiacov v prílohe časť V. do činnosti Ročné zúčtovanie dane som doplnil okrem korekcie daň.bonusu aj korekciu počtu detí a mesiacov, je ale potrebné zadať len korekciu, teda rozdiel oproti údajom zo mzdovej agendy

15.04.2013

 • Mzdy - drobné úpravy týkajúce sa výkazov
  - Výkazy ZP - úprava ohľadom súpisného a orientačného čísla
  - Ročné hlásenie - úprava v časti IV a V

26.03.2013

 • Účtovníctvo JU+PU - do zostavy pre Oznamovaciu povinnosť doplnené Dič
 • Registračná pokladňa - verzia, po aktualizácii ktorej je možné potvrdenie servisnej prehliadky

24.02.2013

 • Mzdy - doplnené a odladené elektronické XML súbory pre
  - Ročné hlásenie 2012
  - Súvahy a Výkaz ziskov a strát
 • Jednoduché účtovníctvo - úprava výkazov pre neziskové organizácie pre rok 2012

11.02.2013

 • Mzdy - úprava
  - vzhľadom k tomu, že môže dôjsť k rozdielu medzi započítateľnými dňami do SP a ZP u dohodárov, urobil som úpravu; pri zadávaní mzdy pre dohodárov je, okrem polí pre mzdu a odpracované dni a hodiny, nové pole "ZPdni" (vo formulári je doplnené aj tlačítko [? ZPdni] s infom), ak sa rozsah dní pre ZP zhoduje s dňami do SP, teda podľa zadaného rozsahu [od-do] v mzdových údajoch, je potrebné nechať v poli "ZPdni=0", ak je počet dní rozdielný, zadajte potrebný počet dní
 • Jednoduché účtovníctvo - oprava elektronického XML súboru pre DPFO-B
  - ako som minule uvádzal, elektronické XML súbory pre eDane mám pripravené, ale vzhľadom na to, že ešte nie sú zverejnené v eDane, nemám ich 100% odladené;
  a práve v prípade DPFO-B došlo k tomu, že už je zverejnená možnosť v eDane a zistil som nejaké chyby, ktoré som v tejto verzii opravil, systém eDane totiž vyžaduje všetky polia, aj tie, ktoré nie sú vyplnené, takže som musel rozšíriť aj odpovedajúci súbor;
  tí z Vás , ktorí ste už urobili výpočet DPFO, budete ho musieť zopakovať, teda ak pri výpočte DP príde systémová otázka, či sa vrátiť k pôvodnému (už uloženému) súboru, odpovedajte [Nie] a nanovo načítajte dáta z Peňažného denníka, prejdite všetkými oddielmi a potvrďte prepočty
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

05.02.2013

 • Mzdy - doplnenie výpočtu miezd za rok 2013 pre dohodárov s NP (nepravidelným príjmom)
  Je potrebné, aby ste vždy správne zadefinovali zamestnancov (dohodárov) s NP, každá takáto dohoda musí mať presne stanovený rozsah "Dátum_od" až "Dátum_do". Pri zadaní mzdy za obdobie, ktoré je nižšie ako "Dátum_do" bude vypočítaná mzda, odvod do ZP a daň z príjmu. Pri zadaní mzdy za obdobie zhodné s "Dátum_do", bude okrem výpočtu odvodov do ZP a dane z príjmu vypočítaný aj odvod do SP a to spôsobom, že súčet miezd za všetky obdobia spadajúce do "Dátum_od" až "Dátum_do" sa delí počtom mesiacov z rozsahu "Dátum_od" až "Dátum_do", pre každý mesiac takto vznikne samostatný VZ pre nemocenské a dôchodkové poistenie (v závislosti od toho, aký druh poistenia sa vzťahuje na daný typ zamestnanca), zohľadní sa maximálny VZ, resp. čiastka, ktorá nepodlieha odvodom u DoBPŠ a vykoná sa súčet všetkých odvodov pre SP. Takýto zamestnanec potom nevstupuje do Mesačného výkazu poistného, ale do Výkaz-u poistného, určeného pre nepravidelné príjmy. Po výpočte bude v činnosti "Mzdové údaje" u daného zamestnanca táto dohoda uzatvorená - príznak "A" v poli "NPuz" a nebude možné v nej už vykonať nijaké úpravy.

  Poznámka:
  Je potrebné si uvedomiť, že nepravidelný príjem prináša so sebou viacero nevýhod, je totiž potrebné presne odsledovať a evidovať rozsah platnosti takejto dohody, prihlasovať a odhlasovať zamestnancov v ZP, v mesiacoch kedy je príjem a nie je to posledný mesiac dohody, teda nie je odvod do SP, je daň z príjmu vyššia, nakoľko sa daňový základ neponíži o odvody do SP; ak sa takáto dohoda uzavrie do konca roka, bude rozdiel dane upravený v ročnom zúčtovaní dane, problém v prehľadnosti sa zvyšuje, ak takáto dohoda bude dlhodobo neukončená, čo momentálny zákon nezakazuje. Našiel som aj nejadnoznačné vyjadrenia k zúčtovaniu miezd pri NP. Napr. na mnohých fórach sa uvádza, že počas platnosti takejto dohody sa mzda vypláca len zálohovo a až pri uzatvorení dohody sa vypočíta mzda, odovody a daň z príjmu s čím som sa ja veľmi neztotožňoval. Oslovil som preto s dotazom Ing. Jozefa Mihála, ktorý mi potvrdil môj spôsob výpočtu.
  Záver: doporučujem Vám, v čo najväčšej miere vyhnúť sa dohodám s NP, hlavne tým, ktoré majú dlhodobý rozsah. Osobne si myslím, že sa zákon v tejto časti bude čoskoro meniť.
 • Poznámka: Nie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip= ak ste ich spustili pri aktualizácii Update z 01.02.2013

04.02.2013

 • Mzdy - drobné úpravy k Update z 01.02.2013

01.02.2013

 • Mzdy - výpočet miezd za rok 2013
  - Upozornenie: zatiaľ je možné počítať mzdy v plnom rozsahu pre zamestnancov, ale u dohodárov len pre tých, ktorí sú evidovaný v pracovnom pomere "PP", teda na pravidelný príjem. Vo výpočtoch sú zohľadnené nové zmeny, išlo v prevažnej miere o dohodárov, je teda potrebné, aby ste ich mali zaradených na správnych kódoch, hlavne čo sa týka odvodovej povinnosti (nové kódy odvodovej povinnosti 3_1 až 3_6), sú tam zohľadnené výnimky pri DoBPŠ (BP študentov). Prekontrolujte si súbor zákonných sadzieb, resp. si ho natiahnite z priloženého súboru "systémových zákonných sadzieb", nastavte si kalendár a skontrolujte tabuľku pre daň, kde došlo tiež k zmene (príjmy nad 2866.82 € sú zdaňované 25% sadzbou).
  Momentálne pracujem na výpočte pre dohodárov v pracovnom pomere "NP", teda na nepravidelný príjem. Predpokladám, že toto doplnenie bude prístupné v pondelok.
  Vzhľadom na veľký rozsah zmien výpočtov je možné, že som mohol urobiť aj nejakú chybu. Preto Vás chcem poprosiť, aby ste po výpočte skontrolovali všetky výstupy a ak budete mať nejaké pochybnosti a nejasnosti, čím skôr ma o tom informujte, aby som celý výpočet čo najskôr aktualizoval.

  - zo súboru "Kódy odchyliek" som vyradil odchýlku "77 - DVP popri plnom PP", predpokladám, že ste ju ani nepoužívali, akonáhle s niekým uzatvoríte Dohodu (DVP, DPC) je nutné daného zamestnanca evidovať nanovo pod novým osobným číslom. Upozorňujem, že dobudúcna, ak budete používať dohodárov s "NP", bude nutné každú takúto dohodu evidovať ako nový prac.vzťah a teda aj ako nové osobné číslo.
  - doplnil som nový kód pre Evidenčný stav "7 - neplatne skončený prac.vzťah", teda napr. ak sa niekomu po rokoch vypláca mzda z dôvodu rozhodnutia súdu o neplatne ukončenom prac.pomere
  - doplnil som (vrátil som pôvodný) kód "059" v zákonných sadzbách - maximálny denný VZ pri náhrade za dočasnú PN (ten sa znova vracia z dôvodu zvýšenia max.VZ pre odvod nemocenského poistenia na 5 násobok, a denný VZ ostáva ako 1,5 násobok všeobecného VZ ...)
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

19.01.2013

 • Mzdy - ďalšie doplnenie
  - ročné hlásenie - výpočet a tlač formulárov, vytvorená tvorba elektronického XML súboru
  Poznámka: elektronický xml súbor je formálne správny, nie je ale odskúšaný, nakoľko ešte nie je sprístupnený na eDane
 • Jednoduché účtovníctvo - ďalšie doplnenie
  - daň z príjmu FO - typ B - nový výpočet, nové formuláre, možnosť elektronického xml súboru
  Poznámka: elektronický xml súbor je formálne správny, nie je ale odskúšaný, nakoľko ešte nie je sprístupnený na eDane
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

12.01.2013

 • Mzdy - ďalšie doplnenie
  - oprava RLFO v časti "Odhláška dohodára", na základe nových zistení sa pri odhláške dohodára neuvádza "Dátum vzniku poistenia", len "Dátum vzniku PV"

  - ročné zúčtovanie dane za rok 2012, nové tlačivo a daň.priznanie FO - typ A

  - ročné hlásenie je zatiaľ dotiahnuté len do bodu sumarizácie 2.strany do ročného sumáru, (formuláre a elektronický xml súbor dotiahnem, keď ich zverejní DR a sprístupnia eDane), môžete si zatiaľ aspoň skontrolovať, či nemáte porušené náväznosti v mesačných prehľadoch;
  len pre zaujímavosť, nakoľko som už videl formulár, budú aj prílohy o zamestnancoch, 3.strany sú určené pre zamestnancov, ktorým ste nevykonali RZD a obsahujú podobné údaje ako v minulosti, a navyše sú 4.strany pre zamestnancov, ktorým ste vykonali RZD a obsahujú podobné údaje ako tlačivo pre RZD
 • Jednoduché účtovníctvo - !!! POZOR !!! - podstatné zmeny
  - z dôvodu opatrenia MF sa mení členenie príjmov a výdavkov, z tohoto dôvodu sú pre pohyby od roku 2013 vytvorené nové súbory pre druhy príjmov a výdavkov - viď. členenie
  v = Kontrolné súbory - Druhy pohybov = je rozvetvené členenie na súbory do roku 2012 a od roku 2013 a s nimi systém pracuje podľa toho, v akom účtovnom období evidujete pohyby; máte možnosť nanovo si vytvoriť súbory pre pohyby od roku 2013 (systém ponúkne tabuľky so základným členením), resp. cez činnosť [Prevod z 2012] máte možnosť natiahnúť si pôvodné súbory, v ktorých ale musíte upraviť príznak "Pz" podľa nového členenia;
  poznámka: ak ste už niektorí účtovali v JU v roku 2013, je nutné pri týchto pohyboch opraviť v časti = Jednoduché účtovníctvo - Oprava príjmov a výdavkov = "Druh pohybu:"

  - nové Výkazy "o príjmoch a výdavkoch" a "o majetku a záväzkoch" aj s možnosťou vytvorenia elektronických xml súborov (upozorňujem na nutnosť doplnenia kódu SK-NACE aj pre jednoduché účtovníctvo v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje pre Dph a Daňové tlačivá =);
  upozorňujem, že eDane ešte neponúkajú možnosť odoslania týchto výkazov pre rok 2012

  - daň z príjmu FO - typ B - nový výpočet, nové formuláre, možnosť elektronického xml súboru (elektronický xml súbor ešte nie je 100% odladený, nakoľko DR ešte nedalo podklady pre tvorbu a ešte nie je zverejnené ani v eDane), t.z. že ak to použijete už teraz, je nutné podanie na DÚ osobne alebo poštou, čo platí aj pre Výkazy
 • Sklad - drobné úpravy
  - drobné úpravy po zistení chybičiek z minulej verzie
  - drobné úpravy na základe požiadaviek niektorých z Vás
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= a Update formulárov =sea_wbmp.zip=

29.12.2012

 • Mzdy
  Upozornenie - vzhľadom na skutočnosť, že Sociálna poisťovňa zvýšila stupeň kontroly Vami zasielanych údajov v XML súboroch, môže sa častejšie stať že pri odosielaní dávky na stránke SP Vám systém vypíše chyby. Aby ste pochopili, akú chybu máte je potrebné sledovať riadok ZLA-HODNOTA a to čo je v apostrofoch za textom "Hodnota elementu" (iným hláseniam nemusíte rozumieť), napríklad pri fyzickej osobe - je už potrebné zadávať rodné číslo majiteľa firmy a jeho meno a priezvisko, čo doteraz nebolo nutné, sú nové pravidlá pre súpisne a evidenčné číslo v adrese aj firmy aj zamestnanca, kde súpisné číslo musia byť len číslice (maximálne 5číslic) a orientačné číslo môže obsahovať aj pomlčky a lomítka, ale môže mať max. dĺžku 5 znakov a pod. detailov bude viac, takže v začiatkoch Vás Sociálna poisťovňa cez tieto chybové hlásenia "donúti" urobiť si poriadok vo Vašej personálnej evidencii.

