Adresa firmy

JRS software, s.r.o. Zemianska Dedina 36
027 43 Nižná
47 441 909
SK2023868352
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 60264/L
VÚB, a.s. 3204304253/0200 IBAN: SK70 0200 000000 3204304253 SUBASKBX

Zväčšiť mapu