  Vzhľadom na túto skutočnosť som v tejto verzii urobil doplňujúce kontroly už pri tvorbe RL.

26.12.2012

 • Poznámka - v priebehu 1 až 2 týždňov budem častejšie robiť úpravy o nové tlačivá, nakoľko DÚ a SP zverejnili nové tlačivá za rok 2012 a pre rok 2013 znova na poslednú chvíľu a niektoré ešte ani nie sú dostupné. Z tohoto dôvodu nie je nutné spracovať tento Update u tých, ktorí ešte nutne nepotrebujete aktualizované úpravy.
 • Mzdy
  Upozornenie - vzhľadom na rozsiahlu zmenu systému výstupov pre Sociálnu poisťovňu som do systému musel zapracovať nový systém označovania typu zamestnanca, ktoré je potrebné používať od roku 2013, či už pri elektronickej komunikácii, alebo pri tlačivách, preto bude dobré, ak si túto tabuľku vytlačíte a budete s ňou pracovať pri evidencii zamestnancov. Podstatná zmena sa týka zamestnancov pracujúcich na dohody. Pri prvom spustení činnosti "Evidencia zamestnancov" po tomto Update Vás systém upozorní na potrebu nastavenia nových kódov zamestnancov, preto je potrebné dobre si prečítať túto informáciu a potvrdiť [Áno], t.z. že chcete, aby Vám systém nastavil automaticky nové kódy. Tiež tam dostanete upozornenie ohľadom "dohodárov", ktorých je potrebné nanovo prihlásiť do SP pod novými kódmi do 31.01.2013, nie je potrebné ich odhlasovať, len nanovo prihlásiť.

  Nezabudnite na nastavenie Zákonných sadzieb platných od 01.01.2013, ktoré si môžete (v tejto verzii musíte) stiahnúť zo systémových nastavení. Podstatnou zmenou je doplnenie dvoch nových parametrov jedná sa o príjem, ktorý sa viaže na DoBPŠ, a ktorý nepodlieha odvodom pre prípady, ak študent dá prehlásenie, že si túto čiastku uplatňuje u Vás
  071 - pre študentov do 18 rokov (momentálna čiastka 66,-€)
  072 - pre študentov od 18 do 26 rokov (momentálna čiastka 155,-€)
  Ďalej sú tam upravené čiastky maximálnych odvodov do všetkých poisťovní, minimálna mzda a čiastka nepodliehajúca dani.

  - potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2012
  - ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a nové tlačivo (nie je ešte doplnené daň.priznanie typ A)
  - nové tlačivá a elektronické súbory pre registráciu v SP a ZP (pre prihlasovanie, odhlasovanie a zmeny je potrebné po 27.12.2012 použiť už novú verziu elektronickej komunikácie so SP)
 • Sklad - viceré zmeny v evidovaní položiek
  - automatické prideľovanie JKPOV (kódu položky), parametricky v činnosti =Kontrolné súbory-Implicitné nastavenie-Sklad= je možné zadať parameter v poli "ČísloJkpov", ktorý má 3 významové znaky XYZ kde:
  X - [A]-Jkpov sa pridelí automaticky / [P]-Jkpov sa pridelí po potvrdení tlačítka [<=]
  Y - dĺžka (počet číslic) Jkpov v rozsahu 3-9
  Z - číslo (prvá číslica), ktorým má Jkpov začínať

  - vytvorenie duplikátu skladovej karty - tlačítko [(kópia)] vpravo od tlačítka [Nová položka], t.z. ak ste nastavení na nejakej položke a potvrdíte toto tlačítko, systém Vám obsahovo vytvorí rovnaký obsah pre novú položku, len zmeníte JKPOV kód položky

  - rozšírenie názvu o nových 50znakov, ide o možnosť rozšírenia informácií o položke pre Fakturáciu, v inej činnosti sa toto rozšírenie názvu neprejaví

  - v evidencii skladových položiek je nový parameter "Pozn:" poznámka; doteraz bolo možné tento parameter evidovať len v GRID tabuľke v poslednom stĺpci "Zl", keďže ste mnohí o tejto možnosti nevedeli, doplnil som to do formuláru evidencie položky, dôležitým parametrom z možností výberu je "N" - položka je evidovaná ako neskladová, t.z. že je ponúkaná vo fakturácii, v predaji a výdaji zo skladu, ale nie je na nej evidovaný stav zásob a nevzťahuje sa na ňu ani kontrola náväznosti, napr. je to výhodné pri fakturácii poštovného, cestovných nákladov a pod., čo sa doteraz dalo cez činnosť "Voľné položky", ale takto bude možné sledovať obrat na tejto "položke", nakoľko jej pohyby sa premietnu v prehľadoch "Výdaj zo skladu", len sa nepremietnu do stavu zásob

 • Systém - drobné (kozmetické) úpravy, skôr zamerané na konkrétne požiadavky niektorých klientov, ak sa nejedná o "s Vami dohodnuté úpravy", môžete, ale nemusíte aktualizovať
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

01.12.2012

 • Majetok
  - úprava výpočtu daňových odpisov platná od roku 2012
 • Fakturácia - možnosť tvorby cudzojazyčných popisov v tlačive faktúry
  - k tomu je potrebné upraviť parameter "Language" v činnosti = Implicitné nastavenia - Odberateľské faktúry = na hodnotu "A"
  - v činnosti = Kontrolné súbory - Prac.súbory pre fakturáciu = je nová možnosť =Cudzojazyčné faktúry= tu je možné upraviť si popisy pre slovenské popisy a vytvoriť 3 cudzojazyčné popisy
  - pred tlačou faktúr je potom možné zvoliť si jazyk pre konkrétnu tlač
 • - doplnenie možnosti tlače faktúr vytvorených vo verzii DOS priamo z programu SEA_Win
 • - doplnenie príznaku pre možnosť zrušenia spodnej čiary faktúry pre prípady, ak pre tlač faktúr používate nejaké špeciálne tlačivá, napr. s predtlačenou pokladničnou poukážkou v dolnej časti papiera
 • Sklad - doplnenie možnosti uloženie/načítania obsahu ponukových cenníkov
 • Jednoduché účtovníctvo - úprava kontroly prerozdelenia Dph medzi Peňažným denníkom a Faktúrami s novými možnosťami výberu
 • Registračná pokladňa - možnosť zvýšenie rýchlosti čítania z fiskálnej tlačiarne pri tvorbe elektronického žurnálu a intervalovej uzávierky
 • Systém - viacero drobných (kozmetických) úpravy, ktoré vyšli z Vašich požiadaviek, či už v prehľadoch alebo kontrolách ...
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

20.09.2012 - úpravy iba v Beta verzii (kto z Vás si to nainštaluje a zistí nejaké chyby, informujte ma)

 • Mzdy
  - úprava systémového súboru "Zákonné sadzby" - od 01.10.2012 platí nová hodnota SDS II.pilier 4%
  - rozšírenie v evidencii zamestnancov o štátnu príslušnosť a štát výkonu práce a náväzná úprava v tlačivách registrácie na SP
 • Systém - drobné (kozmetické) úpravy, skôr zamerané na konkrétne požiadavky niektorých klientov, ak sa nejedná o "s Vami dohodnuté úpravy", môžete, ale nemusíte aktualizovať
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

31.07.2012

 • Mzdy - úprava systémového súboru "Zákonné sadzby" - od 01.07.2012 platí nová hodnota daňového bonusu 21,03 €
  je potrebné pred výpočtom miezd za mesiac 07/2012 nastaviť jej hodnotu (kód 041) tlačítkom [Zmena od], resp. použiť činnosť [Systémové sadzby] a potvrdiť prepis Vášho nastavenia "Systémovými hodnotami"

07.06.2012

 • Mzdy - úprava výkazu pre Zdravotné poisťovne
  urobil som ešte jednu úpravu vo výkaze pre účely ročného zúčtovania, nakoľko z Vašich telefonátov som zistil, že niektorí evidujete nanovo prijatých zamestnancov pod novým osobným číslom (systém dovolí aj pod tým istým, len je potrebné dobre nastaviť mzdové údaje), čo robilo malé problémy vo výkaze, keď ste takýto stav museli ručne korigovať cez tlačítko [Súbor]. Touto úpravou je zabezpečené, že obdobia zamestnanie od-do spojím na základe rodného čísla aj z dvoch rôznych osobných čísel. Čakám na Vaše reakcie a keď budem mať istotu, že je to v poriadku, dám to do ostrej verzi
 • Fakturácia - úpravy
  - doplnil som nový tvar faktúry (rozpis položiek na faktúre), kedy je tlačená jednotková cena bez Dph a Spolu bez Dph a súčasne jednotková cena s Dph a Spolu s Dph, čo je vhodné pri fakturácii fyzickým osobám;
  k tomu je potrebné upraviť parameter "Tvar_faktúry" v činnosti =Implicitné nastavenia= na hodnotu "3"
  - v činnosti vystavovania faktúr som doterajšiu činnosť [???] nahradil činnosťou [možnosti] a pôvodné funkcie som rozšíril o možnosti priamo v konkrétnej faktúre upraviť niektoré parametre, ktoré bolo doteraz možné upraviť len v činnosti =Implicitné nastavenia=, ako počet desatinných miest v poli množstvo a cena, typ zadávanej predajnej ceny (bez Dph/s Dph), a tvar faktúry (_/2/3)
 • Registračná pokladňa - drobné úpravy, napr. pri mesačnej uzávierke systém nenastavil meno súboru pre archiváciu el.žurnálu a tiež na začiatku mesiaca systém hlásil chybu, ak ste začali mesiac činnosťou Hotovosť-Vklady-Výbery, bolo potrebné začať činnosťou predaj a iné drobnosti

14.05.2012

 • Mzdy - úprava výkazov pre Zdravotné poisťovne
  Nakoľko v mesačných výkazoch a aj vo výkaze pre účely ročného zúčtovania majú byť do počtu dní v mesiaci zahrnuté aj dni PN (práceneschopnosť) a MD (materská dovolenka), upravil som vo výkazoch (tlačivá a elektronické výkazy) tieto údaje.
 • Registračná pokladňa - synchronizácia dátumu a času medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou
  Nakoľko fiskálna tlačiareň neprechádza automaticky na letný/zimný čas, je potrebne vykonať synchronizáciu v činnosti =Ragistračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokladničného dokladu= potvrdiť [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv" a potvrdiť činnosť [Dátum a čas (PC => FisBox)]

30.04.2012

 • Mzdy - úpravy
  - štatistiky ISCP - doplnenie o nové údaje /skisco08 - kód prac.činnosti/pracovná pozícia/postihnutie/odbor vzdelania/
  a nová hodnota pre údaj /miesto/;
  doplnil som tu možnosť uloženia poslednej štatistiky a následného importu dát do novej štatistiky;

  - mesačný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti a odvedených preddavkoch ...
  nakoľko som zistil, že nie všetci reálne odvádzajú vypočítanú sumu daňovej povinnosti, v časti [prehľad (potvrdenie) údajov 2.strany] som doplnil možnosť úpravy riadku 8 "Odvedené:", ak neodvádzate žiadnu sumu, pred potvrdením [Spracovanie] vymažte "Dátum odvodu:";

 • Registračná pokladňa - nakoľko v činnosti Predaj v časti [Import DL] mohlo pri nepredvídaných klikoch dôjsť k zmene charakteru pokladničného bloku z "Predaj" na "Úhrada faktúr", touto úpravou som zamedzil možnej chybe;

12.04.2012

 • DPH - úprava elektronického XML výkazu podľa posledných úprav v "EZU" systéme (v systéme "eDane" nebol problém)
 • Odberateľské faktúry - pre Export/Import odberateľských faktúr medzi systémom Fakturácia a Účtovníctvo som doplnil parametre pre možnosť zadania rozsahu exportovaných faktúr v rozsahu dokladov "od-do", resp. od zadaného roku. Viď nové tlačítko [nastavenie parametrov pre import] v činnosti =Import faktúr z odbytu=
 • Výkazy - pre všetky výkazy (tlačené aj elektronické) som zjednotil vstup názvu firmy:
  - pre daňové tlačivá zo súboru v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje DPH (daň.tlačivá) =, kde som rozšíril aj priestor pre sídlo a adresu firmy
  - pre výkazy do Soc.poisťovne a Zdr.poisťovní zo súboru v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Užívateľské kontrolné súbory - Parametre =, kde je už možné zmeniť (upraviť, predĺžiť) názov firmy, ten sa doteraz bral zo systémového nastavenia
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre činnosť Import odberatľských faktúr, pre zmeny v úprave "Výkazy" postačuje spustiť uvedené činnosti nastavenia

27.03.2012

 • Mzdy - úprava Ročného hlásenia - oprava počtu zamestnancov s vyplatenou zamestnaneckou prémiou, v V.časti (kde sú všetci zamestnanci) je zam.prémia z roku 2010 (vyplatená v roku 2011), na 1.strane tlačiva som omylom uviedol počet zamestnancov z roku 2011, podobne aj v kontrolnej zostave.
 • Systém - drobné (kozmetické) úpravy, skôr zamerané na konkrétne požiadavky niektorých klientov, ak sa nejedná o "s Vami dohodnuté úpravy", môžete, ale nemusíte aktualizovať

01.03.2012

 • Systém - drobné (kozmetické) úpravy, skôr zamerané na konkrétne požiadavky niektorých klientov, ak sa nejedná o "s Vami dohodnuté úpravy", môžete, ale nemusíte aktualizovať

20.02.2012

 • Mzdy - úprava chyby v Elektronickom výkaze mesačného prehľadu o príjmoch a o preddavkoch ... a v DPFO typ A
  - systém eDane, resp. EZU hlásil pri importe XML súboru chybu formátu dátumu v prípade, ak sa odvod dane = 0, ja som použil ako prázdny formát dátumu " . . ", správne má byť nevyplnený údaj.
  - odstránil som chybu riadku 42 - základ dane pre uplatnenie zamestnaneckej prémie - nakoľko som urobil textovú chybu v FDF súbore, v PDF tlačive to malo za následok hodnotu 0 v danom riadku.

17.02.2012

 • Mzdy - do činnosti - Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania - som doplnil možnosť úpravy spracovaného súboru
  Na základe telefonátov niektorých z Vás som zistil, že nie všetci ste viedli dobre evidenciu [Mzdové údaje] a z tohto dôvodu nie je dobre vyplnený výstupný súbor pre elektronický výkaz. Preto som doplnil do činnosti novú možnosť [Súbor], kde je možné Vami upraviť polia týkajúce sa obdobia trvania zamestnania od-do.

13.02.2012

 • Mzdy - do činnosti - Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania - som doplnil aj možnosť tlače zostavy s popisom, čo obsahuje elektronický výkaz
 • Dodávateľské faktúry - úprava pre organizácie, ktoré sú povinné zverejňovať údaje o dodávateľských faktúrach za tovar, služby a práce
  - pri evidencii DF je potrebné zadať aj údaje do poľa "Predmet" (38 znakov) a za oddeľovačom aj o "čísle objednávky" (12 znakov)
  - v činnosti "Súbor faktúr - Prezeranie súboru" ja potrebné zadať [Filter], zadať požadované obdobie a zaškrtnúť pole "Zverejňovanie faktúr", potvrdiť [Vykonaj] a tlačiť zostavu [Zostava (zverejňovanie)]
  - činnosť som pripravil pre firmy, o ktorých viem, že sú zriadené mestskými alebo obecnými úradmi, ak by ste aj iní mali o to záujem, upozornite ma na to

09.02.2012

 • Mzdy - úpravy zistených chýb
  - Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania - úprava v stĺpci celkový príjem
  - Ročné hlásenie za rok 2011 - úprava označenia RZD v časti V - omylom som neoznačil tých, ktorým bolo urobené RZD, ale ktorých nedoplatok voči DÚ bol nižší ako 3,32 € a teda ktorým nebola zadaná odchýlka 21

05.02.2012

 • Mzdy - doplnené nové tlačivá a výpočty
  - Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania - Výkaz (tlačivo) a Elektronický výkaz.
  Výkaz (tlačivo) je možné, podobne ako pri mesačnom výkaze, použiť len v prípade, že celkový počet zamestnancov je max. 2.
  Elektronický výkaz - výstupný txt súbor s menom dávky N5802011 v zmysle pokynov UDZS. Chcem upozorniť, že meno súboru, podobne ako pri mesačnom výkaze, je rovnaké pre všetky poisťovne (nerozumiem, prečo UDZS nedefinoval v názve dávky aj kód ZP), preto je potrebné, aby ste si ho uložili do iných priečinkov.

02.02.2012

 • Systém - úpravy drobných nedostatkov

  - Mzdy - mesačný prehľad o príjmoch a o preddavkoch ... ako som písal 31.01.2012, že ešte nemôžem dať 100% záruku za tento výkaz, tak v ňom bola jedna chyba v tlačive a niektoré nedostatky v elektronickom výkaze; vďaka jednému externému pracovníkovi DR SR, ktorý mi dopredu zasiela PDF tlačivá a ktorý mi otestoval XML elektronický výkaz, odstránil som drobné nedostatky (DR totiž dodnes nezverejnilo možnosť podávať mesačný prehľad 2012 elektronicky, takže tam sa to nedá otestovať), takže teraz zaň dávam 100% záruku.

  - DPH - upravil som znamienko (+/-) riadku R28
  MF zverejnilo pokyn kliknite tu pre vypĺňanie nového tlačiva DP k Dph, čo sa týka riadku R28, kde sú uvádzané opravy dane na vstupe (dobropisy/ťarchopisy), z čoho vyplýva, že (-)mínusový dobropis bude na riadku R28 uvedený ako +, t.z. zvyšuje sa hodnota vašej daňovej povinnosti, a teda celý prepočet DPH je daný vzorcom:
  R31(resp.R32) = R19 - R20 - R21 + R27 + R28 - R29 - R30 (v závislosti, či výsledkom bude daňová povinnosť, alebo odpočet dane).

  - Mzdy - chcem Vás týmto informovať, že momentálne pracujem na výkaze (v tlačovej aj elektronickej forme) "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného", ktoré je potrebné podať do 28.02.2012 a predpokladám, že to ukončím do konca tohto týždňa.

31.01.2012

 • Mzdy - doplnené nové tlačivá a výpočty
  - mesačný prehľad o príjmoch a o preddavkoch ... PDF formulár a potvrdenie
  - mesačný prehľad o príjmoch a o preddavkoch ... Elektronický výkaz (nakoľko DR ešte nesprístupnilo tento výkaz ani v systéme EZU ani v systéme eDane, z tohto dôvodu ešte nemôžem dať 100% záruku, aj keď z môjho pohľadu je el. XML súbor správny, keď bude niekto z Vás mať skúsenosti s importom tohto XML súboru, dajte mi vedieť)
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= a aktualizácie formulárov sea_wbmp.zip

24.01.2012

 • Mzdy - doplnené nové tlačivá a výpočty
  - potvrdenie o príjmoch za rok 2011
  - ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2011 - tlačivo RZ - tlačivo DPFO-typA
  - ročné hlásenie za rok 2011
 • DPH
  - v časti = Súbor DP = [Formulár] je doplnená informácia o čísle účtu a variabilnom symbole pre úhradu, možnosť tlače prevodného príkazu a elektronický výkaz
  - nový parameter = Základné údaje DPH = ak chcete používať 0% sadzbu Dph, musíte nastaviť príznak na hodnotu "A"
  - výpočet, tlačivo, elektronický výkaz a zaúčtovanie Dph pre rok 2012 Upozornenie: na základe nového tlačiva je znova nutné
  (podobne ako v rokoch 2005-2007) evidovať dobropisy a ťarchopisy cez na to určenú činnosť - viď riadky 26 a 27 pre výstup a riadok 28 pre vstup v tlačive DPHv12
 • Financie - nový parameter v = Implicitné nastavenia - Financie = "Vs" (variabilný symbol), ak Vs="A", potom pri evidencii bankových výpisov, po zadaní variabilného symbolu, systém hľadá odpovedajúcu faktúru (odberateľskú/dodávateľskú) a ak ju nájde priradí čiastku
 • Jednoduché účtovníctvo - daň z príjmov - výpočet a tlačivo pre rok 2011
 • Odberateľské faktúry - nový parameter v = Číselníky dokladov - Odberateľské faktúry = doplnené pole "Pr", pre číselník predfaktúr Pr="P", t.z. systém pri vystavovaní faktúr ponúkne len číselník, kde Pr="_" a pri vystavovaní predfaktúr číselník, kde Pr="A"
 • Registračná pokladňa - doplnenie elektronického žurnálu a intervalovej uzávierky
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= a aktualizácie formulárov sea_wbmp.zip

02.01.2012

 • Mzdy - úprava Variabilného symbolu - pre preddavok dane z príjmov zo závislej činnosti som omylom uviedol VS začínajúci 1700, v tejto verzii je úprava na 1100.

01.01.2012

 • Poznámka - v priebehu 1 až 2 týždňov budem častejšie robiť úpravy o nové tlačivá, nakoľko DÚ zverejnil tlačivá pre rok 2012 asi pred 2 týždňami. Z tohoto dôvodu nie je nutné spracovať tento Update u tých, ktorí ešte nutne nepotrebujete aktualizované úpravy.
 • Mzdy - v činnosti = Kontrolné súbory - Základné údaje Dph (daňové tlačivá) = sú doplnené polia pre zadanie Vášho čísla účtu (vo viacužívateľských verziách čísla účtu Vašich klientov), ktorý bol pridelený daňovým úradom a je tam tiež možnosť prehľadu platných predčíslí účtov. Zadajte účet, ten bude platný pre všetky operácie s daňovým úradom.
  - v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Dane (tabuľky/účty) - Odvod dane = nie je potrebné nastavovať účet ani variabilný symbol, tabuľka tu už ostáva len ako historický prehľad.
  - pri spracovaní úhrady odvodov a dane zo závislej činnosti = Mzdy - Mesačné výstupy - Úhrady = systém pridelí nastavený účet s odpovedajúcim predčíslim účtu a nastaví odpovedajúci variabilný symbol.
  - nové hodnoty pre "Systémové zákonné sadzby" - zmena min.mzdy, nezdaniteľnej časti, max.vym.základy pre ZP a SP.
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

27.12.2011

 • Registračná pokladňa - úprava zobrazovania na displeji pri prechode na nový pokladničný doklad.

18.12.2011

 • Registračná pokladňa - aktuálna verzia s doplnením činnosti o hotovostných Vkladoch a Výberoch a o sledovaní aktuálnej hotovosti.
 • Systém - v tejto verzii sú už niektoré úpravy, ktoré pripravujem pre verziu 2012, napr. elektronická forma tlačiva daňového priznania pre DPH, rozšírenie číselníka odberateľských faktúr o príznak pre predfaktúry, doplnenie príznaku vo financiách pre evidenciu bankových výpisov, keď systém po zadaní variabilného systému automaticky prednastaví čiastku z oberateľských, resp. dodávateľských faktúr a pod. Podrobnejšie informácie uvediem k 01.01.2012
  - chcem upozorniť že som týmto update-om otvoril systém pre rok 2012, t.z. že si Update môžete smelo stiahnuť, nakoľko faktúry za ročný Update poplatok Vám budú prichádzať až začiatkom januára. Systém bude dočasne zablokovaný (do zaplatenia faktúry) len pre firmy, ktoré v minulom roku uhradili ročný poplatok neskoro, až po mojich výzvach.
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

28.07.2011

 • Mzdy - úprava Výkazu preddavkov pre ZP; úprava odchýliek 81 až 84

  - nový Výkaz preddavkov pre ZP pre firmy s počtom do 2 zamestnancov vo všetkých ZP
  - nový Elektronický výkaz pre ZP pre firmy s počtom 3 a viac zamestnancov vo všetkých ZP (výkazy podané od 01.08.2011 musia obsahovať
     nový údaj o počte zamestnancov vo všetkých ZP)

  - rozšírenie možností pre špeciálne odchýlky 81 až 84
     - doteraz čiastka zadaná týmito odchýlkami vstupovala do základu pre daň z príjmu a bolo možné parametricky zadať, či vstupuje/nevstupuje
       do vym.základu pre SP a ZP
     - touto úpravou je rozšírený parameter s možnosťou zadať, či čiastka vstupuje/nevstupuje aj do základu pre daň z príjmu

26.05.2011

 • Sklad - oprava chyby, platí len pre tých, ktorí si stiahli Update medzi 23.05.2011 - 26.05.2011

11.05.2011

 • Dodávateľské faktúry - doplnenie novej funkcie pre rýchlu evidenciu často sa opakujúcich faktúr
  - v evidencii DF doplnené nové tlačítko [typ_DF]
  - po potvrdení možnosť evidencie dodávateľov, ktorých faktúry sa cyklicky a obsahovo opakujú, napr. T-com, T-mobile, Orange, internet a pod.
  - po potvrdení [Výber] budú prenesené údaje poslednej faktúry daného dodávateľa
  - možnosť zaškrtnúť polia pre:
  "dátum" - dátumy sa zvýšia o jeden mesiac oproti poslednej faktúre
  "suma" - prevezmú sa čiastky z poslednej faktúry
  "účty" - prevezmú sa účty z poslednej faktúry
 • Poznámka: Pri aktualizácii tejto verzie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

04.05.2011

 • Podvojné účtovníctvo - doplnenia a úpravy
  - Súvaha pre rok 2011 ( nutnosť Update formulárov "sea_wbmp.zip" )
  - Tlač Súvahy a Výsledovky už v PDF formulároch

  - Súvaha a Výsledovka - formuláre "NO" pre neziskové organizácie
  postup podobný, len pri činnostiach: Vytvorenie výkazu (súvaha/výsledovka), Nastavenie a Kontrola parametrov, je potrebné v "Štruktúra súboru:" vybrať [C53N1_10] pre súvahu a [C53N2_10] pre výsledovku.
  Tiež je dôležité v činnosti "Nastavenie parametrov" zadefinovať správne účty a vo výsledovke ich rozdeliť na činnosti napodliehajúce/podliehajúce dani z príjmu.
  Nutnosť Update formulárov "sea_wbmpNO.zip"
 • Poznámka: Pri aktualizácii tejto verzie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

20.04.2011

 • Pokladňa - len pre Jednoduché účtovníctvo
  - pre evidencii PHM s prerozdelením 80% (náklad) - 20% (neovplyvňuje náklad), možnosť automatizovaného prerozdelenia čiastky - 20% do 0% sadzby Dph - 80% do 20% sadzby s prerozdelením bez Dph / Dph, po zadaní čiastky sa zobrazí nové tlačítko [Phm80%]
  - v = Kontrolné súbory - Impl.nastavenia - Financie = si nastavte parametre
  Phm80% = "A"
  DP-80% = "kód_výdaj_ovplyvňujúci_DP"
  DP-20% = "kód_výdaj_neovplyvňujúci_DP"
 • Reštauračný systém - podrobnejšie informácie telefonicky
  - doplnená možnosť zliav
  - upravený systém "Menu"

21.03.2011

 • Mzdy - nová odchýlka "43" - vrátenie odvodov
  - nakoľko je stále viac prípadov vrátenia odvodov cez úrad práce, upustil som od nutnosti používania špecifických odchýliek "81"-"84" pre tento účel a vytvoril som pre to samostatnú odchýlku pod kódom "43" (v súbore C60VYP je pre tieto čiastky vytvorené nové pole "vratodv").
  Zadaná čiastka:
  - nevstupuje do hrubej mzdy,
  - vstupuje do daňového základu,
  - vstupuje do VZ pre ZP, nevstupuje do VZ pre SP.
 • Poznámka_1: Aktualizujte si Parametre pre zaúčtovanie miezd v prípade, že použijete novovytvorenú odchýlku, názov premennej "vratodv" je potrebné doplniť do polí Pole_1 až Pole_5
 • Poznámka_2: Pri aktualizácii tejto verzie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

07.03.2011

 • Mzdy - nové výkazy Výkaz poistného (+ príloha) do SP
  - doplnil som poslednú etapu zmien týkajúcu sa miezd - Spracovanie a Výkazy pri nepravidelnom príjme a príjme po ukončení poistenia (pracovného pomeru).
  - SP tu urobila jednú podstatnú zmenu (z tohto dôvodu je potrebný aj Update formulárov) a zmenila termíny v tlačive z "príjmy vyplatené v mesiaci" na "príjmy zúčtované v mesiaci", teda napr:

  - Nepravidelný príjem - príjem je zúčtovaný (vo výplatnej páske) v 04/2011 a vyplatený v 05/2011, výpočet odvodov a výkazy budú spracované za 04/2011, pričom vymeriavací základ VZ pre dôchodkové poistenie sa rozpočíta rovnakým pomerom z celkového príjmu na mesiace 01/2011, 02/2011 a 03/2011 a vypočítajú sa odvody, teda pre rozpočítanie VZ sa nepočíta mesiac zúčtovania príjmu.
  Výkaz je potom potrebné podať do 8. nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola čiastka vyplatená, teda v uvedenom príklade do 08.06.2011.
  Ak by nastal prípad, že v priebehu roka bude zúčtovaný ďalší príjem, bude sa postupovať rovnako, teda príjem sa do VZ rozpočíta pomerne do mesiacov od 01/2011 až po mesiac predchádzajúci zúčtovaniu príjmu, okrem mesiacov, za ktoré bolo poistné zaplatené z maximálneho VZ.

  - Príjem po ukončení PP - príjem (doplatené prémie, preplatená dovolenka a pod.) je zúčtovaný v 04/2011 a vyplatený v 05/2011, pričom zamestnanec ukončil pracovný pomer (a teda aj poistenie) k 28.02.2011, výpočet odvodov a výkazy budú spracované za 04/2011, pričom vymeriavací základ VZ pre nemocenské a dôchodkové poistenie sa rozpočíta rovnakým pomerom z celkového príjmu na mesiace 01/2011 a 02/2011, teda na mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku.
  Výkaz je potom potrebné podať do 8. nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola čiastka vyplatená, teda v uvedenom príklade do 08.06.2011.

  - Kde sa prejavia tieto zmeny
  - z pohľadu spracovania miezd sa zo strany Vás, ako používateľov, nemení nič, jedná sa len o "vnútornú" zmenu programu,
  - v činnosti = Mzdy - Kontrolné súbory - Servisné funkcie = je doplnený prehľad súboru C60VZ_SP, kde môžete získať prehľad o všetkých rozpočítaných VZ a vypočítaných odvodoch k zúčtovaným mzdám,
  - jediná podstatná zmena z Vášho pohľadu je v činnosti = Mzdy - Mesačné výstupy - Soc.poisťovňa - Odvody = kde po potvrdení spracovania výkazov za zadané obdobie máte možnosť prehľadu a tlače za skupiny:
       - [ PP+D ] - pravidelný príjem a dohody - tomu odpovedá Mesačný výkaz poistného
       - [ NP ] - nepravidelný príjem a príjem po ukončení prac.pomeru - tomu odpovedá Výkaz poistného
 • Poznámka_1: Kto z Vás nepotrebuje vyššie popísané úpravy, nemusí si Update spracovať
 • Poznámka_2: Pri aktualizácii tejto verzie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

18.02.2011

 • FDF/PDF formuláre - systémová zmena
  - upravil som staršie tlačivá (verzie 2010 - výkazy JU, štvrťročný Prehľad z miezd, súhrnný výkaz DPH ...) pre možnosť uloženia.
  - opravil som drobné chyby vo formulároch (Hlásenie-3.strany - chýbalo číslovanie strán).
  - zmenil som systém ukladania formulárov - nastávali totiž problémy (už dvaja z Vás mi telefonovali), ak ste zatvárali PDF formulár, systém AdobeReader dal otázku, či chcete uložiť súbor, tu mala byť Vaša odpoveď "Nie" (zabudol som na to upozorniť), nakoľko pri potvrdení "Áno" systém pozmenil obsah základného formuláru a pri tlači ďalšieho tam mohli ostať niektoré údaje z predchádzajúceho. Toto sa ale mohlo stať len vo Viacužívateľských verziách, ak ste ten istý formulár tlačili pre iného klienta. Ak chcete uložiť formulár aj s obsahom, je potrebné ísť cez záložky "Súbor - Uložiť ako...". Aby nenastali do budúcna takéto problémy, zmenil som celý systém načítavania a následného ukladania formulárov, aby nenastal problém, aj keď omylom potvrdíte "Áno" pri zatváraní PDF formulára. Možno pre laika veľa textu, nakoľko Vy nepostrehnete zmenu, ale odstránia sa možné chyby pri tlači formulárov.
  - z dôvodu, že formuláre je už možné ukladať "Súbor - Uložiť ako...", stráca význam funkcia uloženie FDF súboru, takže túto činnosť som sysémovo pre všetkých zablokoval. Ak ju potrebujete, čo by sa napr. dalo využiť pri daňových priznaniach, keď si uložíte aj FDF súbor a potom si ho viete importovať na stránke daňového úradu, kde potom môžete formulár doplniť a hodnoty, ktoré ja neponúkam, tak v činnosti "Užívateľ systému" - [ďalšie možnosti užív.nastavení] je možné túto činnosť zfunkčniť, ak nastavíte príznak na hodnotu "A".
  - z dôvodu vyššie popísaných úprav doporučujem aktualizáciu formulárov sea_wupd.zip

17.02.2011

 • Jednoduché účtovníctvo - daňové priznanie FO typ "B"
  - upravil som malú chybičku v prepočte daňového bonusu (6 x 20,00 + 6 x 20,02)
  - Upozornenie: toto sa netýka výpočtu Miezd

16.02.2011

 • Mzdy - potvrdenie pre ročné zúčtovanie ZP
  - omylom som pri spracovaní potvrdenia použil parametre výpočtov pre rok 2011, čo som v tejto verzii upravil, chyba ale mohla nastať len v prípade, ak ste použili odchýlky sociálneho fondu a nepeňažného príjmu

10.02.2011

 • Mzdy - zmena tlačiva
  - daňový úrad dnes zmenil k Hláseniu o vyúčtovaní dane... [Potvrdenie] o podaní, teda je potrebné stiahnúť si sea_wbmp.zip, programovo som nič nemenil

09.02.2011

 • Financie - úprava pri nahrávaní Baky a Pokladne
  - pri párovaní platieb s faktúrami som doplnil pole "Inf.(spárované)", kde bude hodnota už spárovaných faktúr počas nahrávania daného výpisu, resp. dokladu, čo môže byť výhodné pre evidovaní dlhých výpisov, pri platbe, ktorú párujete s viacerými faktúrami a pod.
 • Registračná pokladňa - úprava možnej chyby pri dosiahnutí dokladu 9999
  - len pre fiškálne tlačiarne FisBox - je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=
 • Drobné úpravy - úpravy na základe špecifických požiadaviek užívateľa
 • Poznámka_1: Kto z Vás nepotrebuje vyššie popísané úpravy, nemusí si Update spracovať
 • Poznámka_2: Pri aktualizácii tejto verzie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov=

02.02.2011

 • Mzdy - doplnil som ďalšie činnosti
  - Ročné zúčtovanie ZP
  - V ročnom hlásení som upravil [Zápis na médium] DÚ dnes zverejnil novú štruktúru súboru pre rok 2010
  - na základe Vašich informácii som opravil chybu v systémových zákonných sadzbách (hodinová min.mzda 001h), doplnil som nejaké kontrolné hlásenia, napr. keď spustite činnosť =Ročné hlásenie= upozorním Vás, čo musí tomuto spracovaniu predchádzať a podobné drobnosti
  - kto z Vás ešte nepotrebuje vyššie popísané úpravy, nemusí si Update zatiaľ spracovať, nakoľko v priebehu týždňa ešte možno budú nejaké úpravy
 • Poznámka_1: Nie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= ak ste ju vykonali pri Update z 01.02.2011
 • Poznámka_2: Spustením činnosti =Obnova štruktúr súborov= sa nemôže nič stať, (len ak by ste spracovávali starú verziu Update, preto je dobre nabehnúť na nový sea_update.exe, o čom píšem hore v hlavnom upozornení tejto strany), takže ju môžete smelo spustiť po každom Update. Tieto Poznámky píšem hlavne kvôli účtovným kanceláriam.

01.02.2011

 • Upozornenie
  Na základe telefonátov už z dvoch firiem som zistil, že nerobíte dôsledne činnosť =Obnova štruktúr súborov=
  V Update z 04.03.2010 bola jedna závažná systémová zmena (nový údaj ČZD-čiastkový základ dane). Činnosťou Obnova štruktúr súborov bola táto čiastka automaticky dopočítaná pre predchádzajúce mesiace (01 a 02). Ak ste ale nevykonali Obnovu štruktúr a urobili výpočet miezd za 03 (marec), systém už v marci vypočítal ČZD, ale pri ďalšej činnosti Obnovy štruktúr už túto čiastku nedopočítal. Zatiaľ som zistil túto chybu len v Multiverziách, kde ste asi najmenej dôslední, čo sa týka činnosti Obnova štruktúr. Nepodceňujte to.
  Doplnil som test. Vo vlastnom záujme si spustite činnosť =Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá=. Systém tu otestuje, či nenastal vyššie popísaný stav. Ak áno, potvrďte prepočet. Ak ste ale už predtým tlačili potvrdenia, vykonali ročné zúčtovanie dane a pod., tieto tlačivá nemuseli byť správne.
 • Mzdy - pre tých, čo si stiahli verziu pred 18:30
  - doplnil som ešte k Hláseniu o vyúčtovaní dane... [Potvrdenie] o podaní, teda je potrebné stiahnúť aj sea_wbmp.zip
 • Mzdy - verzia pre rok 2011
  - vzhľadom na rozsah popisu k úpravám si môžete popis pozrieť a vytlačiť mzdy_2011.pdf
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

24.01.2011

 • Novinka: - nové PDF formuláre je možné uložiť
  V minulosti vytvorený PDF formulár nebolo možné uložiť. V novej verzii je možné formuláre uložiť (napr. pod menom tlačiva a klienta) a poslať to ako prílohu klientovi. Je to výhodné hlavne pre účtovné kancelárie.
  Tiež po zaškrtnutí políčka [editácia] je možné pri vytvorení formulárov pre Daň z príjmu FO typ A a B upraviť tieto formuláre a následne ich upravené vytlačiť a uložiť. Táto edidácie je ale na Vaše vlastné riziko a tieto tlačivá budú označené a systém si pri vytvorení editovateľného tlačiva uloží informáciu, aby som ako autor nebol napadnutý o chybe vo výpočte. Preto Vás upozorňujem, aby ste vo vlastnom záujme nevykonávali podstatné úpravy, ale len nejaké poznámky, mená, adresy, počet príloh a pod.

 • Mzdy - doplnenie nových výpočtov a tlačív
  - Potvrdenie o príjmoch ... za rok 2010
  - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010
  - Daňové priznanie FO Typ A za rok 2010

 • Jednoduché účtovníctvo - doplnenie nových výpočtov a tlačív
  - Výpočet dane z príjmu a Daňové priznanie FO Typ B za rok 2010

 • Poznámka: Nie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= ak ste ju vykonali pri Update z 22.12.2010, resp. 12.01.2011

20.01.2011

 • Odberateľské a dodávateľské faktúry - oprava chyby
  Pri vystavení faktúry v roku 2011 (sadzba Dph 20%) a následnom odpočte zálohy, ktorá bola faktúrovaná v roku 2010 (sadzba Dph 19%), bola chyba, za ktorú sa ospravedlňujem. Faktúra bola vytvorená správne (to ste si aj všimli, ináč by ste boli telefonovali), ale zápis do výstupných dokladov Dph bol chybný. Predpokladom správneho výpočtu je správne nastavenie sadzieb Dph - Aktuálna: 20% / Predchádzajúca: 19%.
  Podobná chyba sa mohla vyskytnúť aj pri evidencii dodávateľskej faktúry a následnom odpočte zálohy, resp. vytvorení Interného dokladu Dph pri faktúre zo štátov ES.

12.01.2011

 • Mzdy - nové tlačivá pre Registračné listy
  Takže okrem novej štruktúry XML súboru pre elektronické RL sú aj nové tlačivá. Pre RL roku 2011 používajte [ Verzia 2011 ].
  Nezabodniete si stiahnúť aj nové sea_wbmp.zip.

 • Sklad - evidencia liehu platná od 01.01.2011
  V činnosti = Sklad - Stav zásob - Evidencia liehu =
  1. Je potrebné definovať všetky položky, ktoré sú súčasťou evidencie liehu [ Definovanie sortimentu ] tým, že zadáte spotr.balenie a koncentráciu v %. V reštauračných systémoch, resp. v systémoch, kde nepoužívate čiarkový EAN kód, je nutné tento doplniť v poli "EAN" a v poli "Prevádzka" doplniť miesto, kde sa daný lieh nachádza, napr. bar, kuchyňa a pod.
  2. Možnosť inventúrneho súpisu k zadanému dátumu [ Stav k 31.12. ] - nutnosť podať tento súpis do 25.01.2011.
  V reštauračných systémoch, kde sú rozlievané nápoje sa koncový stav uvádza na celé kusy nahor, t.z. ak je 1 a pol fľaše, uvedie sa stav 2 ks.
  3. Možnosť prehľadu o pohyboch za zadané obdobie [ Pohyby za obdobie ].

  V reštauračných systémoch je ale nutné, aby ste alkohol evidovali v tovarovej skupine "R" a vytvorili kalkulácie na rozlievané nápoje. Potom v bode 1. bude vaša "Mj" l-liter a ak zadáte SBL=1,00 tak to bude odpovedať aj kusom, a ak zadáte napr. SBL=0,70, tak to prepočítam na kusy, napr. na stave je 2 l-litre liehu v balení 0,7, potom výsledná suma bude:
  2 : 0,7 = 2,85 ks = 3 ks v hlásení.
  Poznámka: V reštauračných systémoch je nutné spustiť činnosť = Reštaurácia - Pracovné súbory - Tlačítka rýchlej voľby = nakoľko som zmenil systém zadávania. Teraz je už v poli "Pozícia" zadefinovaná "-" pomlčka, takže už bude jednoduchšie zadávanie, po zadaní prvých dvoch znakov čísla listu systém automaticky nastaví "-" a vy už len doplníte pozíciu 01-20. Vy ale v tomto prvotnom spustení nemusíte nič nastavovať, systém týmto spustením automaticky nastaví nový spôsob zadávania pozícií rýchlej voľby.

 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre systémy Sklad, Registračná pokladňa a Reštaurácia ak evidujú lieh
 • Poznámka: Nie je potrebné spustenie činnosti =Obnova štruktúr súborov= pre systémy PU a JU, ak ste ju vykonali pri Update z 22.12.2010

04.01.2011

 • Mzdy - nová štruktúra XML súboru pre Registračné listy
  Sociálna poisťovňa opäť prekvapila a 30.12.2011 zmenila štruktúru XML súboru. Pre RL roku 2011 používajte [ Verzia 2011 ]

01.01.2011

 • Upozornenie - nastavenie rozsahu evidovaných dokumentov a číselníkov pre rok 2011
  Nezabudnite si nastaviť v činnosti =Užívateľ systému= "Rozsah evidovaných dokumentov od: do:" pre rok 2011. V opačnom prípade Vám systém hlási upozornenie "Range 20rr-2010".
  V činnosti =Číselníky dokladov= si nastavte pomocou tlačítka [Nové obdobie] číselníky dokladov pre jednotlivé podsystémy.

 • Upozornenie - spracovanie Update pre rok 2011
  Aby ste mohli bezproblémovo pracovať v novom roku 2011, je nutné spracovať si Update. Ináč Vám systém bude hlásiť upozornenie, že pre rok 2011 nemáte prístupové práva. Systém pôjde bezproblémovo do 31.01.2011 a potom bude zablokovaný pre firmy, ktoré nebudú mať zaplatený poplatok na rok 2011.
  Faktúra pre zaplatenie poplatku na rok 2011 Vám príde v priebehu 1.týždňa 2011.

22.12.2010

 • DPH – zmena sadzby z 19 na 20% k 01.01.2011
  1. v systémoch Registračná pokladňa, Sklady je potrebné urobiť inventúru použitím činností =Predinventúrna úprava stavov= a =Spracovanie inventúry=, zaevidovať inventúrne stavy, vytlačiť zostavy a spustiť činnosť =Inventúrna úprava stavov=. Touto činnosťou sa inventúrne stavy nastavia ako počiatočné stavy pre rok 2011.
  2. zmena systémovej sadzby (pre reg.pokladne EASY-POS aj zmena sadzby pokladne) vykonáte ju v činnosti =Kontrolné súbory-Základné údaje Dph=. Zmeňte aktuálnu sadzbu Dph2 na hodnotu 20%, pritom hodnotu predchádzajúcej sadzby Dph2 nastavte na hodnotu 19%.
  3. zmena sadzby Dph pre Fiskálne tlačiarne OravaFis – v činnosti =Registračná pokladňa – Kontrolné súbory - Hlavička a Nastavenie pokladničného dokladu= a potvrďte [Nastavenia servisnej organizácie] – systém bude pýtať prístupové heslo, musíte mi zatelefonovať.
  Zmena sadzby Dph pre pokladne EURO (Elcom Prešov) musí byť vykonaná servisným technikom danej pokladne.
  4. zmena sadzby Dph pre skladové položky – zmenu vykonáte v činnosti =Sklady – Cenník tovaru(výrobkov) – Zmena sadzby Dph= a zadáte Stará sadzba: 19, Nová sadzba: 20 a potvrdíte [Zápis zmeny].
  5. prepočet predajných cien (pre tých, čo majú ako vstupnú predajnú cenu cenu s Dph) – vykonáte v tej istej činnosti, pričom si môžete zvoliť jeden z troch postupov a potvrdíte [Prepočet predajnej ceny].

  Upozornenie: Zmena Dph môže byť vykonaná až po spustení dennej a mesačnej (periodickej) uzávierky !

  Zhrnutie:
  - firmy s pokladňami EASY-POS musia spustiť činnosti 1, 2, 4 (a môžu 5)
  - firmy s fiskálnymi tlačiarňami OravaFis musia spustiť činnosti 1, 2, 3, 4 (a môžu 5)
  - firmy s fakturačným a skladovým systémom musia spustiť činnosť 1, 2, 4 (a môžu 5)
  - firmy s účtovným systémom musia spustiť činnosť 2

  Pri evidencii dodávateľských faktúr a evidencii pokladničných dokladov bude možné pre staré doklady z roku 2010 zaškrtnúť pole pre použitie starej sadzby (19%) Dph a priebežne účtovať doklady s oboma sadzbami Dph. V systéme odberateľských faktúr sa systém riadi sadzbou, nastavenou v kroku 2. Po zmene sadzby v kroku 2 ale nie je nutné ako v minulosti ukončiť činnosť programu a nanovo ho spustiť.
  Nové tlačivá budú doplnené v priebehu januára, nakoľko Daňové riaditeľstvo ešte nezverejnilo nové FDF podklady pre vytváranie PDF formulárov. Takže momentálne nie je nutný Update formulárov.

 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti =Obnova štruktúr súborov=

24.11.2010

 • Mzdy - úpravy
  - úprava zostavy "Priemerná mesačná mzda" (upozornenie: nejedná sa o výpočet mzdy, len o jeden prehľad, ktorý väčšina z Vás asi ani nepoužívala) v činnosti =Ročné výstupy a zostavy=
  - odhláška do SP - doplnené údaje zamestnanca (adresa, bydlisko ...)

02.11.2010

 • Registračná pokladňa - len pre verzie s novou fiskálnou tlačiarňou OravaFis
  - aktualizácia dátumu a času (synchronizácia FT s PC)
  Nastavenie vykonáte činnosťou = Registračná pokladňa - Kontrolné súbory - Hlavička a parametre pokladničného dokladu =
  Potvrďte [Nastavenie servisnej organizácie], tu je nutné zatelefonovať a vyžiadať si prístupové heslo, a potom potvrdiť [ Dátum a čas (synchronizácia PC a FT) ]

14.10.2010

 • Registračná pokladňa - nová verzia programu
  - pre systémy podľa vyhlášky 55/1995
  - pre systémy podľa nového zákona 289/2008
 • Poznámka: Pred spracovaním Update je vhodné poradiť sa s autorom systému.

14.07.2010

 • DPH - oprava súhrnného výkazu (pri štvrťročných výkazoch) - v tlačive chýbal uvedený štvrťrok (od 2.štvrťroku, 1.štvrťrok bol správne).
 • Financie - pri príkazoch k úhrade bude v systéme uvedený aj dátum, kedy bol príkaz k úhrade potvrdený.
 • Jednoduché účtovníctvo - doplnené výkazy pre neziskové organizácie.
 • Poznámka: Nutnosť Obnova štruktúr súborov.

28.04.2010

 • DPH oprava formuláru "Potvrdenie o podaní DPH" na rok 2010
 • Poznámka: Nutnosť Update formulárov.

20.04.2010

 • Mzdy v činnosti = Mzdy - Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá = je doplnená nová možnosť
  [Užívateľom definované štatistiky], kde si môžete na základe uvedeného popisu [Popis] vytvoriť vlastný parametrický súbor, v ktorom môžete na základe zadania premenných a podmienok získať kumuláciu požadovaných údajov z vypočítaných miezd za zadané obdobie. Takto vytvorený súbor si môžete uložiť [Uloženie súboru] a v prípade podobnej potreby je možné [Načítanie už uloženého súboru].
 • Systém pri prechode na nový systém FDF formulárov som okrem možnosti tlače formulárov v PDF forme doplnil aj možnosť uloženia FDF súboru. Uloženie FDF súboru je opodstatnené v dvoch prípadoch:
  1. chcete tento súbor ďalej upravovať na stránke DÚ, kde sa takýto FDF súbor dá importovať v činnosti =Vypĺňanie tlačív na internete=
  2. chcete tento súbor poslať ako prílohu e-mailom (tu je totiž jedno, či pošlete FDF súbor alebo PDF tlačivo, nakoľko kliknutím na FDF súbor sa automaticky vytvorí PDF tlačivo)
  Keďže som na základe vašich otázok zistil, že niektorí z Vás nepochopili význam uloženia FDF súborov a niektorí to vidia ako zbytočnosť, doplnil som možnosť parametricky zadať, či túto činnosť chcete využívať. V činnosti = Servisné funkcie - Užívateľ systému = v časti [ďalšie možnosti užív.nastavení] je možné vykonať toto nastavenie.
 • Poznámka: Nie je nutnosť Obnovy štruktúr súborov (za predpokladu, že bola urobená po Update z 15.04.2010).

15.04.2010

 • Mzdy doplnenie - štvrťročný "PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ..."
  Činnosť je v tej istej pozícii = Mzdy - Mesačné výstupy - Daňový úrad = ako bola doteraz pomocná zostava pre vyplnenie tohto výkazu.
  Pri prvom spustení je nutné potvrdiť tlačítko [???], kde nájdete popis a spôsob vyplnenia prehľadu. Hlavne je potrebné označiť (zaškrtnúť) spôsob (1 alebo 2), akým chcete postupovať pri kompenzácii daňového bonusu (riadok 10) a zamestnaneckej prémie (riadok 11) so zrážkovou daňou (riadok 9). Zrážková daň (riadok 9) už bude posunutá o mesiac, teda napr. daň z 2009/12 bude v mesiaci 2010/01 atď. Čo sa týka dátumov, vychádzam z údaja "Deň výplaty" so súboru "Parametre", teda napr. ak máte ako ďeň výplaty nastavené 30, v januári v riadku 1 pre preddavkovú daň nastavím dátum 28.02.2010 ... a v riadku 9 pre zrážkovú daň nastavím dátum na 30.01.2010 ... Čo sa týka úhrady dane (riadky 8 a 13) zvýšim dátum +1 deň. Je potrebné, aby ste tieto dátumy upresnili podľa skutočnosti.
  Po vytlačení prehľadu (podobne, ako ostatné nové tlačivá cez FDF formulár a Adobe Reader) je nutné potvrdiť [Zápis] súboru, aby sa uložili dáta aj s Vami upravenými dátumami. Zápis je nutný, nakoľko z dôvodu náväznosti jednotlivých prehľadov (daňové vyrovnanie z RZ dane, kompenzácia pri spôsobe prepočtu 1), systém berie údaje aj z predchádzajúceho obdobia.
 • Multiverzia doplnenie zaškrtávacieho políčka v tabuľke užívateľov.
  Keďže som zistil, že niektorých užívateľov držíte už len z historických dôvodov a niektorých ste neaktualizovali ani pre systém Eur, doplnil som možnosť označenia užívateľov, ktorých aktívne používate.
  V tabuľke užívateľov, za stĺpcom "Cesta" je nové pole "Akt", kde si označte (zaškrtnite) užívateľov, ktorých aktívne používate. Ptrejaví sa to pri potrebe "Obnova štruktúr súborov". Ak totiž potvrdíte [Centrálne spracovanie dát] a potom [Výber všetkých užívateľov], tak ten je už upravený na [Výber všetkých aktívnych užívateľov], tedy systém označí v stĺpci "Vyb" len označených aktívnych užívateľov.
 • Poznámka: Nutnosť Obnovy štruktúr súborov pre systém Mzdy.
 • Poznámka: Nutnosť Update formulárov.

10.03.2010

 • Mzdy úprava Potvrdenie o zdaniteľnej mzde - pri systémovej úprave, o ktorej som informoval 04.03.2010 som urobil jednu chybu v prípade nedoplatku z RZ pre ZP, ktorá sa negatívne prejavila v tomto potvrdení.
 • Pokladňa drobné úpravy v prehľade v pokladni, doplnené tlačítka s možnosťou rýchleho vyhľadávania prvého a posledného príjmového a výdavkového dokladu.
  Možnosť kombinácie na pokladničnom doklade - 0% sadzba Dph pre koeficient + položky so sadzbou DPH, pri zadaní skupiny Dph = 3 sa objaví tlačítko [+Dph], po jeho potvrdení možnosť doplniť aj položky s Dph.

04.03.2010

 • Mzdy systémová zmena výpočtu miezd, ktorá sa u Vás prejaví len pri tlači Sumár miezd, kde bude hrubá mzda a zdaniteľný príjem spolu a potom vyčlenený zdaniteľný príjem pre preddavkovú daň a zdaniteľný príjem pre zrážkovú daň. Zmena je ale podstatná pre správny chod systému, nakoľko bol v systéme vytvorený nový údaj CZD - čiastkový základ dane. Činnosťou Obnova štruktúr súborov bude táto čiastka do systému pre predchádzajúce mesiace dopočítaná. Zmena bola urobená z dôvodu, aby som ja mohol v budúcnosti ľahšie a rýchlejšie robiť úpravy pri zmene zákonov.
 • Sklad pri evidovaní príjmu na sklad a zadávaní skladovej (nákupnej) ceny doplnené tlačítka [/D]. Použitie je pre prípady, ak je na doklade uvedená cena s Dph. Zadajte do poľa pre cenu (jednotkovú, resp. cenu spolu) cenu s Dph a kliknite na tlačítko [/D], systém vypočíta cenu bez Dph.
 • Odberateľské faktúry možnosť prevodu predfaktúry na odberateľskú faktúru.
 • Poznámka: Nutnosť Obnovy štruktúr súborov pre systém Mzdy.

28.02.2010

 • Drobné úpravy - Nie je nutné spracovať tento Update, ak nižšie popísané úpravy nevyužijete
     - Banka - hneď po ukončení nahrávania výpisu možnosť tlače účtovného dokladu
     - Fakturácia - vo formulári_2 úprava, tlačítko [Služby/text] zmenené na dve tlačítka [Služba][Text]
        [Služba] - ostáva funkcia ako pri pôvodnom tlačítku
        [Text] - funkcia podobná, ale rozšírená o možnosť zadávania spojitého dlhého (viacriadkového) textu
     - Mzdy - pri DDS možnosť zadať úhradu na viac účtov a zadať čiastku za zamestnávateľa v %-tách

23.02.2010

 • DPH úprava v kódoch pre [Skupina Dph] - príznak [Pr2]
  Ospravedlňujem sa, ale v komentári k Update z 04.01.2010 som Vás chybne informoval, že služby do štátov ES je potrebné evidovať cez skupinu Dph = 4. Do skupiny 4 patrí len dodanie tovaru do štátov ES. Pre služby do štátov ES je doplnená nová skupina 41. Chcem poznamenať, že Súhrnný výkaz pre Dph bol správny, nepresné by ale bolo Daňové priznanie Dph v riadkoch 15 a 16, kde služby do štátov ES nepatria.
  V činnosti = Dph - Výstupné doklady Dph - [Odberateľské faktúry] Prezeranie/úpravy =
  je možnosť opravy skupiny cez tlačítko [Oprav], resp. je tiež možné opraviť skupinu v činnosti Oprava faktúr. Následne je potrebné spustiť prepočet Dph. Pri prepočte Súhrnného výkazu sa výsledok nezmení, ale odteraz Vám systém pre fakturované služby automaticky nastaví Kód na hodnotu 2
 • Poznámka: Nie je nutnosť Obnovy štruktúr súborov (za predpokladu, že bola urobená podľa nižšie uvedeného popisu).

17.02.2010

 • Mzdy úprava v RZD a Ročnom hlásení. V niektorých prípadoch sa Vám mohlo vyskytnúť chybové hlásenie č.12 - "premenná ORCIS neexistuje". Je to v dôsledku toho, že v evidencii zamestnancov, nemáte uvedené popisné, resp. orientačné číslo. Doplňte si ho. Urobil som úpravu, aby toto hlásenie nebolo.

13.02.2010

 • Majetok úprava (zmena zákona o dani z príjmov) a rozšírené možnosti
 • možnosť jednorázového odpisu majetku v obstarávacej cene < 1700,-€ pri výpočte odpisu (v časti, kde je možné označenie pre odklad odpisov) je možnosť označenia pre jednorázový odpis majetku
 • možnosť preradenia odpisových skupín podľa novej klasifikácie produkcie v činnosti =Kontrolné súbory-Impl.nastavenia pre majetok-Klasifikácia produkcie= je doplnená nová klasifikácia platná od 01.03.2009 - doplňte si tu potrebné analytiky účtov (pri PU) pri evidencii majetku (doplnenie a oprava) možnosť výberu klasifikácie produkcie [N-nová/S-stará] v roku 2009 je možné vybrať si, od roku 2010 je nutnosť používať novú klasifikáciu a preradiť majetok do novej klasifikácie (cez činnosť [Oprava]), u niektorých majetkov týmto dôjde k preradenie do novej odpisovej skupiny a tým aj k skráteniu doby odpisovania
 • možnosť doplnenia majetku doteraz odpisovaného ručne alebo iným systémom v činnosti =Majetok-Dlhodobý majetok-Servisné funkcie-Zaradenie DM(už odpisovaného iným IS)=
 • možnosť skúšobného prepočtu odpisov majetku v činnosti =Majetok-Dlhodobý majetok-Servisné funkcie-Prepočet odpisov majetku=
 • Poznámka: Nutnosť Update štruktúr súborov pre systémy Majetok.

11.02.2010

 • Mzdy doplnenie "Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie" pre rok 2009
 • Poznámka: Nie je nutnosť Update štruktúr súborov (za predpokladu, že bolo urobené po Update z 04.01.2010).

08.02.2010

 • Jednoduché účtovníctvo úprava "Výkaz o majetku a záväzkoch".
  Pri úvodnom upozornení o prepočte možnosť odpovede [ Áno - prepočítať / Nie - nechať pôvodné hodnoty ]
 • Podvojné účtovníctvo úprava "Výkaz ziskov a strát".
  Prevod stavov z roku 2008, prepočet konverzným kurzom a presun odpovedajúcich riadkov do výkazu 2009
 • Mzdy úprava "Ročné zúčtovanie dane" - skúšobná verzia - v prípade problémov prosím o informáciu.
  Zrušená (presunutá do činnosti Ročné hlásenie) zostava [Zostava pre DÚ]
  Doplnená činnosť [Daň z príjmov FO - typ A] pre rok 2009
  T.z. je možné pre niektorých zamestnancov urobiť RZD a pre niektorých DPFO-A. Spracovanie prebieha podobne ako pri RZD, následne je potrebné doplniť (upraviť) údaje oddielov III,IV,IX,X,XI a vytlačiť PDF tlačivo a potvrdenie. Aj tu je možné FDF formulár uložiť a následne načítať na stránke www.drsr.sk - Vypĺňanie tlačív na Internete.
 • Mzdy úprava "Ročné hlásenie" - skúšobná verzia - v prípade problémov prosím o informáciu.
  Celá táto činnosť bola upravená, doteraz tu bolo možné len vytvoriť súbor (odpovedajúci 3-tím stranám hlásenia) na médium (disketu). Činnosť momentálne obsahuje:
  [Zostava] - odpovedajúca 3-tím stranám hlásenia
  [Zápis na médium] - súbor odpovedajúci 3-tím stranám hlásenia
  [Formulár FDF - Ročné hlásenie 1. a 2.strana] - momentálne je ale nutné presne vyplniť 2.stranu [Vyplnenie 2.strany]
  [Formulár FDF - Ročné hlásenie 3. strany]
 • Dodávateľské faktúry doplnenie možnosti zadať informáciu o predmete (základný popis) faktúry, vhodné hlavne v JU, kde nie je popis pri účtovaní faktúry. Zadaný =predmet= je možné nájsť v prehľade faktúr.

03.02.2010

 • Jednoduché účtovníctvo tvorba výkazov - "Výkaz o príjme a výdavkoch" a "Výkaz o majetku a záväzkoch".
  Nakoľko som zistil, že mnohí z Vás si neaktualizovali súbory pre tieto výkazy v roku 2008, kde som k tomu uviedol popis, urobil som úpravu v programe. Je možnosť cez činnosť [Aktualizácia] stiahnúť si aktuálne platné súbory.
 • Poznámka: Nezabudnite na priradenie programu AdobeReader (AcroRd32.exe) v činnosti =Užívateľ systému= na čo som upozorňoval 04.01.2010.

31.01.2010

 • DPH elektronická forma súhrnného výkazu pre Dph (nezabudnite na Elektronický podpis, resp. registráciu na DÚ)
 • Jednoduché účtovníctvo výpočet a tlačivo Daň z príjmov FO - typ B =Účtovníctvo - Daň z príjmu=
  Vyberte a potvrďte každý [oddiel - 01-14] a v prípade potreby urobte [Prepočet], po potvrdení všetkých oddielov možnosť tlače formuláru, prípadne, ak potrebujete doplniť údaje, ktoré program SEA neponúka, uložte si FDF formulár, otvorte na stránke www.drsr.sk - "Vypĺňanie tlačív na internete", importujte vytvorený FDF súbor a urobte požadované úpravy.
 • Jednoduché účtovníctvo FDF tlačivá - "Výkaz o príjme a výdavkoch" a "Výkaz o majetku a záväzkoch".
  Možnosť úprav na stránke www.drsr.sk - "Vypĺňanie tlačív na internete", podobne ako pri Dani z príjmu.
 • Poznámka: Nutnosť Update štruktúr súborov pre systémy Jednoduché účtovníctvo.

20.01.2010

 • Mzdy úprava tlačiva "Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti ..." v časti: "Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a" - podmienkou pre zaznačenie poľa je skutočnosť, že v danom mesiaci daný zamestnanec mal zdaniteľný príjem

18.01.2010

 • Duálne zobrazovanie - ak nechcete v roku 2010 používať duálne zobrazovanie v Sk, zrušte príznaky "A" pre požadované podsystémy v činnosti = Euro - Konverzný kurz =
 • Sklad a Registračná pokladňa - len pre tých, ktorí využívajú tlač štítkov (cenoviek)
  ak ste zrušili duálne zobrazovanie, je nutné spracovať tento Update, nakoľko jednotková cena v Eur musí byť na 3 desatinné miesta, čo v Update z 04.01.2010 ešte nebolo pripravené
 • Saldokonto - oprava chyby pri spracovaní činnosti "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov"

17.01.2010

 • Mzdy doplnenie tlačiva "Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti ..." o časť: "Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a"; údaje je možné vyplniť:
  - ručne (zadať "X" do príslušného poľa)
  - systémovo (za podmienky že sa jedná o tlač potvrdenia pri výbere len jedného zamestnanca)
 • Mzdy doplnenie výpočtu a tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň ..." (RZD) oproti minulému roku rozšírené o:
  - suma dane vybranej zrážkou, považovaná za preddavok na daň (potrebné označiť zaškrtavacie pole)
  - zamestnanecká prémia (potvrdiť tlačítko [Prepočet zamestnaneckej prémie]) Pri tlači RZD z činnosti =Ročné výstupy - Zostavy a tlačivá= pri výbere len jedného zamestnanca, možnosť tlače aj II.časti RZD
 • Fakturácia - možnosť BMP pečiatky a podpisu na faktúrach (výhodné hlavne pri zasielani faktúr v PDF formáte e-mailom);
  je potrebné aby v priečinku ...\Logo bol súbor "Peciatka_xxx.bmp", kde xxx je mnou zadané (vaše) číslo užívateľa a v =Implicitné nastavenia - Odberateľské faktúry= je pole Pečiatka="A"

04.01.2010

 • Zmena formulárov prechádzam z formulárov BMP na formuláre FDF, zmena je v tom, že pri tlači formulárov budem používať PDF súbory poskytované Daňovým riaditeľstvom, čím bude zabezpečená 100% kompatibilita formulárov a nemôže nastať prípad, aby Daňový úrad nenaskenoval formulár. Tiež sa tým ušetrí miesto v súbore sea_wbmp, nakoľko BMP podklad pre formulár je veľmi veľký. Ďalšou výhodou je, že ak si FDF formulár uložíte, bude možné načítať ho na stránke Daňového riaditeľstva do ich Elektronického vypĺňania tlačív. Napr. momentálne pracujem na formulári pre Daň z príjmu FO-B (bude to dokončené v priebehu januára). Vyplním známe údaje, ak obsahom DP budú aj iné údaje (príjmy z iných činností, poukázanie 2% a pod.), vy si formulár nevytlačíte v programe, ale si uložíte jeho obsah, otvoríte si www.drsr.sk - Elektronické vypĺňanie tlačiv - DPFO-B a importujete si uložený FDF formulár.
  Aby táto činnosť bola funkčná, je nutné nastavenie pozície AdobeReader v programe činnosťou:
  =Servisné funkcie - Užívateľ systému - [Zmena nastavenia] - [ďalšie možnosti užív.nastavení] - [nastavenie] AdobeReader = a tu vybrať pozíciu, kde máte uložený program Adobe. Vo väčšine prípadov je to na C:\Program_files\Adobe\...\Reader\AcroRd32.exe podľa verzie Adobe.
  Upozorňujem, že všetky nové formuláre budú už len vo forme FDF.
 • DPH - doplnenie systému v zmysle zmeny zákona, služby do štátov ES sú už obsahom súhrnného výkazu, teda je potrebné evidovať ich cez kód Dph=4, je doplnené nový formulár Dph, formulár pre súhrnný výkaz a momentálne pracujem na elektronickej forme súhrnného výkazu.
 • Fakturácia - Doplnenie činnosti =Hromadná fakturácia=, čo je výhodné v často sa opakujúcich faktúrach s určitou periodou a rovnakým textom, napr. pre účtovníčky, ktoré vystavujú mesačne, alebo štvrťročne faktúry svojím klientom s tým istým obsahom. Ja som to úspešne otestoval teraz, ked som Vám vystavoval faktúry za tento Update. Ak nerátam čas na tlač faktúr, trvalo mi ich vytvorenie asi 10 sekúnd. Prvykrát sa ten čas ale natiahne, nakoľko je potrebné zadať všetkých odberateľov, ktorým budete takéto faktúry vytvárať, zadať náväznosť na štandartné texty a čiastku. Najlepšie bude ak mi zatelefonujete a vysvetlím Vám, čo je potrebné nastaviť.
 • Jednoduché účtovníctvo doplnená kontrola prerozdelenia Dph [Faktúry <= >Peňažný denník] v činnosti =Účtovníctvo - Oprava príjmov a výdavkov - Kontrola prerozdelenia Dph.
 • Poznámka: Nutnosť Update štruktúr súborov.


01.11.2009

 • Všeobecné úpravy - množstvo drobných úprav systému, zostáv, ktoré som v priebehu 3 mesiacov doplňal na základe potrieb niektorých z Vás
 • pri tvorbe užívateľských zostáv (Servisné funkcie - Zoznam súborov - Zostava) možnosť tvorby vlastných polí (stĺpcov)
 • Podstatné úpravy
 • - Fakturácia - doplnenie DIČ do súboru organizácií a jeho tlač v odberateľských faktúrach - aj keď žiadny zákon neukladá tlač Dič odberateľa na faktúre, vzhľadom k tomu, že niektorí Vaši odberatelia (neplatiči Dph) to požadujú, doplnil som to. Po Obnove štruktúr súborov a následnej Indexácii súborov, systém automaticky doplní Dič organizácie za predpokladu, že je správne zadané Ič_Dph, teda ak má firma zadané Ič_Dph v tvare SK12345678790 automaticky doplním do Dič 1234567890.
  - Mzdy - V mesačných výkazoch pre zdravotné poisťovne možnosť výberu poistencov (napr. pri opravných výkazoch)
  - Mzdy - doplnenie zostáv - Odpracované roky, Cena práce, výkaz pre štatistiku ISCP
 • Poznámka: Nutnosť Update štruktúr súborov.
 • Novinka - zmena tvorby pracovných súborov (vnútorná úprava systému, ktorú Vy nevidíte), ktorá umožňuje viacnásobné spustenie programu a terminálový prístup k programu, čo môžu využiť Tí z Vás, ktorý majú kvalitný server a prístup na internet, t.z. z ktoréhokoľvek miesta, kde je prístup na internet je možné účtovať na firemnom PC.

10.08.2009

 • Mzdy - Úprava obsahu výkazov do SP.
 • V prílohe mesačného výkazu musia byť uvedení všetci zamestnanci, ktorí sú prihlásení do SP, teda aj tí, ktorí v danom mesiaci nemajú mzdu, teda aj dohodári. To platilo aj doteraz, ak ste pri spracovaní výkazu mali zaškrtnuté políčko "Nulové pohyby?".
  Táto úprava sa týka stavu, že zamestnanec, ktorí je už odhlásený zo SP, má v nasledujúcom mesiaci nejaký doplatok k mzde, napr. preplatenú dovolenku, prémie a pod. Vtedy je nutné v mzdových údajoch zrušiť príznaky "A" pre odvody do SP.
  Pri splnení tejto podmienky takto zaevidovaní zamestnanci nebudú súčasťou prílohy výkazu.

01.08.2009

 • Jednoduché účtovníctvo (nové výkazy pre rok 2009)
 • Podvojné účtovníctvo (prepojenie účtovného ID s interným dokladom DPH) - pri účtovaní ID na účet 343 systém ponúkne možnosť evidencie dokladu DPH.
 • Poznámka: Nutnosť Update formulárov.

12.06.2009

 • Zápočet pohľadávok - odstránenie chyby pri zápočte v cudzej mene, kde som zabudol opraviť nový charakter kurzu pri prechode na Eur (viď. úprava z 22.01.2009)
 • Poznámka: Nie je nutná Obnova štruktúr súborov pre tých, ktorí ste spustili túto činnosť po Update z 03.05.2009

15.05.2009

 • DPH - odstránenie chyby pri tlači Potvrdenia o podaní DPH
 • Poznámka: Nie je nutná Obnova štruktúr súborov pre tých, ktorí ste spustili túto činnosť po Update z 03.05.2009

14.05.2009

 • Mzdy (oprava - platnosť denného VZ pre dočasnú PN)
  Ospravedlňujem sa, ale omylom som pri prevode a prepočte z Sk na Eur nastavil platnosť DVZ pre PN len do 31.03.2009 (podobne ako pre denné náhrady), prosím predlžite si túto platnosť (pokiaľ nenastane prerušenie) do 31.12.2009.

03.05.2009

 • DPH- nové tlačivo (formulár) platný od 04/2009
 • Podvojné účtovníctvo - nové tlačivá (formuláre) Súvaha a Výsledovka platné od 01/2009
 • Zmena pri tlači formulárov Tlač viacstranových formulárov (Dph, Súvaha, Výsledovka) je upravená na spojitú tlač všetkých strán, teda nie je nutné tlačiť každú stranu osobitne, čo uvítajú hlavne Tí z Vás, ktorí posielate zostavy e-mailom. Pri tlači je možnosť voľby párnych a nepárnych strán.
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti [Obnova štruktúr súborov].
 • Poznámka: Nutnosť Update formulárov.

25.03.2009

 • Mzdy - Doplnenie nových kódov odchýliek.
 • 73z - nepeňažný príjem ovplyvňujúci VZ pre ZP (Doteraší kód 73 neovplyvňuje VZ pre ZP).
  901 - prekážka v práci - 60% z priemeru základnej mzdy (možnosť zadania aj vyššieho %-ta).
 • Poznámka: Nutnosť spustenia činnosti [Obnova štruktúr súborov].

18.03.2009

 • Systém (nastavenie cyklu pre archiváciu)
  Možnosť nastavenia cyklu pre upozornenie na nevykonanú archiváciu súborov v činnosti =Archivácia súborov= (0-999 dní).
  Vo Viacužívateľskej verzii je to možné pre všetkých užívateľov naraz v činnosti =Centrálne spracovanie dát=.
  Toto nastavenie platí v závislosti od výberu "Hlavná mena" a hlavne pre systém v "Sk" bude vhodné nastaviť dlhší cyklus. Doporučujem po ukončení účtovania za rok 2008 v Sk vykonať archív všetkých užívateľov a nastaviť cyklus na 999 dní.

12.03.2009

 • Mzdy - Ročné zúčtovanie dane a následný zápis odchýlky "21 - daňové vyrovnanie" prepočítaný kurzom do sytému v Eur.
  Nakoľko som zistil, že sú nezrovnalosti v tejto činnosti, urobil som malú úpravu, aby ste sa vyhli omylu. Niekrotí z Vás totiž nezapísali odchýlku do systému v Eur, ale v Sk. Kto z Vás mal tento problém, doporučujem stiahnúť tento Update a postupovať nasledovne. Ak ste už vykonali túto činnosť, nebola urobená správne a chcete ju opakovať, musíte najprv zmeniť v činnosti [Ročné zúčtovanie dane] príznak zápisu odchýlky "#" a to tak, že u daných zamestnancov opätovne potvrdíte [Prepočet => P="*"], čím sa príznak zmení na hodnotu "*". Následne potvrdíte činnosť [Zápis odchýlky]. Po potvrdení roku (len v prípade, že zadáte rok 2009) sa zobrazí zaškrtávacie políčko "Prepočet konverzným kurzom", ktoré musíte zaškrtnúť, a následne potvrdíte [Zápis].
 • Konverzný kurz - v činnosti = Euro - Konverzný kurz = som doplnil možnosť výberu formy tlače konverzného kurzu:
  1. Konv.kurz: 30,1260 Sk/Eur (doterajší spôsob, ktorý ja budem naďalej používať)
  2. Konv.kurz: 1 Eur = 30,1260 Sk
  Považujem tento krok za zbytočný, ale keďže som zistil, že niektorí kontrolóri zo ŠOI-ky majú s týmto problém (asi nepoznajú základné matematické operácie a jediné oficiálne stanovisko EK k zavedeniu Eur-a je, že konverzný kurz má hodnotu 30,1260 Sk za Eur) nechávam na Vás, aby ste si sami zvolili formu.

26.02.2009

 • Jednoduché účtovníctvo - Upozornenie - chyba v údaji DIČ vo výkazoch (formulároch)
  Ako 10.znak v údaji Dič bol vytlačený 10.znak z Ič_Dph a u neplátcov Dph prázdny znak. Ospravedlňujem sa. Ak ste už tieto výkazy tlačili, po spracovaní Update ich vytlačte znova.
 • Mzdy (doplnenie tlačiva "Potvrdenie o zdaniteľnej mzde" za rok 2009 v Eur)

15.02.2009

 • Systém (prednastavenie hlavnej meny)
  Ako ste si asi všimli, doteraz bola implicitne ponúkaná hlavná mena nastavená podľa údaja "Rozsah evidovaných dokumentov:", čo spôsobovalo drobné problémy. V činnosti =Užívateľ systému= je teraz nový údaj "Hlavná mena:", kde si môžete implicitne nastaviť menu. Teda, ak sa už pohybujete hlavne v systéme Eur, je ideálne nastavenie:
  "Hlavná mena: Eur"
 • "Rozsah evidovaných dokumentov: 2008 - 2009"
 • Viacpoužívateľská verzia
  Činnosť [Centrálne spracovanie dát - Obnova štruktúr, Indexácia, Archivácia] vychádza z nastavenej hlavnej meny.
  Činnosť [Vytvorenie užívateľa, resp. Rozšírenie z užívateľa] vytvorí súčasne dáta pre Sk aj Eur a automaticky spustí indexáciu.

06.02.2009

 • Sklad (úprava evidencie jednotkovej ceny na 3 des.miesta)
 • Ex.úrady (úprava sa týka len prevodu Ex.spisov z Sk na Eur)

03.02.2009

 • Mzdy (úprava pri evidencii odchýliek "Odchýlka-zamestnanci")
 • Jednoduché účtovníctvo (nové výkazy pre rok 2008 !!!) - Poznámka: v tabuľke ponechajte riadky "Kontrolné číslo", vo formulári to ale nebude použité, nakoľko v nových formulároch sa tento údaj už neuvádza.

01.02.2009

 • Mzdy (možnosť spracovania miezd v €) - nutnosť spustiť =Obnova štruktúr súborov= len v prípade, ak už chcete tlačiť Mzdové listy.

22.01.2009

 • Kurz Eur/iné meny (ruším upozornenie z 19.01.2009)
 • kurz Eur voči iným menám má iný charakter ako v minulosti, a je potrebné po tejto úprave uvádzať ho, ako ho uvádza ECB a ja ho v programe prepočítam 1/kurz

19.01.2009

 • Mzdy (oprava mincovky)
 • Upozornenie (kurz Eur voči iným menám má iný charakter ako v minulosti, zatiaľ je potrebné uvádzať ho v programe ako výpočet 1/kurz)

15.01.2009

 • Spárovanie platieb Banka a Pokladňa s faktúrami z roku 2008 v Jednoduchom účtovníctve
  Pri prevode pohľadávok a záväzkov sa vykoná presun nezlikvidovaných faktúr do systému v Eur už len v konečnej pohľadávke, resp. záväzku, bez rozdelenia na =bez Dph= a =Dph=. Tu nastával problém pri spárovaní, nakoľko systém nevedel rozdeliť platbu na =bez Dph= a =Dph=
 • Na základe aj Vašich upozornení som urobil úpravu. Ak v JU v systéme v Eur potvrdíte spárovanie platby s faktúrou z roku 2008, systém dá otázku na prerozdelenie.
 • Mzdy (nové formuláre výkazov do SP pre rok 2009 - upozorňujem ale, že systém miezd pre rok 2009 ešte nie je úplný)

06.01.2009

 • Mzdy a Záväzky - úhrady (prevodné príkazy) - možnosť prepočtu konverzným kurzom
 • Mzdy - oprava tlače prevodných príkazov

01.01.2009

 • Odstránenie "chybičiek krásy"
  V niekoľkých prípadoch som zabudol v programoch nahradiť text "Sk" textom "hlavná mena" teda Eur, resp. Sk, podľa toho, v akej mene systém spustíte. Táto verzia upravuje tieto chyby, ktoré ale neovplyvňovali funkčnosť systému. Kto z Vás už spracoval verziu 2009 a vykonal "Obnova štruktúr súborov", po spracovaní tejto verzie nie je nutné "Obnova štruktúr súborov" opakovať. Prosím Vás tiež o spoluprácu pri odstraňovaní takýchto chýb.

14.12.2008


27.11.2008

 • Podvojné účtovníctvo (tlač do formulárov pre Výkaz ziskov a strát a Súvahu)
 • Jednoduché účtovníctvo (tlač do formulárov pre Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch)
 • Dph (tlač do formuláru pre Potvrdenie o podaní DP)


Verzia systému SEA 2019, pre tých, ktorí so systémom SEA_win už v roku 2020 nebudú pracovať a potrebujú si systém SEA preinštalovať.

Verzia systému SEA 2019
verzia "2019-010"

sea_wupd.zip

30.12.2019
8 887 486 bajtov

Postup spracovania Update pre verzie > 2019


Nový podporný program pre spracovanie aktualizácie (Update) systému SEA. Stiahnite si ho a umiestnite do priečinku (adresára), v ktorom sa nachádza systém SEA (vo väčšine prípadov ide o adresár C:\Sea_win) a potvrďte prepísanie staršej verzie. Následne si na pracovnej ploche obnovte odkaz (zástupcu) k tomuto programu.

sea_update.exe
15.02.2019
0,06 MB

Súbor, v ktorom sa nachádza postup spracovania Update

postup_update.pdf
24.01.2011
0,05 MB
>>>